Ohje arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuvalle

Merkitse lomakkeeseen se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua 1) arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta, 2) arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä, 3) ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä, 4) alkutuotannosta, 5) taide-esineiden myynnistä, 6) arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisena yrityksenä, 7) vain ilmoituksenantovelvolliseksi ul-komaisen yrityksenä tai 8) arvonlisäverovelvolliseksi ulkomaisena etämyyjänä.

Yrityksen, joka on jo ilmoittautunut tai hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi aiemmin, tulee antaa tiedot kaikista muutoksista, joita sen toiminnassa tapahtuu. Esimerkiksi, jos yritys on rekisteröitynyt alkutuotannosta ja ryhtyy harjoittamaan muuta liiketoimintaa, sen tulee ilmoittautua myös liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi. Samoin, jos yritys on rekisteröitynyt liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi ja ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa, sen tulee rekisteröityä erikseen alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi.

1. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta

Yritys on liiketoiminnan harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos sen liikevaihto on tilikaudessa yli 15 000 euroa. Liikevaihtoon luetaan

 • tavaroiden ja palveluiden verolliset myynnit
 • verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit
 • kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset
 • rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit.

Liikevaihtoon ei lueta toimintaan liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen eikä käyttöomaisuuden myyntihintoja.

Jos yritys harjoittaa sijoituskullan myyntiä, ilmoita se lisätietona sivulla 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, kuten kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Merkitse rasti myös silloin, jos yritys, joka on jo ilmoittautunut alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi, ryhtyy harjoittamaan myös muuta liiketoimintaa.

2. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

Merkitse rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen

 • EU-maista tai EU:n ulkopuolelta tehtävistä palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuu-den vuoksi (käännetty verovelvollisuus)
 • EU-tavaraostoista (yhteisöhankinnoista)
 • kiinteistöhallintapalvelun tai ravintola- ja ateriapalvelun oman käytön vuoksi.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää:

3. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

Merkitse rasti, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (esim. liiketoimintansa vähäisyyden vuoksi), mutta se aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka arvonlisäverovelvollisten yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin ostajan maassa (muussa EU-maassa kuin Suomessa). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä.

4. Yritys ilmoittautuu alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. Merkitse rasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa muun liiketoiminnan lisäksi.

5. Yritys harjoittaa tekemiensä taide-esineiden myyntiä

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa taide-esineiden myyntiä. Arvonlisäverolain 79 c §:ssä tarkoitettuja taide-esineitä ovat muun muassa

 • käsin tehdyt taulut, kollaasit ja maalaukset
 • taiteilijan kokonaan käsin valmistamat mustavalkoiset tai värilliset graafiset vedokset
 • taiteilijan luomat alkuperäisveistokset ja -patsaat sekä niiden jäljennökset (kahdeksan kappaleen määrään asti).
 • taiteilijan alkuperäisluonnosten mukaan käsin tehdyt kuvakudokset ja käsin tehdyt seinävaatteet (enintään kahdeksan jäljennöstä työtä kohden)
 • sekä taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat (korkeintaan 30 kappaletta).

Laissa tarkoitettuja taide-esineitä eivät kuitenkaan ole massatuotantona valmistetut jäljennökset eivätkä tavanomaiset kauppatavaran luontoiset käsityötuotteet.

6. Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta se harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta, yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Merkitse rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä.

7. Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi

Vaikka yritys ei olisi arvonlisäverovelvollinen Suomessa, sen on tietyissä tapauksissa annettava arvonlisäveron veroilmoitukset. Veroilmoitukset on annettava, jos yritys

 • tekee Suomessa yhteisöhankintoja
 • harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista yhteisömyyntiä
 • on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa ostamistaan rakentamispalveluista.

Merkitse rasti ja ilmoita alkupäivä. Liitä mukaan ulkomainen, kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

8. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alarajan ylitys alkamispäivänä (AVL 63a § ja 69 m §)

Yhteisön sisäisellä tavaroiden etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran ostajalle EU-maasta toiseen (esim. verkkokauppa). Tavara katsotaan kuljetetun myyjän toimesta tai puolesta myös silloin, kun myyjä osallistuu välillisesti tavaran kuljettamiseen.

Etämyynnistä on kysymys ainoastaan silloin, kun tavaran ostaja on yksityishenkilö tai muu häneen rinnastettava ei-arvonlisäverovelvollinen ostaja, jonka osalta tavaran osto toisesta EU-maasta ei ole arvonlisäverotuksessa tarkoitettu yhteisöhankinta (EU-tavaraosto). Valmisteveron alaisten tavaroiden osalta kyse on arvonlisäverotuksessa tarkoitetusta etämyynnistä vain silloin, kun ostajana on yksityishenkilö.

Yhteisön sisäinen etämyynti verotetaan aina tavaran kulutusmaassa, jos EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen osalta koko EU:n laajuinen tavaroiden etämyyntien sekä radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen vuosittainen liikevaihto on yhteensä yli 10 000 euroa. Raja-arvoa (10 000 euroa) sovelletaan myös valmisteveron alaisiin tavaroihin. Maakohtaiset kaukomyynnin raja-arvot on poistettu.

Tavaran myyjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa niissä EU-maissa, joihin hän myy tavaroita yhteisön sisäisenä etämyyntinä. Vaihtoehtoisesti myyjä voi rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmän (unionin järjestelmä) käyttäjäksi yhdessä EU-maassa. Unionin järjestelmä mahdollistaa ilmoitus- ja maksuvelvoitteiden hoitamisen keskitetysti tämän yhden EU-maan kautta ja helpottaa näin arvonlisäverotukseen liittyvien velvoitteiden hoitamista.

Uusia etämyynnin säännöksiä sovelletaan 1.7.2021 alkaen. AVL 69 m §:ssä tarkoitetun tavaroiden etämyyntiä sekä sähköisten palvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja telepalvelujen myyntimaata koskevan 10 000 euron suuruisen raja-arvon osalta tavaroiden etämyynnit huomioidaan kalenterivuoden liikevaihtoa laskettaessa vain siltä osin kuin veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt 1.7.2021 jälkeen. Mainittujen palvelujen myynnit huomioidaan koko kalenterivuoden 2021 osalta.

Merkitse rasti, jos yritys harjoittaa etämyyntiä toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen, yllä mainittu myynnin raja-arvo (10 000 euroa) ylittyy ja yritys ilmoittautuu etämyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa. Ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkamispäiväksi se päivä, jolloin myynnin raja-arvo on ylittynyt tai jolloin se tulee ylittymään. Jos yrityksen myynnin määrä on alle 10 000 euroa kalenterivuodessa, katso kohta "Ulkomainen elinkeinonharjoittaja harjoittaa etämyyntiä kuluttajille, alaraja ei ylity".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan ohjeet: