Siirry suoraan sisältöön

Y1-perustamisilmoituksen täyttöohje

Y1-perustamisilmoituksella ilmoitat yrityksen perustamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ja Verohallinnolle.

Milloin täytät Y1-perustamisilmoituksen?

Käytä Y1-lomaketta, jos haluat tehdä 

 • osakeyhtiön
 • osuuskunnan
 • säästöpankin
 • säätiön tai 
 • muun yhteisön perustamisilmoituksen.

Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, käytä Y4-muutosilmoituslomaketta.

Ilmoituksessa antamasi tiedot ovat julkisia. Älä siis merkitse lomakkeelle henkilötunnuksia tai henkilön ulkomaista postiosoitetta, vaan liitä mukaan täytetty henkilötietolomake.

Ilmoitukset kaupparekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.

Kuinka täytät Y1-lomakkeen?

Täytä Y1-lomake ennen kuin tulostat sen. Muista allekirjoittaa lomake.

Yrityksen nimi

Kun haluat rekisteröidä yrityksesi nimen kaupparekisteriin, ilmoita yksi, kaksi tai kolme nimiehdotusta yritykselle. Huomaa, että rekisteröimme ensimmäisen sopivan vaihtoehdon.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan Yrityksen nimi-ohjeitaAvautuu uuteen välilehteen

Yrityksen kieli

Ilmoita, onko yrityksen asiointikieli suomi vai ruotsi. Ilmoituksen perusteella yritys saa Verohallinnolta postin joko suomen- tai ruotsinkielisenä.

Yritys ilmoittautuu PRH:n rekistereihin

Valitse kaupparekisteri tai säätiörekisteri, jos yrityksen on ilmoittauduttava jompaankumpaan niistä. Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoittauduttava kaupparekisteriin ja säätiön on ilmoittauduttava säätiörekisteriin.

Liitä ilmoitukseen mukaan kuitti maksetusta kaupparekisterin käsittelymaksusta.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö kaupparekisteriin

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Osoite- ja yhteystietomuutoksia tämä ei koske.

Huomaa: Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Yrityksen kotipaikka

Ilmoita yrityksen kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta.

Ulkomainen yritys ilmoittaa yrityksen kotivaltion.

Muut mahdolliset toiminimet

Kaupparekisteriin voi rekisteröidä myös rinnakkaistoiminimiä ja aputoiminimiä.

Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai -nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on.

Voit ilmoittaa halutessasi yhden tai useamman aputoiminimen. Ilmoita myös, mitä osaa yrityksen toiminnasta kullakin toimiapunimellä on tarkoitus harjoittaa. Huomaa, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimintaa. Jokaisesta aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu.

Yrityksen julkiset yhteystiedot

Ilmoita yrityksen julkiset yhteystiedot. Kaupparekisteriin merkittävällä yrityksellä tai säätiörekisteriin merkittävällä säätiöllä on oltava joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

C/O-tarkenne posti- tai käyntiosoitteeseen

Jos haluat ilmoittaa yrityksen posti- tai käyntiosoitteeksi toisen yrityksen tai henkilön postiosoitteen, laita kyseisen yrityksen tai henkilön nimi c/o-kenttään.

Postiosoite

Ilmoita yrityksesi postiosoite. Jos haluat käyttää postilokero-osoitetta, ilmoita vain se.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon. Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoita se sivulla 3 kohdassa "Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite".

Käyntiosoite

Käyntiosoite on liikkeen tai pysyvän toimipaikan sijaintiosoite.

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • Merkitse myös postinumero ja postitoimipaikka.

Ensimmäinen tilikausi

Toiminnan alkamispäivän ja ensimmäisen tilikauden päättymispäivänvälinen aika on yrityksen ensimmäinen tilikausi. Ensimmäinen tilikausivoi kestää enintään 18 kuukautta.

Toiminnan alkamispäivä: Ensimmäinen tilikausi alkaa toiminnan aloittamispäivästä. Ilmoita se muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.04.2021). Ulkomainen yritys merkitsee sen päivän, jolloin toiminta alkaa Suomessa.

Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä: Ilmoita päivä, jolloin ensimmäinen tilikausi päättyy.

Seuraava tilikausi (=yrityksen tilikausi) alkaa automaattisesti ensimmäisen tilikauden päätyttyä ja kestää vuoden.

Edeltävän yrityksen toiminnan jatkaminen

Rastita tämä kohta, jos perustettava yritys jatkaa edeltävän yrityksen elinkeinotoimintaa tai liiketoimintaa. Ilmoita edeltävän yrityksen nimi ja Y-tunnus.

Yritysten sulautuminen:
Jos yksi tai useampi yritys sulautuu jo olemassa olevaan yritykseen, PRH:lle on tehtävä ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta.

Yrityksen jakautuminen: Jos yritys jakautuu niin, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle yritykselle, on tehtävä jokaisesta uudesta yrityksestä oma perustamisilmoitus. Merkitse rasti kohtaan Yritys jatkaa edeltävän yrityksen elinkeinotoimintaa tai liiketoimintaa.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan ohjeita jakautumisesta tehtävistä ilmoituksistaAvautuu uuteen välilehteen

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala

Ilmoita yrityksen päätoimiala eli millä alalla yritys pääasiassa toimii. Päätoimialan pitää sisältyä yrityksen toimialaan.

Käytä Tilastokeskuksen viisinumeroista toimialakoodia (TOL 2008).

Siirry Tilastokeskuksen sivuille katsomaan toimialakoodeja Avautuu uuteen välilehteen

Päätoimiala näkyy YTJ-yrityshaussa.

Huomaa: yrityksen koko toimiala ilmenee yhtiöjärjestyksestä.

Yritysmuoto

Valitse yrityksen yritysmuoto.

Liitelomakkeet PRH:lle

Valitse ja täytä liitelomake yritysmuodon mukaan.

 • 1 Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö
 • 2 Osuuskunta tai osuuspankki
 • 3 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike
 • 4 Keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys
 • 5 Asumisoikeusyhdistys, asukashallintoalue, eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka tai hypoteekkiyhdistys, säästöpankki tai valtion liikelaitos
 • 11A Säätiö (uuden säätiölain 487/2015 mukainen)

Liitelomake Verohallinnolle

Rastita kohta, jos olet rekisteröimässä ulkomaista yritystä. Täytä liitelomake 6204.
Huomaa: Sivuliike antaa liitelomakkeen 2 lisäksi liitelomakkeen 6204.

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Tässä voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta ja jolle PRH lähettää rekisteriotteen ja mahdollisen korjauskehotuksen.

Huomaa: Jos et ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää postin yrityksen nimellä ja osoitteella. Verohallinto käyttää aina yrityksen osoitetta.

Päiväys ja allekirjoitus

Lisää päiväys ja nimenselvennys. Tulosta lomake ja allekirjoita käsin.

Perustamisilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa:

 • osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, vakuutusyhdistys, asumisoikeusyhdistys ja säätiö, valtion liikelaitos: hallituksen varsinaiset jäsenet
 • ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike: toiminimen kirjoittajaksi tai edustajaksi valittu henkilö
 • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa: elinkeinonharjoittaja itse tai hänen edustajansa Suomessa
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä: johtaja
 • laivanisännistö: laivanisännät

Ilmoituksen voi allekirjoittaa myös valtuutettu. Valtakirjan antaa ilmoituksen tekemisestä vastuussa oleva henkilö.

Liitävaltakirja ilmoitukseen. Avoin asianajovaltakirja on liitettävä mukaanalkuperäisenä.Yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettujäljennös.

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Voit ilmoittaa tässä kohdassa erillisen postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön.

Arvonlisäverovelvollisuus

Yritys voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Valitse lomakkeelta tilanteeseen sopiva vaihtoehto ja ilmoita toiminnan alkupäivä muodossa pp.kk.vvvv.

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, sen on annettava asiasta selvitys.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverotuksestaAvautuu uuteen välilehteen

Lue lisää ryhmärekisteröinnistä

Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Merkitse se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua 1) arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta, 2) arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä, 3) ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä tai 4) arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta.

Lue ohje arvonlisäverovelvollliseksi ilmoittautuvalle

Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 1) kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, 2) vähäisestä liiketoiminnasta, 3) yhteisöhankinnasta, 4) alkutuotannosta tai 5) yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena yhdyskuntana.

Lue ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalle

Yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, valitse lomakkeelta verottomuuden syy ja perustele asia tarkemmin Lisätietoja-kohdassa (sivulla 4). Käsittelyn helpottamiseksi liitä mukaan myös kirjallinen selvitys tai täydennys.

Vaikka yrityksen päätoiminta olisi arvonlisäverotonta, voi yritys siitä huolimatta olla arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksellä on muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverottomasta liiketoiminnastaAvautuu uuteen välilehteen

Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin

Jos yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin, ilmoita toiminnan alkupäivä (muodossa pp.kk.vvvv).

Huomaa: Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin joko ilmoituksen saapumispäivän tai myöhemmän ajankohdan. Tieto on julkinen ja se näkyy YTJ-yrityshaussa.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Huomaa: Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden tai muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää ennakkoperintärekisteristäAvautuu uuteen välilehteen

Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen.

Lue ohje säännöllisesti palkkoja maksavalle työnantajalle

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Ilmoita yrityksen liikevaihto ja haluttu verokausi arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia varten.

Huomaa: Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yrityksen automaattisesti kuukausimenettelyyn.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan

Lisätietoja Verohallinnolle

Käytä tätä kenttää, jos haluat antaa ilmoituksesta lisätietoja Verohallinnolle.

Vakuutusmaksuverovelvollisuus

Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta lakisääteisten työeläkemaksujen maksamisesta.

Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, ilmoita tässä kohdassa toiminnan alkupäivä. Liitä ilmoitukseen myös vapaamuotoinen selvitys, jossa toiminnan luonne on kuvattu.

Neuvontaa lomakkeen täyttämiseen

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti-ja rekisterihallitus: 029 509 5900
 • Verohallinto: 029 497 064
 • Ahvenanmaan valtionvirasto: 018 635 270