Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i ändrings- och nedläggningsanmälan Y6Med en ändrings- och nedläggningsanmälan kan du anmäla ändringar i företagets verksamhet eller nedläggning av företaget till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

PRS för in uppgifterna om ändringarna i handelsregistret och Skatteförvaltningen i sitt eget kundregister samt vid behov i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Med blankett Y6 kan du lämna in ändrings-och nedläggningsanmälan för enskilda näringsidkare, jordbruksidkare och skogsägare. Blanketten används även av dödsbon.

Om du redan har ett FO-nummer, använd alltid ändrings- och nedläggningsanmälan.

Hur fyller jag i blankett Y6?

Spara blanketten på din dator innan du fyller i den. Fyll i blanketten och skriv ut den.

Obs! Ange inte personbeteckningens slutled eller en persons utländska postadress på Y-blanketten. Uppgifterna anges på personuppgiftsblanketten.

Grunduppgifter

Fyll alltid i grunduppgifterna i anmälan.

Skriv varje
siffra i FO-numret i sitt eget fält. FO-numret består av en sjusiffrig första del och en kontrolldel
på en siffra. Om numret börjar med en nolla skriv den också.

Ange det registrerade företagsnamnet under "Firma".

Fyll också i ditt fullständiga namn och födelsedatum.

Företaget anmäler sig eller anmäler ändringar till PRS register

Kryssa för rutan om ditt företag anmäler sig eller anmäler ändringar till handelsregistret.

Företaget ska anmäla sig till handelsregistret om något av följande villkor uppfylls:

 • Företaget har ett fast driftställe för verksamheten, såsom en affärslokal eller ett kontor.

 • Företagaren anställer andra personer än sin make/maka eller sina minderåriga barn eller barnbarn.
 • Företaget bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet.

Bifoga kvitto på att handelsregistrets behandlingsavgift har betalats.


Anmäl ändringar i företagets verksamhet eller nedläggning av företaget till Skatteförvaltningens register på sidorna 3–4.

Företaget anmäler nedläggning till PRS

Kryssa för rutan om näringsidkaren avregistreras från handelsregistret. Uppgiften om nedläggning av näringsverksamheten förs endast in i handelsregistret, och samtidigt avregistreras företaget helt från handelsregistret. Anmälan om nedläggning är avgiftsfri.

Om en företagsinteckning har fastställts för näringsidkarens egendom, kan näringsverksamheten inte antecknas som nedlagd i handelsregistret. Näringsverksamheten kan antecknas som nedlagd först när företagsinteckningen har dödats eller den som övertagit rörelsen åtagit sig att svara för inteckningen.

Anmäl avbrott eller ändringar i företagets verksamhet eller nedläggning av företaget till Skatteförvaltningens register på sidorna 3–4.

Begäran som gäller tidpunkt för registrering/begäran om påskyndad handläggning

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för
registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning).

Obs! Motivera
begäran på en separat bilaga.

Ny firma

Ange företagets nya firma (företagsnamn).


Ny hemort

Ange företagets nya hemort. Hemorten
ska vara en kommun i Finland.

Ange ny hemstat för utländskt företag.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret.


Med parallellfirma avses en översättning av företagets finska eller svenska namn (firma). Ange de parallellfirmor som företaget har. Ange vilket språk det är fråga om inom parentes.

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under
respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma.


Företagets offentliga kontaktuppgifter

Ange företagets nya kontaktuppgifter. Ett företag som förs in i
handelsregistret måste ha antingen en besöksadress eller en postadress. Du kan också ange
andra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

Ny p ostadress

Ange företagets nya postadress. Ange adressuppgifterna enligt följande:

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressen
förmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annan
postadress till Skatteförvaltningen, ange adressen på sida 3 under
"Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Ny besöksadress

Ange företagets nya besöksadress. Besöksadress är rörelsens eller driftställets belägenhetsadress. Ange adressuppgifterna enligt följande:

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • Postnummer
 • Postkontor.

Kontaktuppgifter som ska avregistreras

Ange
här de kontaktuppgifter som du vill avregistrera helt och hållet.
Observera att adressuppgifterna inte kan avregistreras helt. Företaget måste alltid ha antingen en post- eller en besöksadress.

Räkenskapsperiod

Ange ändring av räkenskapsperiod på följande sätt:


 • Ange under "Innevarande avvikande räkenskapsperiod" den innevarande
  räkenskapsperiodens begynnelse- och utgångsdatum
  (dd.mm.åååå–dd.mm.åååå).
 • Ange den nya, normala räkenskapsperioden med datum utan årtal (dd.mm–dd.mm)

Den normala räkenskapsperioden är alltid 12 månader.

Den
avvikande räkenskapsperioden kan vara kortare eller längre än 12 månader. Den kan inte vara längre än 18 månader. Den innevarande, avvikande räkenskapsperioden och den nya, normala räkenskapsperioden måste gå ut samma dag.

En anmälan som gäller ändring av räkenskapsperioden ska lämnas in två månader före den dag då den nya räkenskapsperioden senast ska registreras (35 § i Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar 1379/2006).

Ändringen av räkenskapsperioden antecknas inte i handelsregistret.

Ändring av verksamhetsformen

Om företagets företagsform ändras, ange både den nuvarande och den nya företagsformen.

Om verksamhetsformen ändras, övergår FO-numret för en fysisk person eller ett dödsbo inte till det företag som tar över verksamheten. Till exempel om verksamhetsformen för en enskild näringsidkare eller jordbruksidkare ändras, ska den som tar över verksamheten ansöka om ett nytt FO-nummer.

Om en enskild näringsidkare ändrar sin verksamhet till ett öppet bolag, kommanditbolag eller en beskattningssammanslutning, lämna in etableringsanmälan Y2 utöver ändringsanmälan Y6. Om en enskild näringsidkare däremot ändrar sin verksamhet till ett aktiebolag, lämna in etableringsanmälan Y1 och PRS bilageblankett 1 utöver ändringsanmälan.

Ny bransch anmäls till handelsregistret

Om företagets verksamhetsområde ändras, även delvis, ange det nya verksamhetsområdet i sin helhet.

Företagets nya huvudbransch till Skatteförvaltningen

Ange företagets nya huvudbransch, det vill säga den verksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Om den nya huvudbranschen inte ingår i det verksamhetsområde som redan finns i handelsregistret, ska företaget ändra bolagsordningen eller stadgarna och anmäla ändringen till handelsregistret.

Observera att företaget kan ha bara en huvudbransch. Huvudbranschen visas som offentlig uppgift i företagssökningen på ytj.fi.


Använd Statistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).


Person och företag som kan lämna tillägsuppgifter om anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. Kontaktpersonen gäller alltid för respektive anmälan.

PRS skickar ett registerutdrag och eventuella rättelseuppmaningar och kompletteringsbegäranden till kontaktpersonen för respektive anmälan. Om företaget inte anger någon kontaktperson, skickar PRS registerutdraget under företagets namn och adress.

Skatteförvaltningen
skickar ett registreringsmeddelande och eventuella begäranden om redogörelse alltid till företagets adress som angetts på sida 1 eller på sida 3 under Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen.

Bevarare av bokföringsmaterial

När du anmäler nedläggning av näringsverksamheten till handelsregistret, ange samtidigt var bokföringsmaterialet bevaras. Anteckna namnet på och adressen till den som bevarar bokföringsmaterialet (bokföringslagen 2:10 §).

Tilläggsuppgifter till PRS och Skatteförvaltningen

Här kan du anmäla eventuella tilläggsuppgifter .

Du kan anmäla till exempel uppgifter som gäller företrädare, prokurister eller näringstillstånd till PRS.Observera att uppgifterna som du anmäler till PRS på den här blanketten är offentliga.

Du kan anmäla uppgifter som gäller till exempel försäkringspremieskattskyldighet och avbrott i verksamheten till Skatteförvaltningen.


Datum och underskrift

Kom ihåg datum, underskrift och namnförtydligande.

Du kan även bemyndiga någon att underteckna anmälan för din räkning. En blankofullmakt ska bifogas i original. I fråga om en individualiserad fullmakt räcker det med en styrkt kopia.

Observera att om du bedriver verksamhet tillsammans med din make/maka, ska han/hon underteckna blanketten på sida 3.

Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen skickar post till företagets offentliga postadress som anmälts på sida 1 på blanketten. Alternativt kan du ange här en separat postadress bara till Skatteförvaltningen.

Om du vill ändra bara den offentliga adressen, ange här den adress till vilken du vill att Skatteförvaltningen skickar post.

Uppgifter om övertagaren

Kryssa för rutan om företaget tar över närings- eller jordbruksverksamheten av ett
tidigare företag. Ange det tidigare företagets (överlåtarens) FO-nummer och namn.

Kryssa för rutan om företaget lägger ner närings- eller jordbruksverksamheten och till exempel en köpare av företaget fortsätter verksamheten. Ange övertagarens
FO-nummer. Om du inte känner till FO-numret, ange övertagarens namn. Bifoga en kopia av ett eventuellt köpebrev.

Momsskyldighet

Ett företag kan anmäla sig som momsskyldigt eller ansöka om momsskyldighet. Företaget kan även anmäla att momsskyldigheten går ut. Välj lämpligt alternativ på blanketten och ange start- eller slutdatum för verksamheten i formen dd.mm.åååå.

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, ska det ge en redogörelse för detta.

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget kan anmäla sig som


 1. momsskyldigt för rörelseverksamhet
 2. momsskyldigt för inköp eller eget bruk
 3. deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU

 4. momsskyldigt för primärproduktion
 5. momsskyldigt för försäljning av konstverk
 6. momsskyldigt som utländskt företag
 7. endast deklarationsskyldigt som utländskt företag eller
 8. momsskyldigt som utländsk distansförsäljare.


Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lag. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.


Företaget kan ansöka om momsskyldighet

 1. för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet
 2. för rörelseverksamhet i liten skala
 3. för gemenskapsinterna förvärv
 4. för primärproduktion
 5. som upphovsman till konstverk
 6. som utländsk näringsidkare eller
 7. som utländsk distansförsäljare.

Läs anvisningar för företag som ansöker om momsregistrering.

Företagets momsskyldighet upphör

Ange här om företagets momsskyldighet går ut.


Makar som bedriver verksamhet tillsammans

Kryssa för rutan om du anmäler dig som momsskyldig eller ansöker om momsskyldighet för näringsverksamhet, primärproduktion eller överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet och du bedriver denna verksamhet tillsammans med din make/maka. För verksamhet som bedrivs tillsammans antecknas i regel den ena av makarna som momsskyldig och för den andra maken registreras skatteansvar gällande moms. Maken/makan ska underteckna denna punkt.

Företaget är inte momsskyldigt

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen (sida 4).

För att underlätta behandlingen bifoga en skriftlig redogörelse eller komplettering. Bifoga exempelvis en redogörelse om att
förutsättningarna för momsfrihet uppfylls när du säljer hälso- och
sjukvårdstjänster.

Även om företagets huvudsakliga verksamhet är momsfri, kan företaget
trots det vara momsskyldigt, om företaget bedriver annan momspliktig
verksamhet.


Jord- och skogsbruksidkare

Meddela datum för anskaffning av jord- eller skogsbrukslägenhet, om lägenheten har anskaffats innevarande år. Bifoga till anmälan en kopia av åtkomsthandlingen, till exempel av köpebrevet eller gåvobrevet. Om du bedriver jordbruk som arrendator, bifoga en kopia av arrendekontraktet.

Bokföringsform

Näringsidkare och yrkesutövare ska hålla bokföring för sin näringsverksamhet. Ange hurdan bokföring du för.

Ändring eller nedläggning som gäller löneutbetalning

Om företaget är en arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.


Ändring i förskottsuppbördregistreringen eller nedläggning

Om företaget ansöker om registrering i förskottsuppbördsregistret, ange antingen den dag då anmälan lämnas in eller den framtida begynnelsedag då verksamheten kommer att inledas.


Uppgiften om registreringen i förskottsuppbördsregistret är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Ett företag som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet kan föras in i förskottsuppbördsregistret. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Skatteförvaltningen kan vägra att registrera ett nytt företag i förskottsuppbördsregistret om en person som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som denna person tidigare lett, i väsentlig grad har försummat skattebetalningen, den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Företaget ska avregistreras från förskottsuppbördsregistret


Företaget
stryks ur förskottsuppbördsregistret om dess verksamhet har upphört i
sin helhet. Anmäl datum för nedläggning av verksamheten. Företaget kan
strykas ur förskottsuppbördsregistret även när företagets
verksamhetsområde har förändrats och det nya verksamhetsområdet inte
förutsätter ett införande i förskottsuppbördsregistret. Företaget stryks
ur registret tidigast den dag då anmälan kommit in.

Skatteperioden för skatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.


Observera
att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så
att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.


Jag är primärproducent eller upphovsman till konstverk och min normala skatteperiod för skatter på eget initiativ är ett år

Om du är en primärproducent eller en upphovsman till ett konstverk, är skatteperioden för moms (mervärdesskatt) i regel ett år. Ange här om du när du inleder verksamheten vill ha en kortare skatteperiod.


Uppgifter om förskottsskatt

Kryssa för rutan om du ansöker om ändring i förskottsskatten elektroniskt.

Ange för bestämmande av förskottsskatt företagets uppskattade omsättning och beskattningsbart resultat under den första räkenskapsperioden.

Observera att även dina övriga inkomster under kalenderåret inverkar på förskottsskattens storlek.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen / Företagare: 029 497 005
 • Statens ämbetsverk på Åland: 018 635 270