Siirry suoraan sisältöön

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje

Muutos- ja lopettamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen yrityksen toiminnassa tapahtuneista muutoksista tai yrityksen lopettamisesta sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle.

PRH merkitsee muutokset kaupparekisteriin ja Verohallinto omaan asiakasrekisteriinsä sekä tarvittaessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Tällä Y6-lomakkeella voit tehdä yksityisen elinkeinonharjoittajan, maataloudenharjoittajan ja metsänomistajan muutos- ja lopettamisilmoitukset. Tätä lomaketta käyttää myös kuolinpesä.

Jos sinulla on Y-tunnus, käytä aina muutos- ja lopettamisilmoituslomaketta.

Kuinka täytät lomakkeen?

Tallenna lomake koneellesi ennen täyttämistä. Täytä lomake, ennen kuin tulostat sen.

Huomaa: Älä merkitse Y-lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa tai henkilön ulkomaista postiosoitetta. Nämä tiedot annetaan henkilötietolomakkeella.

Perustiedot

Täytä perustiedot ilmoitukseen aina.

Merkitse Y-tunnuksen jokainen numero omaan kenttäänsä. Y-tunnuksessa on 7-numeroinen alkuosa ja 1-numeroinen tarkistusosa. Jos tunnuksen alussa on 0, merkitse myös se.

Ilmoita rekisterissä oleva yrityksesi nimi kohdassa Toiminimi.

Merkitse myös täydellinen nimesi ja syntymäaikasi.

Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksesta PRH:lle

Merkitse rasti ruutuun, jos yrityksesi ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen kaupparekisteriin.

Yrityksen on ilmoittauduttava kaupparekisteriin, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Yrityksellä on toimintaa varten pysyvä toimipaikka, kuten liikehuoneisto, toimisto tms
 • Yrittäjällä on palveluksessaan muita henkilöitä kuin aviopuoliso tai alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi.
 • Yritysharjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa.

Liitä ilmoitukseen mukaan kuitti maksetusta kaupparekisterin käsittelymaksusta.

Siirry prh.fi-sivuille katsomaan kaupparekisterin käsittelymaksuja ja maksuohjeita.Avautuu uuteen välilehteen

Ilmoita yrityksen toiminnan muutoksista ja lopettamisesta Verohallinnon rekistereihin lomakkeen sivuilla 3–4.

Ilmoitus lopettamisesta PRH:lle

Merkitse rasti, jos elinkeinonharjoittaja poistetaan kaupparekisteristä. Tieto elinkeinotoiminnan lopettamisesta merkitään vain kaupparekisteriin, ja samalla yritys poistetaan kokonaan kaupparekisteristä. Ilmoitus lopettamisesta on maksuton.

Kaupparekisteriin ei voida merkitä elinkeinotoimintaa lopetetuksi, jos elinkeinonharjoittajan omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys. Elinkeinotoiminta voidaan merkitä lopetetuksi vasta, kun yrityskiinnitys on kuoletettu tai yrityksen luovutuksensaaja on ottanut vastatakseen kiinnityksestä.

Ilmoita yrityksen toiminnan keskeytyksestä, muutoksesta ja lopettamisesta Verohallinnolle lomakkeen sivuilla 3-4.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö / kiirehtimispyyntö

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esimerkiksi kiirehtimispyyntö).

Huomaa: Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Uusi toiminimi

Merkitse yrityksen uusi toiminimi.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan lisäohjeita yrityksen toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä.Avautuu uuteen välilehteen

Uusi kotipaikka

Ilmoita yrityksen uusi kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Ilmoita ulkomaisen yrityksen uusi kotivaltio.

Muut mahdolliset toiminimet

Kaupparekisteriin voi rekisteröidä myös rinnakkaistoiminimiä ja aputoiminimiä.

Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai -nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on.

Voit ilmoittaa halutessasi yhden tai useamman aputoiminimen. Ilmoita myös, mitä osaa yrityksen toiminnasta kullakin toimiapunimellä on tarkoitus harjoittaa. Huomaa, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimintaa. Jokaisesta aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu.

Siirry prh.fi-sivuille lukemaan lisäohjeita rinnakkais- ja aputoiminimistä.Avautuu uuteen välilehteen

Yrityksen julkiset yhteystiedot

Ilmoita yrityksen uudet yhteystiedot. Kaupparekisterissä yrityksellä on oltava joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Uusi postiosoite

Ilmoita yrityksesi uusi postiosoite. Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä:

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon. Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoita se sivulla 3 kohdassa "Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite".

Uusi käyntiosoite

Ilmoita yrityksesi uusi käyntiosoite. Käyntiosoite on liikkeen tai pysyvän toimipaikan sijaintiosoite. Merkitse osoitetiedot seuraavassa järjestyksessä:

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Seuraavat yhteystiedot poistetaan

Merkitse tähän kohtaan ne yhteystiedot, jotka haluat poistaa kokonaan. Huomaa, että osoitetietoja ei voi poistaa kokonaan, vaan yrityksellä on aina oltava joko posti- tai käyntiosoite.

Tilikausi

Ilmoita tilikauden muutos seuraavasti:

 • Merkitse kohtaan "Kuluva, poikkeava tilikausi" kuluvan tilikauden alkamis- ja päättymisajankohdat (pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv).
 • Ilmoita uudesta, normaalista tilikaudesta päivämäärät ilman vuosilukuja (pp.kk.–pp.kk.).

Normaali tilikausi on aina 12 kuukauden pituinen.

Poikkeava tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta. Se voi kuitenkin olla enintään 18 kuukautta. Kuluvan, poikkeavan tilikauden ja uuden, normaalin tilikauden on päätyttävä samana päivänä.

Ilmoitus tilikauden muutoksesta on tehtävä kaksi kuukautta ennen päivää, jolloin uusi tilikausi on viimeistään rekisteröitävä (Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 1379/2006, 35 §).

Tilikauden muutosta ei merkitä kaupparekisteriin.

Toimintamuodon muutos

Jos yrityksen yritysmuoto muuttuu, ilmoita sekä nykyinen että uusi yritysmuoto.

Jos toimintamuoto muuttuu, luonnollisen henkilön tai kuolinpesän Y-tunnus ei siirry toimintaa jatkavalle yritykselle. Esimerkiksi jos yksityisen elinkeinonharjoittajan tai maataloudenharjoittajan toimintamuoto muuttuu, toiminnan jatkajan on haettava uusi Y-tunnus.

Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttaa toimintansa avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai verotusyhtymäksi, tee perustamisilmoitus Y2 muutosilmoituksen Y6 lisäksi. Jos taas yksityinen elinkeinonharjoittaja muuttaa toimintansa osakeyhtiöksi, anna muutosilmoituksen lisäksi perustamisilmoitus Y1 ja PRH liitelomake 1.

Kaupparekisteriin ilmoitettava uusi toimiala

Kun yrityksen toimiala muuttuu, vaikka vain osittainkin, ilmoita uusi toimiala kokonaisuudessaan.

Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala

Ilmoita yrityksen uusi päätoimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa. Jos uusi päätoimiala ei sisälly kaupparekisteriin jo merkittyyn toimialaan, yrityksen on muutettava yhtiöjärjestystä tai sääntöjä ja ilmoitettava muutoksesta kaupparekisteriin.

Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Käytä Tilastokeskuksen viisinumeroista toimialakoodia (TOL 2008).

Siirry Tilastokeskuksen sivuille katsomaan toimialakoodeja.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta. Tämä yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen.

PRH lähettää rekisteriotteen ja osoittaa mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt aina yhteyshenkilölle. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella.

Verohallinto postittaa rekisteröinti-ilmoituksen ja mahdolliset selvityspyynnöt aina yrityksen omaan osoitteeseen, joka on ilmoitettu lomakkeen sivulla 1 tai 3 kohdassa Verohallintoon ilmoitettava postiosoite.

Kirjanpitoaineiston säilyttäjä

Kun ilmoitat elinkeinotoiminnan lopettamisen kaupparekisteriin, ilmoita samalla, missä kirjanpitoaineistoa säilytetään. Merkitse kirjanpitoaineiston säilyttäjän nimi ja osoite (kirjanpitolaki 2:10 §).

Lisätietoja PRH:lle ja Verohallinnolle

Ilmoita mahdolliset lisätiedot tässä kohdassa.

Voit ilmoittaa PRH:lle esimerkiksi edustajaan, prokuristiin tai elinkeinolupaan liittyviä tietoja. Huomaa, että kaikki tällä lomakkeella PRH:lle ilmoittamasi tiedot ovat julkisia.

Voit ilmoittaa Verohallinnolle esimerkiksi vakuutusmaksuverovelvollisuuteen ja toiminnan keskeytymiseen liittyviä tietoja. Lue tarkemmin vakuutusmaksuvelvollisuudesta ja toiminnan keskeyttämisestä

Päiväys ja allekirjoitus

Muista päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys.

Voit myös valtuuttaa jonkun toisen allekirjoittamaan ilmoituksen puolestasi. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkuperäisenä. Yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu jäljennös.

Huomaa: Jos harjoitat toimintaa yhdessä puolisosi kanssa, hänen allekirjoituksensa tulee lomakkeen sivulle 3.

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Verohallinto lähettää yrityksen postit lomakkeen sivulla 1 ilmoitettuun julkiseen postiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tässä kohdassa erillisen postiosoitteen vain Verohallintoa varten.

Jos haluat muuttaa vain julkista osoitetta, ilmoita tässä kohdassa aina osoite, johon haluat Verohallinnon lähettävän postia.

Tiedot liiketoiminnan jatkajasta

Merkitse rasti, jos yritys jatkaa edeltäjän elinkeino- tai maataloustoimintaa. Ilmoita edeltäjän Y-tunnus ja nimi.

Merkitse rasti, jos yritys lopettaa elinkeino- tai maataloustoimintansa ja toimintaa jatkaa esimerkiksi yrityksen ostaja. Ilmoita jatkajan Y-tunnus. Jos Y-tunnus ei ole tiedossa, ilmoita jatkajan nimi. Liitä mukaan kopio mahdollisesta kauppakirjasta.

Arvonlisäverovelvollisuus

Yritys voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yritys voi myös ilmoittaa arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä. Valitse lomakkeelta tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alku- tai loppupäivä muodossa pp.kk.vvvv.

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta selvitys.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverotuksestaAvautuu uuteen välilehteen

Ilmoittaudun arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua:

 1. arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta,
 2. arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä,
 3. ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä,
 4. alkutuotannosta,
 5. taide-esineiden myynnistä,
 6. arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisena yrityksenä,
 7. vain ilmoituksenantovelvolliseksi ulkomaisen yrityksenä tai
 8. arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisena etämyyjänä.

Lue lisää arvonlisäverovelvollliseksi ilmoittautumisesta

Hakeudun arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi:

 1. kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta,
 2. vähäisestä liiketoiminnasta,
 3. yhteisöhankinnasta,
 4. alkutuotannosta,
 5. taide-esineen tekijänä,
 6. ulkomaisena elinkeinonharjoittajana tai
 7. ulkomaisena etämyyjänä.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta

Arvonlisäverovelvollisuuteni päättyy

Ilmoita tässä kohdassa, jos yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy.

Lue lisää, kuinka ilmoitat arvonlisäverollisen toiminnan päättymisen Verohallinnolle

Puolisoiden yhdessä harjoittama toiminta

Merkitse rasti, jos ilmoittaudut tai hakeudut arvonlisäverovelvolliseksi elinkeinotoiminnasta, alkutuotannosta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta ja harjoitat tätä toimintaa yhdessä puolison kanssa. Yhdessä harjoitetusta toiminnasta merkitään pääsääntöisesti toinen puolisoista arvonlisäverovelvolliseksi ja toiselle puolisolle rekisteröidään arvonlisäveroa koskeva verovastuu. Puolison tulee allekirjoittaa tämä kohta.

En katso olevani arvonlisäverovelvollinen

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, valitse lomakkeelta verottomuuden syy ja perustele asiaa tarkemmin Lisätietoja Verohallinnolle -kohdassa (sivu 4).

Käsittelyn helpottamiseksi liitä mukaan myös kirjallinen selvitys tai täydennys asiasta. Esimerkiksi liitä mukaan selvitys verottomuuden edellytysten täyttymisestä silloin, kun myyt terveyden- ja sairaanhoitopalveluja.

Vaikka yrityksen päätoiminta olisi arvonlisäverotonta, voi yritys siitä huolimatta olla arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksellä on muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverottomasta liiketoiminnastaAvautuu uuteen välilehteen

Maa- ja metsätalouden harjoittajalle

Ilmoita maa- tai metsätilan hankintapäivä, jos tila on hankittu kuluvana vuonna. Liitä ilmoitukseen mukaan kopio saantokirjasta, esim. kauppakirjasta tai lahjakirjasta. Jos harjoitat maataloutta vuokraviljelijänä, liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta.

Kirjanpidon muoto

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on pidettävä elinkeinotoiminnastaan kirjanpitoa. Ilmoita, millaista kirjanpitoa pidät.

Siirry verohallinnon sivuille lukemaan lisää kirjanpidon muodostaAvautuu uuteen välilehteen

Palkanmaksua koskeva muutos tai lopettaminen

Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen.

Lue lisää, miten yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi tai lopettaa sen

Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen

Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, merkitse alkupäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä.

Tieto ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä on julkinen, ja se näkyy YTJ-yrityshaussa.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden, muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Yritys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä

Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä, jos yrityksen toiminta on kokonaan päättynyt. Ilmoita toiminnan lopettamispäivä. Yritys voidaan poistaa ennakkoperintärekisteristä myös silloin, kun yrityksen toimiala on muuttunut eikä uusi toimiala edellytä ennakkoperintärekisteriin kuulumista. Rekisteristä poistetaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä.

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Ilmoita yrityksen liikevaihto ja haluttu verokausi arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia varten.

Huomaa: Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yrityksen automaattisesti kuukausimenettelyyn.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan

Olen alkutuottaja tai taide-esineen tekijä ja arvonlisäveron verokausi on normaalisti vuosi

Jos olet alkutuottaja tai taide-esineen tekijä, arvonlisäverokautesi on normaalisti vuosi. Ilmoita tässä kohdassa, jos toimintaa aloittaessasi haluat lyhyemmän arvonlisäverokauden.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan alkutuottajalle tai taide-esineen tekijälle

Ennakkoveroa koskevat tiedot

Rastita, jos haet ennakkoveroa sähköisesti. Tee hakemus osoitteessa: OmaVero.fi
Avautuu uuteen välilehteen