Ändringsanmälan

Företag och sammanslutningar ska anmäla ändringar till Patent- och registerstyrelsens (PRS) handelsregister, föreningsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskattskyldiga.

Ändringarna anmäls till PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem (YTJ) på webbplatsen ytj.fi. I menyn hittar du anmälningsanvisningarna, e-tjänsterna och pappersblanketterna. Anvisningarna är grupperade enligt företags- och samfundsform.

Föreningar lämnar in etableringsanmälan på elektronisk väg i e-tjänsten för PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Om en förening lämnar in anmälan på papper, ska PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Y-blanketter användas.

Priser

Det är alltid gratis att lämna in anmälningar till Skatteförvaltningen, däremot är det i regel avgiftsbelagt att lämna in anmälningar till PRS handelsregister, föreningsregister och stiftelseregister.

Se handelsregistrets prislista på prh.fi.

Se föreningsregistrets prislista på prh.fi.

Se stiftelseregistrets prislista på prh.fi.

När du lämnar in e-anmälan beräknar tjänsten behandlingsavgiften för den. Du kan betala avgiften med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Anmälan kan även betalas av någon annan än den som lämnade in anmälan.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag kan betala behandlingsavgiften för e-anmälningar även genom att använda adress för nätfakturor.

Anmäl ändringar i e-tjänsten

Lämna in ofta använda anmälningar för vanligaste företagsformer i e-tjänsten på ytj.fi.

För avgiftsbelagda anmälningar är behandlingsavgiften förmånligare när du lämnar in företagets anmälan i e-tjänsten. Läs mer om de ändringar som företagen kan lämna in i e-tjänsten.

De vanligaste ändringsanmälningarna till föreningsregistret lämnar du in i e-tjänsten för PRS föreningsregister. Läs mer om föreningar på webbplatsen prh.fi.

Välj endast e-anmälningar i e-tjänsten på ytj.fi

Den här anvisningen gäller inte de föreningar som lämnar in etablerings- och ändringsanmälningar i e-tjänsten för PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

När du lämnar in företagets anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du välja att anmälningar för ditt företag i fortsättningen lämnas in enbart på elektronisk väg. Om du väljer enbart e-anmälningar, tar inte handelsregistret eller Skatteförvaltningen emot pappersblanketter (Y-blanketter) av ditt företag. Läs mer om att välja endast e-anmälningar på prh.fi.

Vem kan ändra företagsuppgifter i e-tjänsten?

I e-tjänsten på ytj.fi kan företagets ansvarsperson eller ett ombud som han eller hon har befullmäktigat underteckna en elektronisk ändringsanmälan. Prokurister kan inte underteckna e-anmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan.

I e-tjänsten på ytj.fi kan du auktorisera ett ombud att lämna in anmälningar för företaget. Ombudet kan göra en anmälan även utan auktorisering i tjänsten, men då ska någon av ansvarspersonerna underteckna anmälan. Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi.

Vad behöver du för att lämna in ändringsanmälningar i e-tjänsten?

För att logga in i e-tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten kontrollerar uppgifterna

Exempel 1: anmälan om aktiebolags styrelse

E-tjänsten kontrollerar att personbeteckningarna för de angivna personerna är korrekta och att antalet styrelseledamöter stämmer överens med bestämmelserna i bolagsordningen. Om val av styrelse och andra organ ska du bifoga ett undertecknat protokoll till anmälan. De tillåtna filformaten är pdf, doc och docx.

Bifoga till exempel

  • bolagsstämmoprotokollet om val av styrelse
  • styrelseprotokollet om val av verkställande direktör.

Underteckna, sänd och betala.

Exempel 2: Adressändring

  1. Välj "Ändra företagets uppgifter".
  2. Ange företagets FO-nummer.
  3. Välj "Påbörja ändring av adress- och kontaktuppgifter"
  4. Fyll i företagets nya adress- och kontaktuppgifter. De giltiga adress- och kontaktuppgifterna visas på rutan.
  5. Underteckna och sänd.

Efter att du har uppdaterat informationen kan du sända in anmälan. Anmälan måste undertecknas innan du sänder den, vilket sker genom att trycka på "Underskrift". Observera att anmälans innehåll inte längre kan ändras efter undertecknandet.

Om du inte har behörighet att underteckna anmälan kan du godkänna anmälans innehåll och lämna den att undertecknas av en behörig person genom att trycka på "Lämna för underskrift". Läs mer på ytj.fi om att underteckna en anmälan.

I e-tjänsten kan du också auktorisera ett ombud att göra anmälningar på företagets vägnar. Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi.

Mer information om att ändra adress- och kontaktuppgifter i e-tjänsten

Föreningarna kan inte lämna in ändringar av adress- och kontaktuppgifter i e-tjänsten på ytj.fi utan de måste använda e-tjänsten för PRS föreningsregister. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

I e-tjänsten kan du anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter för de vanligaste företagsformerna. I e-tjänsten kan du emellertid inte anmäla ändring av kontaktuppgifter för ett företag som är i likvidation.

Anmäl ändring av adress- och kontaktuppgifter på nätet i en separat anmälan. Om du vill anmäla andra ändringar i företagsuppgifterna, kan du göra det under samma session men genom att fylla i en ny e-anmälan. Adress- och kontaktuppgifterna uppdateras automatiskt i handelsregistret men andra ändringsanmälningar granskas först av PRS.

Företagen ska se till att det alltid finns en giltig post- eller besöksadress i PRS och Skatteförvaltningens register. Du kan också ange telefonnumret, e-postadressen och webbadressen till ditt företag. Uppgifterna är offentliga och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Samtidigt kan du anmäla en annan postadress till ditt företag endast för Skatteförvaltningens bruk. I det här fallet är den anmälda postadressen inte offentlig.

Vi skickar inget separat registerutdrag om adress- och kontaktuppgiftsändringarna. Du kan kontrollera de ändrade uppgifterna i företagssökningen på ytj.fi. Läs mer om företagssökningen.

Ändringsanmälan på pappersblankett

Du kan anmäla ändringar även på pappersblankett. Blanketterna hittar du i menyn.