Gå direkt till innehållet

Företaget anmäler sig momsskyldigt

Anteckna i blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget kan anmäla sig som 1) momsskyldigt för affärsverksamhet, 2) momsskyldigt för inköp eller för eget bruk 3) deklarationsskyldigt för försäljning av EU-tjänster, 4) momsskyldigt för försäljning av konstverk, 5) momsskyldigt som upphovsman till konstverk (MomsL 79 c §), 6) momsskyldigt som utländskt företag 7) endast deklarationsskyldigt som utländskt företag eller 8) momsskyldigt som utländsk distansförsäljare.

Företaget som har ansökt om att bli momsskyldigt eller anmält sig som momsskyldigt redan tidigare ska lämna uppgifter om alla ändringar i dess verksamhet. Till exempel om ett företag som har registrerat sig som momsskyldigt för primärproduktion börjar bedriva annan affärsverksamhet, ska det också anmäla sig som momsskyldigt för affärsverksamhet. Likaså om ett företag som har registrerat sig som momsskyldigt för affärsverksamhet börjar bedriva primärproduktion, ska det separat registrera sig som momsskyldigt för primärproduktion.

1. Företaget anmäler sig som momsskyldigt för affärsverksamhet

Företaget är momsskyldigt som rörelseidkare om dess omsättning överstiger 15 000 euro under räkenskapsperioden. Till omsättningen räknas

 • skattepliktig försäljning av varor och tjänster
 • skattefri försäljning av tidningar, tidskrifter och fartyg samt försäljning inom internationell handel
 • överlåtelse av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter
 • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster.

I omsättningen inräknas inte försäljningspriserna på finansiella tjänster och försäkringstjänster i anslutning till verksamheten eller på anläggningstillgångar.

2. Företaget anmäler sig som momsskyldigt för inköp eller för eget bruk

Sätt ett kryss här och ange datumet då momsskyldigheten börjat, om företagets verksamhet i övrigt är helt momsfri, men företaget är momsskyldigt

 • på grund av momsskyldighet som köp av tjänster från EU-länder eller länder utanför EU ger upphov till (omvänd momsskyldighet)
 • för EU-varuinköp (gemenskapsinterna förvärv)
 • på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller restaurang- och cateringtjänster.

Läs mer om momsbeskattning av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav och om momsbeskattning av personalmåltid

3. Företaget anmäler sig som deklarationsskyldigt för försäljning av EU-tjänster

Sätt ett kryss här om företaget inte är momsskyldigt (t.ex. eftersom rörelsen bedrivs i liten skala), men företaget har för avsikt att bedriva sådan försäljning av EU-tjänster som i form av försäljning mellan momsskyldiga företag beskattas i köparens land (annat EU-land än Finland). Ange även datum för när skyldigheten att lämna in anmälan börjar.

4. Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion

Kryssa för här om företaget bedriver endast primärproduktion. Primärproduktion utgörs av bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renskötsel. Sätt ett kryss också om företaget börjar bedriva primärproduktion utöver annan affärsverksamhet.

5. Företaget bedriver försäljning av konstverk som det tillverkat

Kryssa för denna ruta, om företaget bedriver försäljning av konstverk. De konstverk som avses i 79 c § i mervärdesskattelagen omfattar bland annat

 • tavlor, collage och målningar utförda för hand
 • konstgrafiska originalblad i svartvitt eller i färg utförda av konstnären helt för hand
 • originalskulpturer och -avgjutningar som konstnären utfört samt kopior av dem (upp till åtta stycken).
 • konstnärens originalritningar handvävda tapisserier och väggbonader (högst åtta exemplar av varje)
 • fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn signerade och numrerade (högst trettio exemplar).

I lagen avsedda konstverk är dock inte kopior som tillverkats som massproduktion samt handarbeten jämförbara med sedvanliga handelsvaror.

6. Utländskt företag anmäler sig som momsskyldigt

Om företaget är registrerat utomlands, men bedriver momspliktig verksamhet från ett fast driftställe i Finland, är företaget momsskyldigt i Finland. Kryssa för här och ange datumet då momsskyldigheten börjat.

7. Utländskt företag anmäler sig endast som deklarationsskyldigt

Även om företaget inte är momsskyldigt i Finland, ska det i vissa fall lämna in skattedeklarationer för moms. Företaget ska lämna in skattedeklarationer, om det

 • har gemenskapsinterna förvärv i Finland, eller
 • bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland som omfattas av den så kallade nollskattesatsen
 • med stöd av den omvända momsskyldigheten är skattepliktigt för de byggtjänster som företaget köper i Finland.

Kryssa för här och ange begynnelsedatumet. Bifoga ett utländskt registerutdrag som motsvarar handelsregisterutdraget och dess översättning till finska eller svenska.

8. En utländsk näringsidkare bedriver distansförsäljning till konsumenter, den nedre gränsen överskrids på begynnelsedagen (63 a § i och 69 m § mervärdesskattelagen)

Med distansförsäljning avses försäljning där försäljaren sörjer för transporten av varorna till privatpersoner på slutdestinationen i ett annat EU-land eller till icke-skattskyldiga personer som kan likställas med dem (bl.a. postorderförsäljning). Det rör sig om distansförsäljning endast när varans köpare är en privatperson eller någon annan, med denne jämförbar, icke-momsskyldig köpare, för vars del inköpet av varan från ett annat EU-land inte är ett sådant gemenskapsinternt förvärv (EU-varuinköp) som avses i mervärdesbeskattningen.

Distansförsäljning är försäljning av varor med transport till privatpersoner och jämförbara köpare (till exempel näthandel). Gemenskapsintern distansförsäljning (på finska tidigare kaukomyynti) beskattas alltid i varans konsumtionsland om den årliga totala omsättningen för distansförsäljningen av varor samt för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster totalt överstiger 10 000 euro för ett företag som är etablerat i EU. De landspecifika tröskelvärdena för distansförsäljningen har slopats.

Den som säljer varor ska registrera sig som momsskyldig i alla de EU-länder där denne säljer varor som gemenskapsintern distansförsäljning. Alternativt kan säljaren registrera sig som användare av den särskilda ordningen för mervärdesskatt (nedan unionsordningen) i ett EU-land. Unionsordningen gör det möjligt att centraliserat sköta deklarations- och betalningsskyldigheterna via ett EU-land och på detta sätt göra det enklare att sköta skyldigheterna beträffande mervärdesbeskattningen.

De nya bestämmelserna om distansförsäljning tillämpas från och med 1.7.2021. När kalenderårets omsättning räknas ut tas gemenskapsintern distansförsäljning av varor med i det tröskelvärde på 10 000 euro som avses i MomsL 69 m § bara till den del skattens betalningsskyldighet uppkommer 1.7.2021 eller därefter. Försäljningen av elektroniska tjänster, radio- och televisionstjänster och teletjänster beaktas för hela kalenderåret 2021.

Kryssa för om företaget bedriver distansförsäljning från en annan EU-medlemsstat till Finland och den nedre gränsen för distansförsäljning (10 000 euro) överskrids eller företaget säljer punktskattepliktiga varor. Ange som momsskyldighetens startdatum det datum då den nedre gränsen för distansförsäljningen har överskridits eller kommer att överskridas. Om företagets distansförsäljning till Finland underskrider 10 000 euro under ett kalenderår, se punkten "Distansförsäljning, den nedre gränsen överskrids inte".

Gå till Skatteförvaltningens webbplats och läs mer i anvisningen Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varorÖppnas i en ny flik