Siirry suoraan sisältöön

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4a täyttöohje

Käytä paperilomaketta vain, jos et pysty asioimaan sähköisesti.

Huomaa: Yhdistysten muutosten ilmoittaminen sähköisesti on edullisempaa, ja ilmoituksen käsittelyaika on lyhyempi. Saat myös ohjausta tietojen ilmoittamiseen.
Siirry tekemään yhdistyksen sähköinen muutosilmoitus.

Tällä muutos- ja lopettamisilmoituksella voit tehdä ilmoituksen yhteisön rekisteritietojen muutoksista tai yhteisön lopettamisesta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle.

PRH merkitsee muutokset yhdistys- tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ja Verohallinto omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Milloin käytät Y4a-lomaketta?

Käytä tätä Y4a-lomaketta, jos yhteisö on

 • aatteellinen yhdistys
 • kauppakamari
 • uskonnollinen yhdyskunta tai uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisö
 • seurakunta.

Liitä ilmoitukseen yhteisömuodon mukainen PRH:n liitelomake.

Jos yhteisöllä on Y-tunnus, käytä aina muutos- ja lopettamisilmoituslomaketta.

Kuinka täytät lomakkeen?

Tallenna lomake koneellesi ennen täyttämistä. Täytä lomake, ennen kuin tulostat sen.

Huomaa: Y-lomakkeella ja sen liitteillä ilmoitettavat tiedot ovat julkisia. Ilmoita henkilötunnukset vain henkilötietolomakkeella.

Perustiedot

Täytä aina ilmoituksen perustiedot.

Merkitse Y-tunnuksen jokainen numero omaan kenttäänsä. Y-tunnuksessa on 7-numeroinen alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Jos tunnuksen alussa on 0, merkitse myös se.

Ilmoita Yhteisön nimi-kohdassa yhteisön rekisteröity nimi.

Yhteisö ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta PRH:lle

Valitse, ilmoitatko muutoksesta vai lopettamisesta yhdistysrekisteriin tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö / kiirehtimispyyntö

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Uusi nimi

Ilmoita yhteisön uusi nimi.

Huomaa, että yhteisön nimen muutos on aina myös sääntömuutos. Liitä mukaan muutetut säännöt kokonaisuudessaan.

Uusi kotipaikka

Ilmoita yhteisön uusi kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Huomaa, että yhteisön kotipaikan muutos on aina myös sääntömuutos. Liitä mukaan muutetut säännöt kokonaisuudessaan.

Yhteisön julkiset yhteystiedot

Ilmoita yhteisön uudet yhteystiedot. Yhteisöllä on oltava ainakin postiosoite.

Nämä yhteisön yhteystiedot ovat julkisia ja ne näkyvät YTJ-yrityshaussa.

Ilmoita yhteisön uusi postiosoite seuraavassa järjestyksessä:

 • kadun tai tien nimi
 • talon osoitenumero (voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan)
 • mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • postilokeron numero (PL-kohtaan, jos postiosoitteena on postilokero)
 • postinumero
 • postitoimipaikka.

Jos haluat ilmoittaa yhteisön postiosoitteeksi toisen yhteisön tai henkilön postiosoitteen, merkitse kyseisen yrityksen tai henkilön nimi c/o-kenttään.

Voit ilmoittaa myös uuden tai muuttuneen ulkomaisen postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja verkkosivuosoitteen.

Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoita se Verohallinnon liitelomakkeella 6214.

Seuraavat yhteystiedot poistetaan

Merkitse tähän kohtaan ne yhteystiedot, jotka haluat poistaa kokonaan. Huomaa, että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yhteisöllä on oltava aina postiosoite.

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Tässä voit ilmoittaa sen henkilön ja/tai yhteisön, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta ja jolle PRH lähettää rekisteriotteen ja mahdollisen korjauskehotuksen. Tämä yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen.

Huomaa: Jos et ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää postin yhteisön nimellä ja osoitteella. Verohallinto käyttää aina yhteisön postiosoitetta.

Yhteisömuodon mukaan valittavat liitelomakkeet

Valitse liitelomake yhteisömuodon ja muutoksen tyypin mukaan:

 • 19A Muutosilmoitus yhdistys tai kauppakamari
 • 19B Muutosilmoitus uskonnollinen yhdyskunta, seurakunta tai paikallisyhteisö
 • 19C Keskuskauppakamarin lautakuntailmoitus (tilaa tarvittaessa PRH:sta)
 • 20A Purkautumisilmoitus yhdistys tai kauppakamari
 • 20B Purkautumisilmoitus uskonnollinen yhdyskunta, seurakunta tai paikallisyhteisö

Jos yhdistys ilmoittaa muutoksia Verohallinnon rekistereihin, käytä lomaketta:

 • 6214 Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle

Päiväys ja allekirjoitus

Lisää päiväys ja nimenselvennys. Tulosta lomake ja allekirjoita käsin.

Muutosilmoituksen allekirjoittaa sen tekemisestä vastuussa oleva henkilö:

 • aatteellinen yhdistys, kauppakamari tai uskonnollinen yhdyskunta : hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen täysivaltainen jäsen
 • paikallisyhteisö tai seurakunta: sen uskonnollisen yhdyskunnan, johon yhteisö kuuluu, puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu täysivaltainen jäsen.

Ilmoituksen voi allekirjoittaa myös valtuutettu. Valtakirjan antaa ilmoituksen tekemisestä vastuussa oleva henkilö.


Liitä valtakirja ilmoitukseen. Avoin asianajovaltakirja on liitettävä mukaan alkuperäisenä.Yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös.

Lisätietoja

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti-ja rekisterihallitus: 029 509 5959
 • Verohallinto: 029 497 048

Ilmoita tiedot Verohallinnolle

Lue Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle 6214 -lomakkeen täyttöohjeet