Siirry suoraan sisältöön

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Verohallinto
Postiosoite: PL 325, 00052 VERO
Käyntiosoite: Vääksyntie 4 A, Helsinki

Rekisterinpitäjien edustaja

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Puh. 029 509 5018
Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH

Tietosuojavastaavat

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh.050 473 3129
Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH

Noora Kontro
puh. 029 512 000 (vaihde)
etunimi.sukunimi(at)vero.fi
Verohallinto, PL 325, 00052 VERO

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Rekisterinpito perustuu yritys- ja yhteisötietolakiin (L 244/2001).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • yritys- ja yhteisötunnuksen antaminen
 • kansainvälisen yhteisötunnisteen (LEI-tunnuksen) antaminen
 • yritysten ja yhteisöjen tunniste- ja perustietojen kerääminen YTJ:ään, Verohallinnon kantarekistereihin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin kauppa- ja säätiörekisteriin
 • tietojen luovuttaminen.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Patentti- ja rekisterihallitus. Merkintöjä järjestelmään tekevät rekisterinpitäjät Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ-yrityshaku) merkitään seuraavat tunniste- ja perustiedot:

 • yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
 • toiminimi, rinnakkaistoiminimet, aputoiminimet
 • henkilön nimi, henkilötunnus, syntymäaika ja siihen liittyvä järjestelmän sisäinen tunniste (mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta)
 • kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan
 • posti- ja käyntiosoite sekä muut rekisteröintivelvollisen mahdollisesti ilmoittamat yhteystiedot
 • päätoimiala
 • kieli (suomi tai ruotsi)
 • yritysmuoto
 • tiedot merkitsemisestä seuraaviin rekistereihin:
  • kaupparekisteri
  • säätiörekisteri
  • arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja rekisteröinnin peruste
  • työnantajarekisteri
  • ennakkoperintärekisteri
  • tiedot merkitsemisestä vakuutusmaksuverovelvolliseksi tai muuksi
   verotuksen yksiköksi
  • tieto yrityksen toiminnan keskeytyksestä ja elinkeinotoiminnan lopettamisesta
  • tieto yrityksen muusta oikeudellisesta toimintakyvystä (konkurssi, selvitystila, yrityssaneeraus)
  • uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri
  • yhdistysrekisteri

 • kansainvälinen yhteisötunniste (LEI-tunnus).

Yritys ja yhteisötietojärjestelmän LEI-tiedostoihin merkitään seuraavat tiedot:

 • LEI-tunnuksen emoyhteisötiedot sekä niitä koskevat poikkeustiedot
 • LEI-tunnuksen haltijan emoyhteisön osoitetiedot niissä tapauksissa, joissa emoyhteisö ei ole merkittynä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään tehtävien merkintöjen oikeellisuudesta vastaa se viranomainen, joka tekee merkinnän tai jonka kantarekisteriin kyseinen tieto on tallennettu.

Tietolähteet

Tunniste- ja perustiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään.

Tieto kaupparekisteriin ja säätiörekisteriin merkitsemisestä saadaan Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Tiedot Verohallinnon rekistereihin merkitsemisestä saadaan Verohallinnolta. Tieto yrityksen muusta oikeudellisesta toimintakyvystä saadaan PRH:lta.

Tiedot kansainvälistä yhteisötunnistetta (LEI-tunnusta) varten saadaan PRH:lta, Verohallinnolta sekä Global Legal Entity Identifier Foundationilta (GLEIF).

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus yritys- ja yhteisötietolain 16 §:n nojalla saada YTJ:n merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia.

Jokaisella on oikeus Global Legal Entity Identifier Foundationin sekä LEI-tunnusta hakevan yhteisön kanssa solmittujen sopimusten nojalla saada LEI-tunnuksen emoyhteisötiedoista sekä niitä koskevista poikkeustiedoista tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa myös sähköisessä muodossa.

Järjestelmästä ei luovuteta:

 • henkilötunnusta
 • Henkilön nimeä, jos hän käyttää toiminnassaan toiminimeä.
 • muuta kuin yleiseen käyttöön tarkoitettua osoitetta
 • muun kuin elinkeinotoimintaa harjoittavan henkilön tunnistetietoja, tietoa päätoimialasta, oikeudellisesta toimintakyvystä tai kielitietoa.

Tietoja voi katsella YTJ-yrityshaussa (yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelussa).

Siirry YTJ-yrityshakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Tiedot voidaan myös antaa maksullisina poimintapalveluina. Lue lisää tietopalveluista.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

LEI-tunnusta, emoyhteisötietoja ja poikkeustietoja voidaan siirtää muun soveltuvan lainsäädännön ja Global Legal Entity Identifier Foundationin (GLEIF) sekä LEI-tunnusta hakevan yhteisön kanssa solmittujen sopimusten sallimissa rajoissa EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

GLEIF on säätiö, jonka kotipaikka on Sveitsissä. Säätiö hallinnoi LEI-tunnusten myöntämistä. Euroopan komissio on todennut, että Sveitsi tarjoaa riittävän tietosuojan tason. Tiedot, jotka koskevat PRH:n myöntämiä LEI-tunnuksia ovat saatavissa GLEIFin verkkosivuilta.

Siirry GLEIFin sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Muilta osin tietoja ei siirretä ETAn ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Yrityksen ja yhteisön sekä muun rekisteröintivelvollisen, jonka toiminta katsotaan kokonaan päättyneeksi, yhteystiedot poistetaan YTJ-yrityshausta (yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelusta) vuoden kuluttua toiminnan päättymisestä. Yhteystietoja ei kuitenkaan poisteta tietokannasta.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Rekisterinpitäjien välinen työnjako

Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto huolehtivat tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta omien kantarekistereidensä osalta.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä pyyntö ohjataan tarvittaessa oikealle viranomaiselle. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn oikeuksia koskeva asia, joka liittyy Verohallintoon, on osoitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Voit tarkastaa omat tietosi kirjautumalla viranomaisten yhteiseen Suomi.fi-sivuston palveluun, josta näet kaupparekisteriin merkityt, voimassaolevat roolitietosi.

Siirry Suomi.fi-sivuston palveluun. Avautuu uuteen välilehteen

Jos haluat muita tietoja, voit tehdä pyynnön suoraan rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeutta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei sovelleta yritys-ja yhteisötietojärjestelmään, josta säädetään lailla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).