Siirry suoraan sisältöön

Ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalle

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisestiarvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaanarvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritysmerkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksensaapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutuaarvonlisäverovelvolliseksi

  1. kiinteistön käyttöoikeudenluovuttamisesta
  2. vähäisestä liiketoiminnasta
  3. yhteisöhankinnasta
  4. alkutuotannosta
  5. yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

Jos yritys,joka harjoittaa liiketoimintaa ja alkutuotantoa, haluaa hakeutuaarvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sen tilikauden liikevaihto jää allevähäisen toiminnan rajan, yrityksen tulee hakeutuaarvonlisäverovelvollisten rekisteriin molemmista toiminnoista.

1. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa.

Rastita kohta jailmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistönvuokralaisen nimi ja Y-tunnus lomakkeen sivulla 4 kohdassa Lisätietoja.Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan hakeutumisesta arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisestaAvautuu uuteen välilehteen

2. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja

Josyrityksen harjoittama liiketoiminta on vähäistä eli yrityksentilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta on enintään 15 000 euroa, yritysvoi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos tilikausi onlyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihtomuunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihtokerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä.

Josyritys haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti japäivä, josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voialkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetustamyöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse rasti myös silloin, josyritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotannon lisäksi myös muutaliiketoimintaa ja tilikauden yhteenlaskettu liikevaihto jää alle 15 000euron. Jos alkutuotannon ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettuliikevaihto on tilikauden aikana yli 15 000 euroa, merkitse rastikuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksiliiketoiminnasta".

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan vähäisen toiminnan arvonlisäverotuksestaAvautuu uuteen välilehteen

3. Yhteisöhankkija

Tavaroidenyhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisestaEU-maasta.

Elinkeinonharjoittaja on verovelvollinenyhteisöhankinnoista, jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osinoikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa ja jos yhteisöhankinnatylittävät 10 000 euroa kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna.

Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuushakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikäänmainittuja määriä.

Ilmoita hakeutumisen alkupäivä ja rastita kohta "yhteisöhankinnasta". Ilmoita aika, jonka yritys on verovelvollisena, lomakkeen kohdassa lisätietoja, sivulla 4. Verovelvollisuuden pitää kestää vähintään kaksivuotta. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisestatai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta.

4. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Josyritys harjoittaa alkutuotantoa ja yrityksen liikevaihto on tilikaudenaikana enintään 15 000 euroa, sillä on mahdollisuus hakeutuaarvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuotantoa ovat mm. maatalous,metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous.

Jos yrityshaluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitse rasti ja päivä,josta haluat verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaaaikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta.

Merkitserasti myös silloin, jos yritys ryhtyy harjoittamaan alkutuotantoa muunliiketoiminnan lisäksi ja yrityksen yhteenlaskettu liikevaihtotilikauden aikana jää alle 15 000 euron. Jos alkutuotannon ja muunliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 15000 euroa, merkitse rasti kuitenkin kohtaan "Yritys ilmoittautuuarvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta".

5.Yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta

Myös yleishyödyllinen yhteisö ja uskonnollinen yhdyskunta voivat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka yhteisön toiminta ei ole tuloverolain mukaista veronalaista elinkeinotoimintaa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan yleishyödyllisen yhteisön verotusohjeAvautuu uuteen välilehteen

Esiintyvät taiteilijat

Esiintyvientaiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekäheidän esityksiään myyvien on mahdollista hakeutuaarvonlisäverovelvolliseksiesiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujenesitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Hakeutuminenverovelvolliseksi ei ole mahdollista tekijänoikeuskorvausten osalta eikäsiltä osin kuin esiintymispalkkio tai muu korvaus käsitellääntuloverotuksessa palkkatulona.

Y-lomakkeellemerkitään kohtaan "Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" sepäivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Hakeutumisen perusteilmoitetaan sivulla 4 kohdassa lisätietoja. Ilmoita kohdassa lisätietoja"hakeudun esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi".Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta taimyöhemmästä ajankohdasta.

Merkitse päivämäärä myös silloin, joshaluat hakeutua tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkayrityksenne ilmoittautuu liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi.