Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i etableringsanmälan Y2

Med etableringsanmälan Y2 anmäler du att ett företag startas till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

När fyller jag i etableringsanmälan Y2?

Använd blanketten Y2 om du vill lämna in en etableringsanmälan för ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller en beskattningssammanslutning och företaget ännu inte har ett FO-nummer. Om företaget redan har ett FO-nummer, använd blankett Y5 för ändringsanmälan.

Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda med undantag av vissa anmälningar. Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltid gratis.

Observera att öppna bolag och kommanditbolag ska anmälas för registrering till handelsregistret inom tre månader efter det att bolagsavtalet har undertecknats, annars förfaller bolagsbildningen. Beskattningssammanslutningar förs inte in i handelsregistret.

Hur fyller jag i blankett Y2?

Fyll i blankett Y2 innan du skriver ut den. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Obs! Ange inte slutdelen av personbeteckningen eller personens utländska postadress på Y-blanketten. Ange uppgifterna på personuppgiftsblanketten.

Uppgifter som anmäls till PRS på Y-blanketten är offentliga.

Företagets namn (firma)

Ange ett till tre namnförslag för företaget.

Lägg till företagsformen i namnet:

 • Uttrycket "öppet bolag" behövs inte i namnet på öppet bolag om bolagsformen på annat sätt förekommer av namnet. Exempelvis om bolagsmännens efternamn ingår i namnet.
 • Ordet "kommanditbolag" eller förkortningen "kb" måste ingå i kommanditbolagets namn.
 • Namnet på en beskattningssammanslutning måste motsvara dess verksamhet, till exempel Fastighetssammanslutning, Jordbrukssamanslutning eller Skogssammanslutning.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa anvisningar om företagets namn.Öppnas i en ny flik

Företagets språk

Anmäl till Skatteförvaltningen om företagets språk är svenska eller finska.

Företaget anmäler sig till handelsregistret

Kryssa för rutan om du lämnar in en etableringsanmälan för ett öppet bolag eller ett kommanditbolag. Bifoga kvitto på att handelsregistrets behandlingsavgift har betalats.

Se avgifter och betalningsanvisningar på webbplatsen prh.fi. Öppnas i en ny flik

Beskattningssammanslutningar förs inte in i handelsregistret. Anmäl uppgifterna till Skatteförvaltningens register på sidorna 5-6 på blanketten.

Handelsregistret: Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Obs! Motivera begäran på en separat bilaga.

Företagets hemort

Ange företagets hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Ett utländskt företag anger företagets hemviststat.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret. Observera att parallellfirman för ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ska anges i bolagsavtalet.

Med parallellfirma avses en översättning av företagets finska ellersvenska namn (firma). Ange de parallellfirmor som företaget har. Angevilket språk det är fråga om inom parentes.

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma.

Företagets offentliga kontaktuppgifter

Ange företagets offentliga kontaktuppgifter. Ett företag som förs in i handelsregistret måste ha antingen en besöksadress eller en postadress. Du kan också ange andra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

Observera att de offentliga kontaktuppgifterna visas i företagssökningen på ytj.fi.

C/O-postadress eller C/O-besöksadress

Om du som företagets postadress eller besöksadress vill ange ett annat företags eller en annan persons postadress, fyll i företagets eller personens namn i c/o-fältet.

Postadress

Ange företagets postadress. Om du vill använda en postboxadress, ange bara den.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressen förmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annan postadress till Skatteförvaltningen, ange adressen på sida 5 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Besöksadress

Besöksadress är rörelsens eller driftställets belägenhetsadress.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • Postnummer
 • Postkontor.

Första räkenskapsperioden

Den första räkenskapsperioden börjar den dag då det öppna bolaget eller kommanditbolaget undertecknar bolagsavtalet.

Datum då företaget grundades eller verksamheten inleddes i Finland: Ange dagen då företaget har grundats i formen dd.mm.åååå (till exempel 01.03.2021). Ett utländskt företag anger den dag då det inleder sin verksamhet i Finland. Om det nya företaget har inlett sin verksamhet innan bolagsavtalet har undertecknats, ange som den dag då företaget har grundats den dag då företaget inleder sin verksamhet.

Datum då den första räkenskapsperioden går ut: Ange dagen då den första räkenskapsperioden går ut.

Observera att tiden mellan verksamhetens startdatum och dagen då den första räkenskapsperioden går ut är företagets första räkenskapsperiod. Den första räkenskapsperioden får vara högst 18 månader. Nästa räkenskapsperiod, det vill säga företagets räkenskapsperiod, börjar automatiskt efter den första räkenskapsperioden och varar i ett år.

Fortsatt verksamhet av tidigare företag

Fyll i endast om företagsformen ändras. Kryssa för rutan "Företaget fortsätter näringsverksamheten eller rörelseverksamheten av ett tidigare företag". Ange det föregående företagets namn och FO-nummer.

Det nya företaget får ett eget FO-nummer på basis av den här etableringsanmälan Y2. Fyll också i nedläggningsanmälan Y6 för det föregående företaget.

FO-numret för en juridisk person förblir oförändrat under hela verksamhetstiden. FO-numret förblir oförändrat även om bolagsmännen byts ut eller bolagsandelarna byter ägare. Numret förblir oförändrat även om ett öppet bolag ombildas till kommanditbolag eller ett kommanditbolag ombildas till öppet bolag. Använd endast blanketten Y5 för ändringsanmälan för öppna bolag och kommanditbolag när du anmäler denna typ av ändring av företagsform.

Om det öppna bolag eller kommanditbolag som nu bildas tar över sammanslutningens verksamhet, förblir FO-numret oförändrat. Om till exempel ett öppet bolag bildas för att ta över en jordbrukssammanslutnings verksamhet, överförs jordbrukssammanslutningens FO-nummer till det öppna bolaget. Anmäl sådana ändringar av företagsformen endast med ändringsanmälan Y5 för öppna bolag och kommanditbolag.

Företagets huvudbransch för Skatteförvaltningen

Ange den verksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Huvudbranschen måste ingå i företagets verksamhetsområde.

Använd Statistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).

Gå till branschkoderna på Statistikcentralens webbplatsÖppnas i en ny flik .

Observera att företaget kan ha bara en huvudbransch och att huvudbranschen visas som offentlig uppgift i företagssökningen på ytj.fi.

Företagsform

Kryssa för önskad företagsform: öppet bolag, kommanditbolag eller beskattningssammanslutning.

Bilageblanketter till Skatteförvaltningen

Kryssa för rutan om du ska registrera ett utländskt företag. Fyll i bilageblankett 6204.

Dagen då bolagsavtalet har undertecknats

Ange dag då bolagsavtalet har undertecknats. Bifoga bolagsavtalet i original till anmälan. Utelämna slutdelen i personbeteckningarna och personernas hemadresser i bolagsavtalet.

En beskattningssammanslutning ska bifoga en kopia av en åtkomsthandling, till exempel ett köpebrev eller ett gåvobrev. Om en beskattningssammanslutning bedriver jordbruk som arrendator, bifoga en kopia av arrendeavtalet.

Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan.

PRS skickar ett registerutdrag och eventuella rättelseuppmaningar och kompletteringsbegäranden till kontaktpersonen för respektive anmälan. Om företaget inte anger någon kontaktperson, skickar PRS registerutdraget under företagets namn och adress.

Skatteförvaltningen skickar ett registreringsmeddelande och eventuella begäranden om redogörelse alltid till företagets adress som angetts på sida 1 eller på sida 5 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Observera att uppgifterna som du anmäler till PRS på den här blanketten är offentliga.

Tilläggsuppgifter till PRS

Här kan du anmäla eventuella ytterligare uppgifter. Ange andra uppgifter som lämnas för registrering på sida 4 under "Andra uppgifter som lämnas för registrering".

Observera att uppgifterna som du anmäler till PRS på den här blanketten är offentliga.

Datum och underskrift

Underteckna anmälan. Skriv datum och namnförtydligande.

Etableringsanmälan undertecknas av:

 • Kommanditbolag: en ansvarig bolagsman eller en person som han eller hon har befullmäktigat.
 • Öppet bolag: vem som helst av bolagsmännen eller en person som en bolagsman har befullmäktigat.
 • Beskattningssammanslutning: antingen alla delägare eller en person som de tillsammans har befullmäktigat.

Bifoga vid behov en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bolagsmän eller delägare i beskattningssammanslutning

Ange fullständigt namn och födelsedatum för samtliga bolagsmän eller sammanslutningens delägare. Om personen inte är finsk medborgare, ange medborgarskap.

Om bolagsmannen är en juridisk person, ange FO-nummer.

Ange om en bolagsman i kommanditbolaget är en ansvarig eller tyst bolagsman.

Ange begynnelsedagen för delägarskapet. Ange i bråktal eller i procent den ansvarige bolagsmannens eller beskattningssammanslutningens delägares andel av bolagets tillgångar och inkomst i fråga om ett öppet bolag eller kommanditbolag.

Ange beloppet av den tysta bolagsmannens kapitalplacering.

Ange den vinstandel som betalas till en tyst bolagsman i procent.

Du kan använda flera kopior av sida 3 i blanketten om det inte finns tillräckligt med plats för samtliga bolagsmäns uppgifter.

Bolagsmannens rätt att företräda bolaget

Bolagsavtalet kan innehålla bestämmelser om rätten att företräda bolaget och om firmateckningsrätten. Endast ansvariga bolagsmän kan ha denna rätt. Enligt lag har samtliga ansvariga bolagsmän firmateckningsrätt och rätt att företräda bolaget. Om man vill begränsa rätten, måste en bestämmelse om detta ingå i bolagsavtalet.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa mer om rätten att företräda bolaget.Öppnas i en ny flik

Verkställande direktör

Ange verkställande direktörens namn, födelsedatum och medborgarskap. Ange verkställande direktörens personbeteckning och eventuella utländska hemadress på personuppgiftsblanketten.

Prokurist

En prokurist har rätt att teckna företagets firma och uträtta ärenden som hänför sig till bedrivandet av rörelsen. Ange prokuristens namn och födelsedatum. Om prokuristen inte är finsk medborgare, ange medborgarskap.

Ange under "Hur företräds bolaget" hur prokuristerna företräder bolaget. Kan en prokurist företräda bolaget ensam eller om bolaget alltid ska företrädas av två prokurister tillsammans. Fyll också i personuppgiftsblanketten.

Andra uppgifter som lämnas för registrering

Här kan du ange till exempel företrädare eller näringstillstånd.

Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen

Här kan du ange en separat postadress endast till Skatteförvaltningen.

Kapitalfond

Kryssa för rutan om kommanditbolaget är en kapitalfond.

Momsskyldighet

Ett företag kan anmäla sig som momsskyldigt eller ansöka om momsskyldighet. Välj lämpligt alternativ på blanketten och ange startdatum för verksamhet i formen dd.mm.åååå.

Företaget ska lämna in en redogörelse, om det inte anser sig vara momsskyldigt.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsbeskattning.Öppnas i en ny flik

Läs mer om gruppregistrering.

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget kan anmäla sig som 1) momsskyldigt för rörelseverksamhet, 2) momsskyldigt för inköp eller eget bruk, 3) deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU eller 4) momsskyldigt för primärproduktion.

Läs anvisningar för företag som anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lag. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan bli momsskyldigt på ansökan för 1) överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, 2) rörelseverksamhet i liten skala, 3) gemenskapsinterna förvärv, 4) primärproduktion eller 5) som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.

Företaget anser sig inte vara momsskyldigt

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under Tilläggsuppgifter (sida 6). För att underlätta handläggningen bifoga en skriftlig redogörelse eller komplettering.

Även om företagets verksamhet huvudsakligen är momsfri, kan företaget trots detta vara momsskyldigt om företaget bedriver annan momspliktig verksamhet.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsfri verksamhet.Öppnas i en ny flik

Företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering

Om företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering, ange den dag då verksamheten inleds (i formen dd.mm.åååå).

Observera att datumet som Skatteförvaltningen antecknar i förskottsuppbördsregistret är antingen anmälans ankomstdag eller en senare tidpunkt. Uppgiften är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

I förskottsuppbördsregistret kan ett sådant företag föras in som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Observera att Skatteförvaltningen kan vägra det nya företaget registrering i förskottsuppbördsregistret om en person som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som denna person tidigare lett, väsentligen försummat skattebetalningen, den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet

Om företaget är en arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.

Läs anvisningar för arbetsgivare som betalar löner regelbundet.

Skatteperioden för skatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.

Observera att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Läs anvisningar för att välja skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Uppgifter om förskottsskatt

Kryssa för rutan om du ansöker om förskottsskatt elektroniskt på vero.fi/skattekort.Öppnas i en ny flik

Ange för fastställande av förskottsskatt den uppskattade omsättningen och det uppskattade beskattningsbara resultatet under företagets första räkenskapsperiod.

Observera att bolagsmännen påförs förskottsskatt enligt den inkomstandel som anmälts.

Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen

Använd det här fältet om du vill anmäla tilläggsuppgifter om anmälan till Skatteförvaltningen.

Försäkringspremieskattsskyldighet

En försäkringsgivare (ett försäkringsbolag) som bedriver verksamhet i Finland ska betala skatt på försäkringspremie när premien baserar sig på ett försäkringsavtal och försäkringen gäller egendom i Finland eller annan sådan förmån i Finland eller som ansluter sig till en här bedriven verksamhet. Försäkringstagaren ska betala skatt på försäkringspremie om han eller hon betalar försäkringspremien till en försäkringsgivare som bedriver verksamhet utomlands. Någon anmälan om försäkringspremieskattskyldighet behövs inte för utbetalning av de lagstadgade arbetspensionspremierna.

Om företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldigt, ange begynnelsedagen här. Bifoga till anmälan också en fritt formulerad redogörelse där du beskriver verksamhetens art.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen: 029 497 005
 • Statens ämbetsverk på Åland: 018 635 270