Siirry suoraan sisältöön

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje

Tällä Y4-lomakkeella voit tehdä ilmoituksen osakeyhtiön, osuuskunnan, säätiön, säästöpankin tai muiden yhteisöjen toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai yrityksen lopettamisesta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle.

Ilmoitukset kaupparekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.

Siirry PRH:n sivuille tutustumaan kaupparekisterin hinnastoon ja maksuohjeisiinAvautuu uuteen välilehteen

Kuinka täytät lomakkeen?

Tallenna lomake koneellesi ennen täyttämistä. Täytä lomake, ennen kuin tulostat sen.

Perustiedot

Täytä perustiedot ilmoitukseen aina.

Merkitse Y-tunnuksen jokainen numero omaan kenttäänsä. Y-tunnuksessa on 7-numeroinen alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Jos tunnuksen alussa on 0, merkitse myös se.

Ilmoita Toiminimi-kohdassa yrityksen tai yhteisön rekisteröity nimi.

Yritys ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta PRH:n rekistereihin

Valitse, mihin PRH:n rekisteriin haluat ilmoittaa yrityksen toiminnassa tapahtuneesta muutoksesta tai yrityksen lopettamisesta.

Ilmoita yrityksen toiminnan muutoksista ja lopettamisesta Verohallinnon rekistereihin lomakkeen sivuilla 3–4.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö / kiirehtimispyyntö

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Osoite- ja yhteystietomuutoksia tämä ei koske.

Huomaa: Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Uusi toiminimi

Merkitse yrityksen uusi toiminimi.

Siirry prh.fi-sivuille lukemaan lisäohjeita yrityksen toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä.Avautuu uuteen välilehteen

Uusi kotipaikka

Ilmoita yrityksen uusi kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Ilmoita ulkomaisen yrityksen uusi kotivaltio.

Muut mahdolliset toiminimet

Kaupparekisteriin voi rekisteröidä myös rinnakkaistoiminimiä ja aputoiminimiä.

Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai -nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on.

Voit ilmoittaa halutessasi yhden tai useamman aputoiminimen. Ilmoita myös, mitä osaa yrityksen toiminnasta kullakin toimiapunimellä on tarkoitus harjoittaa. Huomaa, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimintaa. Jokaisesta aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan lisäohjeita rinnakkais- ja aputoiminimistä.Avautuu uuteen välilehteen

Yrityksen julkiset yhteystiedot

Ilmoita yrityksen uudet yhteystiedot. Kaupparekisterissä yrityksellä on oltava joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

C/O-tarkenne

Jos haluat ilmoittaa yrityksen posti- tai käyntiosoitteeksi toisen yrityksen tai henkilön postiosoitteen, laita kyseisen yrityksen tai henkilön nimi c/o-kenttään.

Uusi postiosoite

Ilmoita yrityksesi uusi postiosoite. Jos haluat käyttää postilokero-osoitetta, ilmoita vain se.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon. Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoita se sivulla 3 kohdassa "Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite".

Uusi käyntiosoite

Ilmoita yrityksesi uusi käyntiosoite. Käyntiosoite on liikkeen tai pysyvän toimipaikan sijaintiosoite.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Poistettavat yhteystiedot

Merkitse tähän kohtaan ne yhteystiedot, jotka haluat poistaa kokonaan. Huomaa, että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yrityksellä on aina oltava joko posti- tai käyntiosoite.

Tilikausi

Ilmoita tilikauden muutos seuraavasti:

 • Merkitse kohtaan "Kuluva, poikkeava tilikausi" kuluvan tilikauden alkamis- ja päättymisajankohdat (pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv).
 • Ilmoita uudesta, normaalista tilikaudesta päivämäärät ilman vuosilukuja (pp.kk.–pp.kk.).

Normaali tilikausi on aina 12 kuukauden pituinen.

Poikkeava tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Se voi kuitenkin olla enintään 18 kuukautta. Kuluvan, poikkeavan tilikauden ja uuden, normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä.

Ilmoitus tilikauden muutoksesta on tehtävä kaksi kuukautta ennen päivää, jolloin uusi tilikausi on viimeistään rekisteröitävä (Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 1379/2006, 35 §).

Toimintamuodon muutos

Jos yrityksen yritysmuoto muuttuu, ilmoita sekä nykyinen että uusi yritysmuoto.

Voit käyttää Y4-lomaketta vain, jos Y-tunnus säilyy samana yritysmuodon muutoksesta huolimatta.

Lue lisää toimintamuodon muutoksesta

Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala

Ilmoita yrityksen uusi päätoimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa. Jos uusi päätoimiala ei sisälly kaupparekisteriin jo merkittyyn toimialaan, yrityksen on muutettava yhtiöjärjestystä tai sääntöjä ja ilmoitettava muutoksesta kaupparekisteriin.

Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Käytä Tilastokeskuksen viisinumeroista toimialakoodia (TOL 2008).

Siirry Tilastokeskuksen sivuille katsomaan toimialakoodeja.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. Tämä yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen.

PRH lähettää rekisteriotteen ja osoittaa mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella.

Verohallinto postittaa rekisteröinti-ilmoituksen ja mahdolliset selvityspyynnöt aina yrityksen omaan osoitteeseen, joka on ilmoitettu lomakkeen sivulla 1 tai 3 kohdassa Verohallintoon ilmoitettava postiosoite.

Huomaa, että kaikki tällä lomakkeella PRH:lle ilmoittamasi tiedot ovat julkisia.

Yritysmuodon mukaan valittavat liitelomakkeet PRH:lle

Kun ilmoitat yrityksen toiminnan muutoksesta kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin, täytä tarvittaessa myös PRH:n liitelomake. Huomaa, että lopettamisilmoituksen mukana on aina liitelomake 15.

Rastita sopiva liitelomake yritysmuodon ja muutoksen tyypin mukaan.

Lisätietoja PRH:lle

Voit ilmoittaa PRH:lle mahdolliset lisätiedot tässä kohdassa.

Päiväys ja allekirjoitus

Lisää päiväys ja nimenselvennys. Tulosta lomake ja allekirjoita käsin.

Muutos- ja lopettamisilmoituksen allekirjoittaa ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkuperäisenä. Yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös.

Ilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:

 • osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, vakuutusyhdistys ja valtion liikelaitos: hallituksen varsinaiset jäsenet tai toimitusjohtaja
 • säätiö, hypoteekkiyhdistys ja asumisoikeusyhdistys: hallituksen varsinaiset jäsenet
 • ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike: toiminimen kirjoittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö
 • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa: elinkeinonharjoittaja itse tai hänen edustajansa Suomessa
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä: johtaja
 • laivanisännistö: laivanisännät

Vain verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Verohallinnon posti lähetetään yrityksen julkiseen postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tässä kohdassa erillisen postiosoitteen vain Verohallintoa varten.

Tiedot liiketoiminnan jatkajasta

Merkitse rasti, jos yritys jatkaa edeltäjän elinkeinotoimintaa. Ilmoita edeltäjän Y-tunnus ja nimi.

Merkitse rasti, jos yritys lopettaa elinkeinotoimintansa ja toimintaa jatkaa esim. yrityksen ostaja. Ilmoita jatkajan Y-tunnus. Jos Y-tunnus ei ole tiedossa, ilmoita jatkajan nimi.

Arvonlisäverovelvollisuus

Yritys voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yritys voi myös ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä. Valitse lomakkeelta tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alku- tai loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv.

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta selvitys.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverotuksestaAvautuu uuteen välilehteen

Lue lisää ryhmärekisteröinnistä

Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse lomakkeeseen se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua

 1. arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta
 2. arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä
 3. ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä
 4. arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta
 5. arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisena yrityksenä
 6. vain ilmoituksenantovelvolliseksi ulkomaisen yrityksenä
 7. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille.

Lue lisää: Verohallinnon ohje arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuvalle

Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi

 1. kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta
 2. vähäisestä liiketoiminnasta
 3. yhteisöhankinnasta
 4. alkutuotannosta
 5. ulkomaisena elinkeinonharjoittajana
 6. ulkomaisena etämyyjänä
 7. yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

Lue lisää: Verohallinnon ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalle

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy

Ilmoita tässä kohdassa, jos yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy.

Lue lisää, kuinka ilmoitat arvonlisäverollisen toiminnan päättymisen Verohallinnolle

Yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, valitse lomakkeelta verottomuuden syy ja perustele asiaa tarkemmin Lisätietoja Verohallinnolle -kohdassa (sivu 4).

Käsittelyn helpottamiseksi liitä mukaan myös kirjallinen selvitys tai täydennys asiasta. Esimerkiksi liitä mukaan selvitys verottomuuden edellytysten täyttymisestä silloin, kun myyt terveyden- ja sairaanhoitopalveluja.

Vaikka yrityksen päätoiminta olisi arvonlisäverotonta, voi yritys siitä huolimatta olla arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksellä on muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Lue lisää arvonlisäverottomasta liiketoiminnasta vero.fi-sivulta

Palkanmaksua koskeva muutos tai lopettaminen

Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen.

Lue lisää, miten yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi tai lopettaa sen

Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen

Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse alkupäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä.

Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on julkinen, ja se näkyy YTJ-yrityshaussa.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden, muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä

Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yrityksen toiminta on kokonaan päättynyt. Ilmoita toiminnan lopettamispäivä. Yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä myös silloin, kun yrityksen toimiala on muuttunut eikä uusi toimiala edellytä ennakkoperintärekisteriin kuulumista. Rekisteristä poistetaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä.

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Ilmoita yrityksen liikevaihto ja haluttu verokausi arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia varten.

Huomaa: Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yrityksen automaattisesti kuukausimenettelyyn.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan

Lisätietoja Verohallinnolle

Muutokset vakuutusmaksuverovelvollisuuteen

Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta.

Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoita tässä kohdassa toiminnan alkupäivä. Liitä ilmoitukseen myös vapaamuotoinen selvitys, jossa toiminnan luonne on kuvattu.

Jos yrityksen vakuutusmaksuverovelvollisuus loppuu, ilmoita tässä kohdassa päivämäärä, josta alkaen yritys poistetaan vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteristä.

Toiminnan keskeyttäminen

Jos yritys keskeyttää toimintansa, ilmoita siitä tässä kohdassa ja lisää Verohallinnon rekistereihin loppupäivämäärä.

Verohallinto poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Jos yritys aloittaa toimintansa uudelleen, sen on tehtävä uusi muutosilmoitus.

Tieto keskeytyksestä on julkinen ja se näkyy YTJ-yrityshaussa. Keskeytystä ei merkitä kauppa- tai säätiörekisteriin.

Lisätietoja

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti-ja rekisterihallitus: 029 509 5900
 • Verohallinto: 029 497 064
 • Ahvenanmaan valtionvirasto: 018 635 270