Siirry suoraan sisältöön

Verohallinnon liitelomake 6214

Käytä Verohallinnon liitelomaketta 6214, kun ilmoitat muutoksista aatteellisen yhdistyksen, muun yhdistyksen (esim. SPR, riistanhoitoyhdistys), kauppakamarin, uskonnollisen yhteisön, seurakunnan tai paikallisyhteisön toiminnassa.

Tässä täyttöohjeessa näistä kaikista yhteisömuodoista käytetään yleisnimitystä yhdistys.

Ilmoita lomakkeella 6214 yhdistyksen säännöissä tapahtuneista muutoksista (esim. tilikausimuutos tai nimenmuutos) Verohallinnolle. Liitä mukaan jäljennös yhteisön uusista rekisteröidyistä säännöistä.

Ilmoita lomakkeella 6214 myös yhdistyksen uusi osoite Verohallinnolle. Ilmoita lomakkeella 6214 myös mahdollisista muutoksista arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai ennakkoperintärekisteriin.

Liitelomakkeen voi lähettää Verohallinnolle vain paperilla.

Perustiedot

Täytä perustiedot ilmoitukseen aina. Merkitse Y-tunnuksen jokainen numero selvästi omaan kenttäänsä, sillä tiedot luetaan optisesti. Y-tunnuksessa on 7-numeroinen alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Jos tunnuksen alussa on 0, merkitse myös se. Ilmoita kohdassa "Nimi" yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi. Jos yhdistyksen nimi on muuttunut, voit ilmoittaa nimenmuutoksesta Verohallintoon lomakkeen tässä kohdassa.

Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Lomakkeen tässä kohdassa voit ilmoittaa uuden postiosoitteen vain Verohallintoa varten.
Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä: kadun tai tien nimi; talon osoitenumero (voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne "as."; huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, merkitse PL-kohtaan vain lokeron numero. Merkitse myös postinumero ja postitoimipaikka.

C/o-tarkenne

Mikäli yhdistyksen postiosoitteeksi halutaan ilmoittaa sellainen toisen yhteisön tai henkilön osoite, joka on postin tiedossa, laita kyseisen yhteisön tai henkilön nimi c/o-tarkennekenttään. Tällöin posti toimitetaan ilmoitettuun osoitteeseen, vaikka vastaanottajan oma postiosoite ei ole kyseisessä osoitteessa.

Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala

Tätä lomaketta käyttävän yhteisön päätoimialaksi merkitään automaattisesti 94999. Muualla luokittelemattomat muut järjestöt. Jos haluat yhteisön päätoimialaksi jonkin muun, ilmoita toimiala lomakkeen tässä kohdassa. Verohallinto merkitsee päätoimialan yritystietojärjestelmään.

Päätoimiala perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen (TOL 2008). Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2008 on luettavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Esimerkkejä eri toimialoista:

 • 93120 Urheiluseurojen toiminta (esimerkiksi urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta, golfklubit, metsästysseurat)
 • 94200 Ammattiyhdistysten toiminta (esimerkiksi ammattiyhdistysten ja muiden sellaisten yhdistysten toiminta, jotka ajavat muun muassa jäsentensä palkkausta ja työoloja koskevia etuja)
 • 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

Jos ilmoitat uuden päätoimialan, käsittelyn sujuvoittamiseksi ilmoita Tilastokeskuksen viisinumeroinen toimialakoodi.

Tilikausi

Perustamispäivä

Yhdistyksen tilikaudesta määrätään kunkin yhdistyksen omissa säännöissä. Verohallinto voi muuttaa yhdistyksen tilikauden vasta sen jälkeen, kun yhdistys on ilmoittanut tilikautta koskevasta sääntömuutoksesta yhdistysrekisteriin ja yhdistysrekisteri on hyväksynyt sääntömuutoksen.

Jos tilikauden päättymisen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, ilmoitus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi on päättynyt. Jos tilikauden päättymisen ajankohta muutetaan aikaisemmaksi, ilmoitus on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi päättyy.

Jos tieto yhdistyksen tilikauden muutoksesta on annettu Verohallinnolle myöhässä tai vasta tilikauden päättymisen jälkeen, tilikauden muutos astuu voimaan vasta seuraavasta avoimesta verovuodesta alkaen.

Normaali tilikausi on aina 12 kuukauden pituinen. Poikkeava tilikausi voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Poikkeavan tilikauden pituus voi kuitenkin olla enintään 18 kuukautta.

Merkitse kohtaan "Kuluva, poikkeava tilikausi" kuluvan tilikauden alkamis- ja päättymisajankohdat (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv). Ilmoita uudesta, normaalista tilikaudesta päivämäärät ilman vuosilukuja (pp.kk. - pp.kk.).

Esimerkki:
Yhdistyksen kuluva, poikkeava tilikausi on 01.07.2018 - 31.12.2019. Uusi, normaali tilikausi on 01.01. - 31.12. Yhdistyksen on tehtävä ilmoitus tilikauden muutoksesta viimeistään 30.4.2019 eli kaksi kuukautta ennen kuin aiempi normaali tilikausi olisi päättynyt. Yhdistyksen aiempi normaali tilikausi oli 1.7. - 30.6.

Arvonlisäverovelvollisuus

Yhdistys voi tällä lomakkeella ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Tällä lomakkeella yhdistys voi myös ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä. Valitse lomakkeelta tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alku- tai loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv. Jos yhdistys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta erillinen selvitys. Lue lisää arvonlisäverotuksesta vero.fi:stä.

Yleishyödyllisyydellä on vaikutusta arvonlisäverovelvollisuuteen. Verotuksen yhteydessä arvioidaan, onko yhdistys yleishyödyllinen. Arvioinnissa otetaan huomioon yhdistyksen säännöt ja yhteisön todellinen toiminta. Lue lisää yhdistyksen yleishyödyllisyydestä Verohallinnon ohjeesta.

Yhteisö ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

Joissakin tilanteissa yhdistys voi katsoa, että se ei ole harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Toiminta voidaan katsoa arvonlisäverottomaksi esimerkiksi, jos toiminta on

 • vähäistä (tilikauden liikevaihto enintään 15 000 euroa)
 • yleishyödyllisen yhteisön tai uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäverotonta toimintaa
 • arvonlisäverolain 4 luvussa arvonlisäverottomaksi säädettyä toimintaa, kuten terveyden- ja sairaanhoitoa tai sosiaalipalveluita.

Jos yhdistys ei katso olevansa toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, toimita asiasta kirjallinen selvitys perusteluineen Verohallinnon liitelomakkeen 6214 mukana.

Esimerkki:
Yhdistys ei katso olevansa toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, koska yhdistys myy sosiaalihuoltopalveluja. Yhdistys täyttää lomakkeen Y4a lisäksi Verohallinnon liitelomakkeen 6214 ja liittää mukaan vapaamuotoisen selvityksen yhdistyksen toiminnasta. Selvityksestä ilmenee, täyttyvätkö sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytykset.

Yhteisö ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse lomakkeeseen se päivä, josta lähtien yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi. Yhdistys voi ilmoittautua 1) arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta, 2) arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä, 3) ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä tai 4) arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta.

Yhdistys, joka on jo ilmoittautunut tai hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi aiemmin, tulee antaa tiedot kaikista muutoksista, joita sen toiminnassa tapahtuu. Ilmoitus on annettava esimerkiksi tilanteessa, jossa kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt yhdistys ryhtyy harjoittamaan myös muuta liiketoimintaa, josta sen pitää maksaa arvonlisäveroa. Yhdistyksen on tällöin ilmoittauduttava liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi.

1. Yhteisö ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta

Merkitse lomakkeen tähän kohtaan rasti, jos yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta. Jos yhdistys harjoittaa muun liiketoiminnan lisäksi myös alkutuotantoa, katso ohjeen luku 4 "Yhdistys ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi".

Yhdistyksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jos yhdistyksen liikevaihto on yli 15 000 euroa tilikaudessa ja toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Tilikauden liikevaihdon määrää laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä eräät arvonlisäverolaissa mainitut verottomat myynnit, kuten kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset, vientimyynti ja yhteisömyynti. Liikevaihtoon ei lueta käyttöomaisuuden myyntejä. Lue lisää vähäisen toiminnan rajasta Verohallinnon ohjeesta.

Yleishyödyllinen yhteisö

Tuloverolain 22 §:n mukainen yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen toiminnasta, jota pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana (AVL 4 §). Jos elinkeinotoiminnaksi katsotun toiminnan liikevaihto ylittää 15 000 euroa, pitää yhteisön lähtökohtaisesti ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Liikevaihtoon ei kuitenkaan lueta tietyistä arvonlisäverottomista myynneistä, kuten koulutuspalveluista, sosiaalihuolto- tai terveyspalveluista, saatua tuloa, vaikka tuloa pidettäisiin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona. Lue lisää liikevaihtoon luettavista myynneistä Verohallinnon ohjeesta.

Lisäksi yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen ravintola- ja ateriapalvelun ja kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön arvonlisäverolaissa säädetyin edellytyksin (katso ohje luvusta 2 "Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä").

Esimerkki:
Yleishyödyllisen yhteisön tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisö ryhtyy vuoden 2021 alussa harjoittamaan elinkeinotoiminnaksi katsottavaa kioskitoimintaa. Yhteisö arvioi, että toiminnasta saatava tulo on enintään 15 000 euroa, eikä ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi. Elokuussa 2019 kioskitoiminnasta saadut tulot ylittävät 15 000 euron rajan. Yhteisön tulee ilmoittautua verovelvolliseksi vuoden 2021 alusta alkaen. Yhteisön tulee maksaa arvonlisävero ja antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista koko vuodelta. Lisäksi yhteisölle voi tulla verokaudesta riippuen maksettavaksi myöhästymismaksua ja viivästyskorkoja.

Uskonnollinen yhdyskunta

Tuloverolain 21 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta (evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta, muu uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat) ei ole arvonlisäverovelvollinen tuloverolain 23 §:n 3 momentissa tarkoitetusta toiminnasta (AVL 5 §). Muilta osin uskonnollisten yhdyskuntien toiminta on verollista, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa ja tilikauden liikevaihto ylittää 15 000 euroa. Lue lisää vähäisen toiminnan rajasta Verohallinnon ohjeesta.

2. Yhteisö ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivämäärä, jos yhteisön toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta mutta yhteisö on verovelvollinen

 • kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun oman käytön vuoksi
 • EU:sta tai EU:n ulkopuolelta tehtävistä palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus)
 • EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnoista)

Lue lisää

 • kiinteistöhallintapalvelun oman käytön arvonlisäverotuksesta
 • henkilöruokailun arvonlisäverotuksesta
 • palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta
 • arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupasta.

Lisätietoa siitä, missä tilanteessa yhdistys on velvollinen maksamaan ulkomailta ostamastaan tavarasta tai palvelusta arvonlisäveron Suomeen, saat Verohallinnon ohjeesta.

3. Yhteisö ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan, jos yhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen esimerkiksi liiketoimintansa vähäisyyden vuoksi, mutta se myy sellaisia EU-palveluja, jotka arvonlisäverovelvollisten elinkeinonharjoittajien välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muussa EU-maassa kuin Suomessa). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivämäärä.

4. Yhteisö ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan, jos yhdistys harjoittaa alkutuotantoa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto (esimerkiksi alkutuotannon ja muun liiketoiminnan liikevaihto) ylittää 15 000 euroa. Alkutuotantoa ovat muun muassa maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. Merkitse rasti lomakkeen tähän kohtaan myös silloin, jos yhdistys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa muun liiketoiminnan lisäksi.

Yleishyödyllinen yhteisö

Yleishyödyllinen yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen alkutuotannosta, koska alkutuotanto ei yleensä ole yleishyödyllisen yhteisön veronalaista elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin halutessaan vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta (katso ohjeen kohta "Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi").

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Yhdistys voi joissakin tapauksissa vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yhdistys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yhdistys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Yhdistys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 1) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, 2) vähäisestä liiketoiminnasta, 3) yhteisöhankinnasta, 4) alkutuotannosta tai 5) yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

1.4.2019 voimaan tullut arvonlisäverolainmuutos mahdollistaa esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien hakeutumisen arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole mahdollista tekijänoikeuskorvausten osalta eikä siltä osin kuin esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona.

Jos yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta, merkitse lomakkeen kohtaan "Yhdistys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Ilmoita hakeutumisen peruste (yhdistys hakeutuu esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi) erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse päivämäärä myös silloin, jos yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi tästä toiminnasta, vaikka yhdistys olisi jo liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Yleishyödyllinen yhteisö

Jos yleishyödyllinen yhteisö haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta, merkitse lomakkeen kohtaan "Yhdistys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa ja merkitse rasti kohtaan "yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana (AVL 12 § 1 momentti)". Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisajankohdasta tai myöhemmästä ajankohdasta.

1. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivämäärä. Hakeutuja merkitään rekisteriin pääsääntöisesti aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen. Ilmoita kiinteistön tiedot, vuokralaisen nimi ja Y-tunnus liitelomakkeen 6214 liitteenä annettavalla vapaamuotoisella selvityksellä. Liitä mukaan myös kopio vuokrasopimuksesta. Lue lisää hakeutumisesta arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta vero.fi:stä.

Yleishyödyllisen yhteisön tulee erikseen hakeutua tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka yleishyödyllinen yhteisö olisi jo ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta.

2. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja

Jos yhdistyksen harjoittama liiketoiminta on vähäistä eli yhdistyksen tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta on enintään 15 000 euroa, voi yhdistys vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Jos yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisajankohdasta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yhdistys ryhtyy harjoittamaan alkutuotannon lisäksi myös muuta liiketoimintaa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto on enintään 15 000 euroa. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta". Lue lisää vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksesta vero.fi:stä.

Esimerkki:

Yhdistys on hakeutunut alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuotannon lisäksi yhdistys ryhtyy harjoittamaan pienimuotoista kioskitoimintaa. Toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on enintään 15 000 euroa. Yhdistyksen on kuitenkin hakeuduttava arvonlisäverovelvolliseksi myös muun liiketoiminnan osalta. Jos yhdistys siis hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta, on sen hakeuduttava arvonlisäverolliseksi myös liiketoiminnasta, vaikka liiketoiminta olisikin vähäistä.

Yleishyödyllinen yhteisö

Myös yleishyödyllinen yhteisö voi tietyin edellytyksin vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi (katso ohjeen kohta 5 "Yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta").

3. Yhteisöhankkija

Yhdistys voi vapaaehtoisesti hakeutua yhteisöhankinnoista arvonlisäveroverovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankintojen arvo ilman veron osuutta olisi enintään 10 000 euroa kalenterivuodessa. Merkitse lomakkeen tähän kohtaan rasti ja hakeutumisen alkupäivä. Ilmoita lisäksi lomakkeen 6212 liitteenä annettavassa selvityksessä se ajanjakso, jona yhdistys on arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan aina vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Arvonlisäverovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona hakemus on saapunut Verohallintoon. Arvonlisäverovelvollisuus voi alkaa myös myöhempänä, hakemuksessa ilmoitettuna ajankohtana.

4. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos yhdistys harjoittaa alkutuotantoa ja yhdistyksen liikevaihto on tilikauden aikana enintään 15 000 euroa, yhdistyksellä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos yhdistys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse lomakkeen tähän kohtaan rasti ja päivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, jos yhdistys, joka on hakeutunut liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, alkaa harjoittaa alkutuotantoa ja yhteenlaskettu liikevaihto tilikauden aikana on enintään 15 000 euroa. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta". Lue lisää vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksesta vero.fi:stä.

Yleishyödyllinen yhteisö

Yleishyödyllinen yhteisö ei ole arvonlisäverovelvollinen alkutuotannosta, koska alkutuotanto ei yleensä ole yleishyödyllisen yhteisön veronalaista elinkeinotoimintaa. Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin halutessaan vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta.

5. Yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta

Yleishyödyllinen yhteisö

Yleishyödyllinen yhteisö voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi toiminnasta, jota harjoitetaan liiketoiminnan muodossa, vaikka myynnistä saatua tuloa ei pidettäisi tuloverotuksessa elinkeinotulona tai elinkeinotulojen liikevaihto jäisi alle vähäisen toiminnan rajan (15 000 euroa tilikaudessa).

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen jälkeen yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta, ellei toimintaa ole erikseen arvonlisäverolaissa säädetty verottomaksi. Hakeutuminen voi joissakin tilanteissa koskea vain osaa yhteisön toiminnasta.

Uskonnollinen yhdyskunta

Uskonnollinen yhdyskunta voi vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnan muodossa harjoitetusta myynnistä, vaikka toiminnan liikevaihto jäisi alle vähäisen toiminnan rajan (15 000 euroa tilikaudessa).

Hakeutumisen jälkeen uskonnollinen yhdyskunta on arvonlisäverovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnasta, myös TVL 23.3 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, jos se tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yhdistys lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy

Yhdistyksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy silloin, kun yhdistyksen koko toiminta (tai ainakin arvonlisäverollinen toiminta) loppuu.
Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä myös, jos tilikauden liikevaihto on vähäinen (enintään 15 000 euroa). Jos arvonlisäverovelvollisuus päättyy toiminnan vähäisyyden vuoksi, ilmoita siitä lomakkeen kohdassa "Hakeutuminen päättyy vähäisestä liiketoiminnasta". Tällöin Verohallinto poistaa yhdistyksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan sinä päivänä, jolloin lopettamisilmoitus on saapunut Verohallintoon.
Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä myös osittain. Ilmoita tällöin, mikä osa yhdistyksen arvonlisäverollisesta toiminnasta päättyy.

Esimerkki:
Yhdistys on ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta ja vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Yhdistys myy kiinteistön, jonka käyttöoikeuden luovuttamisesta yhdistys on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi , mutta jatkaa liiketoiminnan harjoittamista. Yhdistys ilmoittaa lomakkeella 6214 arvonlisäverovelvollisuuden päättyneen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisen osalta. Yhdistys jää arvonlisäverovelvollisten rekisteriin liiketoiminnan osalta.
Yhdistys voi arvonlisäverollisen toiminnan päättymisen jälkeen kuitenkin jatkaa arvonlisäverovelvollisena sen ajan, jona se myy haltuunsa jäänyttä liikeomaisuutta. Lopettamisilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty.
Yhdistyksen on annettava veroilmoitus arvonlisäverosta myös toiminnan viimeiseltä verokaudelta. Kun verovelvollisuus päättyy, kiinteistön uudisrakentamisesta ja perusparannuksesta tehty arvonlisäverovähennys tarkistetaan yhdellä kertaa koko jäljellä olevalta tarkistuskaudelta. Haltuun jääneestä omaisuudesta, kuten koneista ja laitteista sekä varaosista, maksetaan oman käytön veroa.

Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi päättyy

Ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä lomakkeen tässä kohdassa, jos

 • yhdistys on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja haluaa tulla poistetuksi rekisteristä
 • arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautunut yhdistys hakeutuu pois arvonlisäverovelvollisten rekisteristä toiminnan vähäisyyden vuoksi.

Valitse lomakkeen Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi päättyy -kohdassa se vaihtoehto, joka kertoo, miksi yhdistys haluaa tulla poistetuksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Vastausvaihtoehtoja on viisi, ja ne ovat seuraavat:

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Valitse tämä vaihtoehto, jos kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana arvonlisäverovelvollisten rekisterissä hakeutuneena ollut kiinteistön omistaja myy kiinteistön tai vuokralainen tai osakas lopettaa kiinteistössä arvolisäverollisen toiminnan. Liitä mukaan selvitys edellytysten päättymisestä.

Vähäisestä liiketoiminnasta

Valitse tämä kohta, jos yhdistys hakeutuu pois arvonlisäverovelvollisten rekisteristä liiketoiminnan vähäisyyden vuoksi (tilikauden liikevaihto enintään 15 000 euroa). Aiemmin arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan sinä päivänä, jona hakemus saapuu Verohallintoon.

Yhteisöhankinnasta

Valitse tämä kohta, jos yhdistys, joka on hakeutunut yhteisöhankkijana arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, haluaa tulla poistetuksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä oltuaan rekisterissä vähintään kaksi vuotta.

Alkutuotannosta

Valitse tämä kohta, jos yhdistys haluaa tulla poistetuksi alkutuotannosta arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan sinä päivänä, jona hakemus saapuu Verohallintoon.

Yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana

Valitse tämä kohta, jos yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta on aiemmin vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, ja haluaa nyt tulla poistetuksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut voidaan poistaa rekisteristä aikaisintaan sinä päivänä, jona hakemus saapuu Verohallintoon.

Palkanmaksua koskeva muutos tai lopettaminen

Yhdistys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Yhdistyksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yhdistyksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi myös silloin, jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka näiden palkansaajien työsuhteet olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yhdistys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin kuulumisesta on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto.

Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava erillisilmoitus työnantajasuorituksista myös silloin, kun palkkoja tai muita suorituksia ei ole maksettu.
Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset tulorekisteriin (tulorekisteri.fi). Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Lue lisää työnantajasuoritusten ilmoittamisesta ja maksamisesta vero.fi:stä.

Satunnainen palkanmaksu

Jos yhdistys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yhdistyksen ei tarvitse ilmoittautua säännöllisesti palkkoja maksavien työnantajien rekisteriin. Palkanmaksu on satunnaista, jos yhdistyksellä on palveluksessaan vain yksi vakituinen työntekijä tai 1 - 5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yhdistys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä merkitä säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan yhdistyksen on annettava palkkatietoilmoitus työnantajasuorituksista tulorekisteriin ja maksettava työnantajasuoritukset Verohallinnolle vain niiltä kuukausilta, joilta suorituksia on maksettu. Satunnaisesti palkkoja maksavan yhdistyksen ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantajarekisteriin. Merkitse siinä tapauksessa palkanmaksun alkupäivä lomakkeen kohtaan "Yhdistys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi".

Ennakkoperintärekisteriin liittyvä muutos tai lopettaminen

Yhdistys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin

Jos yhdistys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse lomakkeen tähän kohtaan se päivä, jona yhdistys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin. Merkitse alkupäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä. Yhdistys merkitään rekisteriin aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Kun yhdistys on kerran merkitty ennakkoperintärekisteriin, on tieto yhdistyksen ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta sen jälkeen julkinen ja yhdistyksen tiedot näkyvissä YTJ-yrityshaussa osoitteessa ytj.fi.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yhdistys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa.

Tulonhankkimistoimintana voidaan pitää esimerkiksi yhdistyksen ulkopuoliselle työn teettäjälle tekemää talkootyötä, josta yhdistys saa korvauksen. Yhdistykselle talkootyöstä maksettavista suorituksista on toimitettava ennakonpidätys 13 prosentin suuruisena, jos yhdistys ei kuulu maksuhetkellä ennakkoperintärekisteriin. Ennakonpidätys on toimitettava riippumatta siitä, onko kyse yhdistyksen veronalaisesta vai verovapaasta tulosta. Kun yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan ei tarvitse toimittaa yhdistykselle maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ennakonpidätystä.

Verohallinto voi jättää uuden yhdistyksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yhdistyksen johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt

 • verojen maksamisen
 • verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden
 • kirjanpitovelvollisuuden
 • muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Yhdistys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä

Yhdistys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yhdistyksen toiminta on päättynyt. Ilmoita toiminnan lopettamispäivä. Yhdistys poistetaan rekisteristä aikaisintaan sinä päivänä, jona ilmoitus on saapunut Verohallintoon.

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Jos yhdistyksen kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 100 000 euroa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää. Siinä tapauksessa arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja lähdeverot maksetaan kuukausittain.

Jos kalenterivuoden (ei siis tilikauden) liikevaihto on enintään 100 000 euroa, yhdistys voi hakeutua pidennettyyn verokauteen. Tämä mahdollisuus koskee vain niitä yhdistyksiä, jotka ovat ilmoittautuneet tai hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi eli joiden on annettava oma-aloitteisten verojen veroilmoitus tai palkkatietoilmoitus säännöllisesti. Pidennetty verokausi on mahdollinen vain, jos yhdistys ei ole olennaisesti laiminlyönyt verojen ilmoittamista tai maksamista.

Huomioithan, että verokauden pituuteen vaikuttavaan kalenterivuoden liikevaihtoon luetaan yhteisön kaikki myynnit, esimerkiksi

 • arvonlisäverolliset myynnit ilman veron osuutta
 • 0-verokannan alaiset myynnit
 • arvonlisäverolain perusteella verottomiksi katsottavat myynnit, jotka eivät oikeuta hankintojen veron vähentämiseen (esim. terveyden- ja sairaudenhoito ja sosiaalihuolto)
 • saadut tuet, jotka määräytyvät tavaran myyntihinnan tai myydyn määrän perusteella
 • provisiot
 • yleishyödyllisten yhteisöiden tapauksissa tuotot, jotka voidaan katsoa kyseisten yhteisöjen tavaran tai palveluiden myynneiksi (esim. varainhankinta ja vuokratulot).

Liikevaihtoon ei sen sijaan lueta esimerkiksi vastikkeettomia jäsenmaksuja, saatuja osinkoja tai yleistukia eikä käyttöomaisuusmyyntejä.

Verokauden valinta:

 • Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 100 000 euroa, voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa neljännesvuosittain. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi maksaa neljännesvuosittain.
 • Jos kalenterivuoden liikevaihto on 30 001-100 000 euroa mutta yhteisö haluaa kaikkien verojen verokaudeksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan "kuukausi".
 • Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset voi maksaa neljännesvuosittain. Yhteisö, jonka liikevaihto on enintään 30 000 euroa, voi myös valita kaikkien verojen verokaudeksi neljännesvuoden tai kalenterikuukauden.

Ilmoita haluttu verokausi liikevaihdon mukaan. Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yhteisön verokaudeksi automaattisesti aina kalenterikuukauden.

Esimerkki:

Jos kalenterivuoden liikevaihto on 24 000 euroa, sinulla on oikeus valita arvonlisäverotuksessa joko vuosi- tai neljännesvuosimenettely. Mikäli haluat valita vuosimenettelyn, ilmoita tiedot kuvan mukaisesti.

Verohallinto päättää oma-aloitteisten verojen verokauden pituuden ja lähettää asiasta kirjallisen ilmoituksen.

Huomioithan, että kun yhdistys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yhdistykselle tiedon verokauden pituudesta. Verovelvollisen, jonka verotus toimitetaan pidennetyn verokauden mukaan, on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yhdistys enää täytä pidennetyn verokauden ehtoja. Ilmoitus tehdään OmaVerossa tai Verohallinnon lomakkeella "Hakemus oma-aloitteisten verojen verokauden muuttamiseksi" (4071), jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan muuttaa yhdistyksen verokauden pituutta pidennetystä verokaudesta kuukauden pituiseen verokauteen, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yhdistys on esimerkiksi laiminlyönyt ilmoittamis- tai maksuvelvollisuuttaan. Jos verokautta muutetaan, Verohallinto lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta verokautta sovelletaan.

Päiväys ja allekirjoitus

Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus. Muutos- ja lopettamisilmoituksen allekirjoittaa ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja tai yksilöity valtakirja. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkuperäisenä. Yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös.

Muutosilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:

 • aatteellinen yhdistys, kauppakamari tai uskonnollinen yhdyskunta: hallituksen puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu hallituksen täysivaltainen jäsen
 • paikallisyhteisö tai seurakunta: sen uskonnollisen yhdyskunnan, johon yhteisö kuuluu, puheenjohtaja tai rekisteriin ilmoitettu täysivaltainen jäsen.

Lisätietoja: Jos tarvitset opastusta tämän lomakkeen täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja
Verohallinnolta 029 497 048.