Siirry suoraan sisältöön

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje

Tällä Y5-lomakkeella voit tehdä ilmoituksen avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai verotusyhtymän toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai yrityksen lopettamisesta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle.

Ilmoitukset kaupparekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.

Siirry PRH:n sivuille tutustumaan kaupparekisterin hinnastoihin ja maksuohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen

Kuinka täytät lomakkeen?

Täytä Y-lomake ennen kuin tulostat sen. Muista allekirjoittaa lomake.

Huomaa: Älä merkitse Y-lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa tai henkilön ulkomaista postiosoitetta. Nämä tiedot annetaan henkilötietolomakkeella.

Y-lomakkeella PRH:lle ilmoitettavat tiedot ovat julkisia.

Perustiedot

Täytä perustiedot ilmoitukseen aina.

Merkitse Y-tunnuksen jokainen numero omaan kenttäänsä. Y-tunnuksessa on 7-numeroinen alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Jos tunnuksen alussa on 0, merkitse myös se.

Ilmoita Toiminimi-kohdassa yrityksen tai yhteisön rekisteröity nimi.

Yritys ilmoittaa muutoksen PRH:lle

Rastita, jos ilmoitat yrityksen muutoksista kaupparekisteriin. Yhtiösopimuksen muutokset on viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Niitä ei saa panna täytäntöön, ennen kuin muutokset on rekisteröity.

Huomaa: Verotusyhtymää ei merkitä kaupparekisteriin. Ilmoita yrityksen toiminnan muutoksista Verohallinnon rekistereihin lomakkeen sivuilla 5-6.

Yritys ilmoittaa lopettamisen PRH:lle

Rastita, jos ilmoitat yrityksen lopettamisesta kaupparekisteriin. Ilmoitus lopettamisesta on maksuton.

Ilmoita yrityksen toiminnan lopettamisesta Verohallinnon rekistereihin lomakkeen sivuilla 5-6.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö / kiirehtimispyyntö

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Osoite- ja yhteystietomuutoksia tämä ei koske.

Huomaa: Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Yhtiösopimuksen muutos

Jos ilmoitat yhtiösopimuksen muutoksesta, ilmoita päivä, jolloin yhtiösopimusta on muutettu. Liitä mukaan alkuperäinen yhtiösopimuksen muutossopimus.

Verotusyhtymän on liitettävä mukaan kopio saantokirjasta, esimerkiksi kauppakirjasta tai lahjakirjasta, jos yhtymän osakastiedot ovat muuttuneet.

Uusi toiminimi

Merkitse yrityksen uusi toiminimi.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan lisäohjeita yrityksen toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä.Avautuu uuteen välilehteen

Uusi kotipaikka

Ilmoita yrityksen uusi kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Ilmoita ulkomaisen yrityksen uusi kotivaltio.

Muut mahdolliset toiminimet

Kaupparekisteriin voi rekisteröidä myös rinnakkaistoiminimiä ja aputoiminimiä. Rinnakkaistoiminimet on mainittava yhtiösopimuksessa.

Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai -nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on.

Voit ilmoittaa halutessasi yhden tai useamman aputoiminimen. Ilmoita myös, mitä osaa yrityksen toiminnasta kullakin toimiapunimellä on tarkoitus harjoittaa. Huomaa, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimintaa. Jokaisesta aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu.

Jos yritys haluaa luopua aiemmin rekisteröidystä rinnakkaistoiminimestä tai aputoiminimestä, ilmoita siitä kohdassa Muut kaupparekisteriin rekisteröitäväksi ilmoitettavat tiedot tai rekisteristä poistettavat tiedot. Rinnakkaistoiminimestä luopuminen edellyttää yhtiösopimuksen muuttamista.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan lisäohjeita rinnakkais- ja aputoiminimistä.Avautuu uuteen välilehteen

Yrityksen julkiset yhteystiedot

Ilmoita yrityksen uudet yhteystiedot. Kaupparekisterissä yrityksellä on oltava joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

C/O-tarkenne

Jos haluat ilmoittaa yrityksen posti- tai käyntiosoitteeksi toisen yrityksen tai henkilön postiosoitteen, laita kyseisen yrityksen taihenkilön nimi c/o-kenttään.

Uusi postiosoite

Ilmoita yrityksesi uusi postiosoite. Jos haluat käyttää postilokero-osoitetta, ilmoita vain se.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon. Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoita se sivulla 5 kohdassa "Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite".

Uusi käyntiosoite

Ilmoita yrityksesi uusi käyntiosoite. Käyntiosoite on liikkeen tai pysyvän toimipaikan sijaintiosoite.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Poistettavat yhteystiedot

Merkitse tähän kohtaan ne yhteystiedot, jotka haluat poistaa kokonaan. Huomaa, että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yrityksellä on aina oltava joko posti- tai käyntiosoite.

Tilikausi

Ilmoita tilikauden muutos seuraavasti:

 • Merkitse kohtaan "Kuluva, poikkeava tilikausi" kuluvan tilikauden alkamis- ja päättymisajankohdat (pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv).
 • Ilmoita uudesta, normaalista tilikaudesta päivämäärät ilman vuosilukuja (pp.kk.–pp.kk.).

Normaali tilikausi on aina 12 kuukauden pituinen.

Poikkeava tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Se voi kuitenkin olla enintään 18 kuukautta. Kuluvan, poikkeavan tilikauden ja uuden, normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä.

Ilmoitus tilikauden muutoksesta on tehtävä kaksi kuukautta ennen päivää, jolloin uusi tilikausi on viimeistään rekisteröitävä (Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 1379/2006, 35 §).

Toimintamuodon muutos

Jos yrityksen yritysmuoto muuttuu, ilmoita sekä nykyinen että uusi yritysmuoto.

Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy samana koko toiminnan ajan. Y-tunnus säilyy samana, vaikka yhtiömiehet vaihtuvat tai yhtiöosuudet vaihtavat omistajaa.

Lue lisää toimintamuodon muutoksesta

Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala

Ilmoita yrityksen uusi päätoimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa. Jos uusi päätoimiala ei sisälly kaupparekisteriin jo merkittyyn toimialaan, yrityksen on muutettava yhtiöjärjestystä tai sääntöjä ja ilmoitettava muutoksesta kaupparekisteriin.

Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Käytä Tilastokeskuksen viisinumeroista toimialakoodia (TOL 2008).

Siirry Tilastokeskuksen sivuille katsomaan toimialakoodeja.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta. Tämä yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen.

PRH lähettää rekisteriotteen ja osoittaa mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella.

Verohallinto postittaa rekisteröinti-ilmoituksen ja mahdolliset selvityspyynnöt aina yrityksen omaan osoitteeseen, joka on ilmoitettu lomakkeen sivulla 1 tai 5 kohdassa Verohallintoon ilmoitettava postiosoite.

Huomaa, että kaikki tällä lomakkeella PRH:lle ilmoittamasi tiedot ovat julkisia.

Lisätietoja PRH:lle

Voit ilmoittaa PRH:lle mahdolliset lisätiedot tässä kohdassa.

Huomaa, että kaikki tällä lomakkeella PRH:lle ilmoittamasi tiedot ovat julkisia.

Päiväys ja allekirjoitus

Lisää päiväys ja nimenselvennys. Tulosta lomake ja allekirjoita käsin.

Muutos- ja lopettamisilmoituksen allekirjoittaa ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkuperäisenä. Yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös.

Ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:

 • kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies tai hänen valtuuttamansa henkilö
 • avoimessa yhtiössä kuka tahansa yhtiömiehistä tai yhtiömiehen valtuuttama henkilö
 • verotusyhtymässä kaikki yhtymän osakkaat tai heidän valtuuttamansa henkilö.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on purkautunut, kaikki yhtiömiehet, myös äänettömät, allekirjoitettavat ilmoituksen. Vaihtoehtoisesti voit antaa yhtiön purkautumisesta muun selvityksen, jonka kaikki yhtiömiehet ovat allekirjoittaneet. Siinä tapauksessa riittää, että yksi yhtiömies allekirjoittaa lopettamisilmoituksen.

Yhtiömiesten tai verotusyhtymän osakkeiden muutokset

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehet tai verotusyhtymän osakkaat vaihtuvat, ilmoita muutoksesta tässä kohdassa.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesten vaihtuessa yhtiösopimuksesta on muutettava ainakin yhtiömiehiä koskevat kohdat. Kaikkien yhtiömiesten on allekirjoitettava muutossopimus, joka tulee liittää alkuperäisenä lomakkeeseen Y5.

Verotusyhtymän on liitettävä mukaan kopio saantokirjasta, kuten kauppakirjasta tai lahjakirjasta.

Ilmoita yhtiömiehen tai yhtymän osakkaan täydellinen nimi ja syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv. Jos yhtiömiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tunnusta on pyydettävä Verohallinnosta tai maistraatista. Jos yhtiömies ei voi saada suomalaista henkilötunnusta, muutosilmoituksessa on ilmoitettava syntymäaika ja muutosilmoitukseen on liitettävä todistus henkilöllisyydestä (esim. kopio passista tai henkilökortista tai virkatodistusta vastaava todistus). Lisäksi henkilötietolomakkeella on ilmoitettava yhtiömiehen ulkomainen postiosoite. Jos uusi yhtiömies on oikeushenkilö, ilmoita Y-tunnus.

Ilmoita, onko kommandiittiyhtiön yhtiömies vastuunalainen vai äänetön yhtiömies. Valitse vaihtoehdoista toinen. Ilmoita osakkuuden alkupäivä. Ilmoita murtolukuna tai prosentteina, mikä on avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tai verotusyhtymän osakkaan osuus yhtiön varallisuudesta ja yhtiön tulosta.

Äänettömän yhtiömiehen pääomapanos on mainittava yhtiösopimuksessa. Ilmoita äänettömän yhtiömiehen pääomasijoituksen määrä ja äänettömälle yhtiömiehelle maksettava voitto-osuus prosentteina.

Jos kaikkien yhtiömiesten tiedot eivät mahdu lomakkeen sivulle 3, voit tulostaa useampia lomakkeen sivuja 3.

Yhtiömiehen edustamisoikeus

Yhtiön edustamis- ja nimenkirjoitusoikeudesta voidaan määrätä yhtiösopimuksessa. Oikeus voi olla ainoastaan vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Lain mukaan jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on nimenkirjoitusoikeus ja oikeus edustaa yhtiötä. Jos oikeutta halutaan rajoittaa, yrityksen täytyy määrätä siitä yhtiösopimuksessa.

Toimitusjohtaja

Jos yrityksen toimitusjohtaja vaihtuu, ilmoita uuden toimitusjohtajan täydellinen nimi ja syntymäaika. Täytä myös henkilötietolomake.

Prokuristit

Prokuristilla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus ja oikeus toimia liikkeen harjoittamiseen kuuluvissa asioissa. Ilmoita kohdassa Miten yhtiötä edustetaan, kuinka prokuristit toimivat. Ilmoita esimerkiksi, voiko prokuristi edustaa yhtiötä yksin vai edustaako yhtiötä aina kaksi prokuristia yhdessä.

Jos haluat ilmoittaa prokuristien prokuran lakkauttamisesta, ilmoita siitä kohdassa Muut kaupparekisteriin rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot tai rekisteristä poistettavat tiedot.Täytä myös henkilötietolomake

Muut kaupparekisteriin rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot tai rekisteristä poistettavat tiedot

Tässä kohdassa voit ilmoittaa esimerkiksi edustajasta, elinkeinoluvista, aputoiminimestä luopumisesta, prokuran peruuttamisesta tai siitä, että yrityksellä ei ole enää lainkaan toimitusjohtajaa.

Kirjanpitoaineiston säilytys

Kun ilmoitat elinkeinotoiminnan lopettamisesta kaupparekisteriin, ilmoita samalla, missä kirjanpitoaineistoa säilytetään. Merkitse kirjanpitoaineiston säilyttäjän nimi jaosoite (kirjanpitolaki 2:10 §).

Vain verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Verohallinto lähettää yrityksen postit lomakkeen sivulla 1 ilmoitettuun julkiseen postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tässä kohdassa erillisen postiosoitteen vain Verohallintoa varten.

Tiedot liiketoiminnan jatkajasta

Merkitse rasti, jos yritys jatkaa edeltäjän elinkeinotoimintaa. Ilmoita edeltäjän Y-tunnus ja nimi.

Merkitse rasti, jos yritys lopettaa elinkeinotoimintansa ja toimintaa jatkaa esim. yrityksen ostaja. Ilmoita jatkajan Y-tunnus. Jos Y-tunnus ei ole tiedossa, ilmoita jatkajan nimi.

Arvonlisäverovelvollisuus

Yritys voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yritys voi myös ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä. Valitse lomakkeelta tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alku- tai loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv.

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta selvitys.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverotuksestaAvautuu uuteen välilehteen

Lue lisää ryhmärekisteröinnistä

Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse lomakkeeseen se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua:

 1. arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta
 2. arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä
 3. ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä
 4. arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta
 5. arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisena yrityksenä
 6. vain ilmoituksenantovelvolliseksi ulkomaisen yrityksenä
 7. ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautumisesta.

Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi:

 1. kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta
 2. vähäisestä liiketoiminnasta
 3. yhteisöhankinnasta
 4. alkutuotannosta
 5. ulkomaisena elinkeinonharjoittajana
 6. ulkomaisena etämyyjänä
 7. yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta.

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy

Ilmoita tässä kohdassa, jos yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy.

Lue lisää, kuinka ilmoitat arvonlisäverollisen toiminnan päättymisen Verohallinnolle.

Yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, valitse lomakkeelta verottomuuden syy ja perustele asiaa tarkemmin Lisätietoja Verohallinnolle -kohdassa (sivu 4).

Käsittelyn helpottamiseksi liitä mukaan myös kirjallinen selvitys tai täydennys asiasta. Esimerkiksi liitä mukaan selvitys verottomuuden edellytysten täyttymisestä silloin, kun myyt terveyden- ja sairaanhoitopalveluja.

Vaikka yrityksen päätoiminta olisi arvonlisäverotonta, voi yritys siitä huolimatta olla arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksellä on muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan arvonlisäverottomasta liiketoiminnasta.Avautuu uuteen välilehteen

Palkanmaksua koskeva muutos tai lopettaminen

Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen.

Lue lisää, miten yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi tai lopettaa sen.

Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen

Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse alkupäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä.

Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on julkinen, ja se näkyy YTJ-yrityshaussa.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden, muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä

Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yrityksen toiminta on kokonaan päättynyt. Ilmoita toiminnan lopettamispäivä. Yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä myös silloin, kun yrityksen toimiala on muuttunut eikä uusi toimiala edellytä ennakkoperintärekisteriin kuulumista. Rekisteristä poistetaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä.

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Ilmoita yrityksen liikevaihto ja haluttu verokausi arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia varten.

Huomaa: Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yrityksen automaattisesti kuukausimenettelyyn.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen verokauden valinnasta.

Lisätietoja Verohallinnolle

Muutokset vakuutusmaksuverovelvollisuuteen

Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan.

Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta.

Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoita tässä kohdassa toiminnan alkupäivä. Liitä ilmoitukseen myös vapaamuotoinen selvitys, jossa toiminnan luonne on kuvattu.

Jos yrityksen vakuutusmaksuverovelvollisuus loppuu, ilmoita tässä kohdassa päivämäärä, josta alkaen yritys poistetaan vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteristä.

Toiminnan keskeyttäminen

Jos yritys keskeyttää toimintansa, ilmoita siitä tässä kohdassa ja lisää Verohallinnon rekistereihin loppupäivämäärä.

Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Jos yritys aloittaa toimintansa uudelleen, sen on tehtävä uusi muutosilmoitus.

Tieto keskeytyksestä on julkinen, ja se näkyy YTJ-yrityshaussa. Keskeytystä ei merkitä kauppa- tai säätiörekisteriin.

Lisätietoja

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti-ja rekisterihallitus: 029 509 5900
 • Verohallinto: 029 497 004
 • Ahvenanmaan valtionvirasto: 018 635 270