Siirry suoraan sisältöön

Verohallinnon ohje arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuneelle

Yrityksen, joka on jo ilmoittautunut tai hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi aiemmin, tulee antaa tiedot kaikista muutoksista, joita sen toiminnassa tapahtuu.

Esimerkiksi, jos yritys on rekisteröitynyt alkutuotannosta ja ryhtyy harjoittamaan muuta liiketoimintaa, sen tulee ilmoittautua myös liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi.

Samoin, jos yritys on rekisteröitynyt liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi ja ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa, sen tulee rekisteröityä erikseen alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi.

1. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta

Yritys on liiketoiminnan harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos sen liikevaihto on tilikaudessa yli 15 000 euroa. Liikevaihtoon luetaan

 • tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit
 • verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit
 • kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset
 • rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit.

Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja.

Jos yritys harjoittaa sijoituskullan myyntiä, ilmoita se lisätietona sivulla 4.

Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, kuten kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys, joka on jo ilmoittautunut alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi, ryhtyy harjoittamaan myös muuta liiketoimintaa.

2. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

Merkitse rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen

 • EU-maista tai EU:n ulkopuolelta tehtävistä palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus)
 • EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnoista)
 • kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun oman käytön vuoksi.

Lue lisää kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisäverotuksesta ja henkilöruokailun arvonlisäverotuksesta.

3. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

Merkitse rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. liiketoimintansa vähäisyyden vuoksi), mutta se aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muussa EU-maassa kuin Suomessa).

Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä.

4. Yritys ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa alkutuotantoa. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa muun liiketoiminnan lisäksi.

5. Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos yrityksellä on arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa ja yrityksen liikevaihto tilikaudessa on yli 15 000 euroa. Kiinteän toimipaikan muodostaa pysyvä toimipaikka, jossa on liiketoiminnan harjoittamisen mahdollistavat henkilöstö- ja tekniset resurssit.

Yritys on velvollinen ilmoittautumaan arvonlisäverovelvolliseksi myös seuraavissa tilanteissa, vaikka yrityksellä ei olisikaan kiinteää toimipaikkaa Suomessa:

 1. Yritys myy tuotteita ja palveluita toisille ulkomaalaisille yrityksille, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (poikkeuksena tästä on kahden ulkomaisen elinkeinonharjoittajan välinen rakentamispalvelun myynti).
 2. Yritys myy tuotteita ja palveluita yksityishenkilöille.
 3. Yritys harjoittaa kaukomyyntiä ja kaukomyynnin alaraja ylittyy (ks. tarkemmin kohta Kaukomyynti).
 4. Yritys myy henkilökuljetuspalveluita.
 5. Kyse on oikeuden luovuttamisesta pääsyyn Suomessa järjestettävään opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- tai urheilutilaisuuteen, messuille, näyttelyyn tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä pääsyyn välittömästi liittyvästä palvelusta.
 6. Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi

Ulkomainen yritys on Suomessa tietyissä tilanteissa ilmoituksenantovelvollinen myös silloin, kun hän ei ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoituksenantovelvolliseksi, jos se

- Harjoittaa Suomessa yhteisömyyntiä

Tavaroiden yhteisömyynnillä tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista luovuttamista, kun myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen Suomesta arvonlisäverovelvolliselle ostajalle toiseen EU-maahan. Tietyissä tilanteissa yhteisömyyntinä käsitellään myös yrityksen liikkeen omaisuuteen kuuluvan tavaran siirto Suomesta toiseen EU-maahan yrityksen liiketoimia varten.

- Tekee Suomessa yhteisöhankintoja

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista hankintaa, kun myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle EU-maasta toiseen. Tietyissä tilanteissa yhteisöhankintana käsitellään myös yrityksen liikkeen omaisuuteen kuuluvan tavaran siirto toisesta EU-maasta Suomeen yrityksen liiketoimia varten. Pelkkä ilmoituksenantovelvollisuus on mahdollista vain tilanteissa, joissa yritys tekee Suomessa yhteisöhankintoja vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Mikäli yrityksellä on vähennykseen oikeuttamattomaan käyttöön tulevia hankintoja, sen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi ostosta tai omasta käytöstä.

Jos yhteisöhankintoja tekevä tai yhteisömyyntiä harjoittava ulkomainen yritys tekee Suomessa myös maahantuonteja, pelkkä ilmoituksenantovelvollisuus ei riitä, vaan yrityksen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta. Ulkomaisen yrityksen täytyy ilmoittautua liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi myös silloin, jos se on ostanut Suomessa rakentamispalveluja, joihin voi soveltaa käännettyä verovelvollisuutta.
Jos ulkomainen yritys haluaa saada takaisin arvonlisäverot, jotka sisältyvät Suomessa tapahtuneisiin yhteisömyynteihin liittyviin vähennyskelpoisiin hankintoihin, pelkkä ilmoituksenantovelvollisuus ei riitä vaan yrityksen on rekisteröidyttävä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäveron ulkomaalaispalautukseen yrityksellä ei siis tällöin ole oikeutta.

Lue lisää Verohallinnon ohjeesta Arvonlisäveron palauttaminen toiseen EU-maahan sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle.

Ilmoituksenantovelvollisen yrityksen on täytettävä Suomessa ilmoitusvelvollisuutensa eli annettava arvonlisäverosta veroilmoitukset ja tietyissä tapauksissa myös yhteenvetoilmoitukset. Muutoin yritystä kohdellaan kuten ulkomaalaista, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Merkitse rasti ja ilmoita alkupäivä, jos yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Suomessa.

7. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alarajan ylitys alkamispäivänä (AVL 63a § ja 69 m §)

Yhteisön sisäisellä tavaroiden etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran ostajalle EU-maasta toiseen (esim. verkkokauppa). Tavara katsotaan kuljetetun myyjän toimesta tai puolesta myös silloin, kun myyjä osallistuu välillisesti tavaran kuljettamiseen.

Etämyynnistä on kysymys ainoastaan silloin, kun tavaran ostaja on yksityishenkilö tai muu häneen rinnastettava ei-arvonlisäverovelvollinen ostaja, jonka osalta tavaran osto toisesta EU-maasta ei ole arvonlisäverotuksessa tarkoitettu yhteisöhankinta (EU-tavaraosto). Valmisteveron alaisten tavaroiden osalta kyse on arvonlisäverotuksessa tarkoitetusta etämyynnistä vain silloin, kun ostajana on yksityishenkilö.

Yhteisön sisäinen etämyynti verotetaan aina tavaran kulutusmaassa, jos EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen osalta koko EU:n laajuinen tavaroiden etämyyntien sekä radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen vuosittainen liikevaihto on yhteensä yli 10 000 euroa. Raja-arvoa (10 000 euroa) sovelletaan myös valmisteveron alaisiin tavaroihin. Maakohtaiset kaukomyynnin raja-arvot on poistettu.

Tavaran myyjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa niissä EU-maissa, joihin hän myy tavaroita yhteisön sisäisenä etämyyntinä. Vaihtoehtoisesti myyjä voi rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmän (unionin järjestelmä) käyttäjäksi yhdessä EU-maassa. Unionin järjestelmä mahdollistaa ilmoitus- ja maksuvelvoitteiden hoitamisen keskitetysti tämän yhden EU-maan kautta ja helpottaa näin arvonlisäverotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamista.

Uusia etämyynnin säännöksiä sovelletaan 1.7.2021 alkaen. AVL 69 m §:ssä tarkoitetun tavaroiden etämyyntiä sekä sähköisten palvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja telepalvelujen myyntimaata koskevan 10 000 euron suuruisen raja-arvon osalta tavaroiden etämyynnit huomioidaan kalenterivuoden liikevaihtoa laskettaessa vain siltä osin kuin veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt 1.7.2021 jälkeen. Mainittujen palvelujen myynnit huomioidaan koko kalenterivuoden 2021 osalta.

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa etämyyntiä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen, yllä mainittu myynnin raja-arvo (10 000 euroa) ylittyy ja yritys ilmoittautuu etämyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkamispäiväksi se päivä, jolloin myynnin raja-arvo on ylittynyt tai jolloin se tulee ylittymään.

Jos yrityksen myynnin määrä on alle 10 000 euroa kalenterivuodessa, katso kohta "Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alaraja ei ylity".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää ohjeista: