Siirry suoraan sisältöön

Verohallinnon ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalle

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi

  1. kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta,
  2. vähäisestä liiketoiminnasta,
  3. yhteisöhankinnasta,
  4. alkutuotannosta
  5. ulkomaisena elinkeinonharjoittajana
  6. ulkomaisena etämyyjänä tai
  7. yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

Esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien on mahdollista hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole mahdollista tekijänoikeuskorvausten osalta eikä siltä osin kuin esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona.

Y-lomakkeelle merkitään kohtaan "Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Hakeutumisen peruste ilmoitetaan sivulla 4 kohdassa lisätietoja. Ilmoita kohdassa lisätietoja "hakeudun esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi." Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse päivämäärä myös silloin, jos haluatte hakeutua tästä toiminnasta, vaikka yrityksenne olisi jo liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

1. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa.

Merkitse rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistön vuokralaisen nimi ja Y-tunnus lomakkeen sivulla 4 kohdassa Lisätietoja. Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan hakeutumisesta arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisestaAvautuu uuteen välilehteen

2. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja

Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta on vähäistä eli yrityksen tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta on enintään 15 000 euroa, yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä.

Jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys, joka on hakeutunut alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi, alkaa harjoittaa lisäksi muuta liiketoimintaa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksestaAvautuu uuteen välilehteen

3. Yhteisöhankkija

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta.

Elinkeinonharjoittaja on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa ja jos yhteisöhankinnat ylittävät 10 000 euroa kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä.

Merkitse rasti ja hakeutumisen alkupäivä ja ilmoita aika, jonka yritys on verovelvollisena, lomakkeen kohdassa lisätietoja, sivulla 4. Verovelvollisuuden pitää kestää vähintään kaksi vuotta. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta.

4. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos yritys harjoittaa alkutuotantoa ja yrityksen liikevaihto on tilikauden aikana enintään 15 000 euroa, sillä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. Jos yritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys, joka on hakeutunut liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, alkaa harjoittaa alkutuotantoa ja yhteenlaskettu liikevaihto tilikauden aikana jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta".

5. Ulkomainen yritys

Ulkomainen yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa harjoittamastaan myynnistä. Ulkomainen yritys voi tehdä hakemuksen hakeutuakseen arvonlisäverovelvolliseksi tilanteissa, joissa ostaja muutoin olisi verovelvollinen myyjän Suomessa harjoittamasta myynnistä käännetyn verovelvollisuuden perusteella.

Jos ulkomaisella yrityksellä ei ole liiketoiminnan kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa EU-maassa, hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että yrityksellä on Verohallinnon hyväksymä edustaja. Edustajalla pitää olla kotipaikka Suomessa, ja edustajan on hoidettava arvonlisäverovelvollisuudesta aiheutuvat hallinnolliset velvollisuudet. Edustajalla tulee olla riittävä taito ja asiantuntemus edustajan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kaupparekisteriin merkitty. Yksityinen henkilö hyväksytään edustajaksi vain poikkeustapauksessa.

Merkitse rasti ja hakeutumisen alkupäivä, jos yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Verohallinto merkitsee yrityksen rekisteriin aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jolloin hakemus on saapunut Verohallintoon.

Jos yrityksen pitää asettaa edustaja Suomeen, toimita lisäksi seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  1. suomalaisen edustajan sitoumus siitä, että hän toimii arvonlisäverolain tarkoittamana edustajana.
  2. ulkomaisen yrityksen asianmukaisessa järjestyksessä edustajalle antama valtakirja, jossa tämä valtuutetaan toimimaan arvonlisäverolain tarkoittamana edustajana, sekä valtakirjan suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Valtakirjan perusteella edustajalla on oikeus muun muassa allekirjoittaa arvonlisäverolain edellyttämät ilmoitukset.
  3. edustajan nimi, Y-tunnus sekä yhteystiedot. Jos edustajan toimiala on muu kuin kirjanpitoon liittyvä, on annettava myös selvitys siitä, että edustaja on kykenevä hoitamaan arvonlisäverolain mukaiset edustajan tehtävät.

6. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alaraja ei ylity (AVL 63 a § ja 69 m §)

Yhteisön sisäisellä tavaroiden etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran ostajalle EU-maasta toiseen (esim. verkkokauppa). Tavara katsotaan kuljetetun myyjän toimesta tai puolesta myös silloin, kun myyjä osallistuu välillisesti tavaran kuljettamiseen. Etämyynnistä on kysymys ainoastaan silloin, kun tavaran ostaja on yksityishenkilö tai muu häneen rinnastettava ei-arvonlisäverovelvollinen ostaja, jonka osalta tavaran osto toisesta EU-maasta ei ole arvonlisäverotuksessa tarkoitettu yhteisöhankinta (EU-tavaraosto). Valmisteveron alaisten tavaroiden osalta kyse on arvonlisäverotuksessa tarkoitetusta etämyynnistä vain silloin, kun ostajana on yksityishenkilö.

Etämyyntiä ei veroteta Suomessa, jos EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen koko EU:n laajuinen tavaroiden etämyyntien sekä radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen vuosittainen liikevaihto on yhteensä alle 10 000 euroa eikä raja ole ylittynyt edellisenäkään kalenterivuonna. 10 000 euron raja-arvoa sovelletaan vain silloin, kun myyjällä on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka vain yhdessä jäsenvaltiossa. Vaikka myyjän myynnit olisivat alle raja-arvon, myyjä voi valita etämyynnin verotusmaaksi Suomen. Valinta on voimassa vähintään kaksi kalenterivuotta.

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa etämyyntiä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen, rekisteröidyt etämyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa ja valitset etämyynnin verotusmaaksi Suomen, vaikka myynnin raja-arvo (10 000 euroa) ei ylity. Ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkamispäiväksi päivä, josta alkaen etämyynnin verotusmaa on Suomi.

Jos yrityksen myynti ylittää 10 000 euron raja-arvon kalenterivuodessa, katso kohta "Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alarajan ylitys alkamispäivänä".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan ohjeet:

7. Yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta

Yleishyödyllinen yhteisö on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, jos sen saamaa tuloa pidetään yhteisön verollisena elinkeinotulona ja elinkeinotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi myynnistä, jota harjoitetaan liiketoiminnan muodossa, vaikka myynnistä saatua tuloa ei pidettäisi tuloverotuksessa elinkeinotulona. Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua myös sellainen yhteisö, jonka liikevaihto on alle 15 000 euroa tilikaudessa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää yleishyödyllisen yhteisön verotusohjeestaAvautuu uuteen välilehteen