Gå direkt till innehållet

Nedläggningsanmälan för andra företags- och samfundsformer

Övriga företags- ochsamfundsformer är :

 • stiftelse
 • europeisk ekonomiskintressegruppering eller en utomlands registrerad intressegruppering somgrundar ett driftställe i Finland
 • europabolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • hypoteksförening
 • försäkringsförening
 • statens affärsverk
 • kommun
 • samkommun
 • staten och dess inrättningar
 • bostadsrättsförening
 • beskattningssammanslutning
 • jordbruksföretagare ochskogsägare.

Medbeskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personerbildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroendepå verksamheten kallar man beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-,fastighets- eller skogssammanslutningar .

Somjordbruksidkare räknas självständiga yrkesutövare och dödsbon som idkarjordbruk eller jord- och skogsbruk samt makar som bedriver verksamhetentillsammans .

Somskogsbruksidkare räknas privatpersoner, makar tillsammans eller dödsbon somäger skog .

Gör anmälan på pappersblankett

Tills vidare kan du integöra en anmälan som gäller nedläggning av ett annat företag eller samfund på nätet .

Anmäl alltid tillstiftelseregistret om nedläggning av en stiftelse. Gör anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 17 .

Om stiftelsen också harregistrerats i handelsregistret ska du anmäla om nedläggningen påpappersblankett Y4 och bilageblankett 15. Läs mer om anmälningen av upplösningen av en stiftelse till stiftelseregistret på webbplatsen prh.fi.Öppnas i en ny flik

Om du vill kan ditt företageller samfund fortfarande vara infört i Patent- och registerstyrelsens handelsregisteräven om du tar bort det från Skatteförvaltningens register över momspliktiga,arbetsgivarregister och förskottsuppbördsregister. Gör i så fall ändringsanmälan på pappersblankett Y4 .

Andra företags- ochsamfundsformer anmäler om nedläggning på pappersblankett Y4 och bilageblankett15 .

Du hittar blanketterna ochanvisningarna i slutet av sidan. Fyll i blanketten och bilagan på datorn, skriv utdem i A4-format och posta till den adress som finns på blanketten .

Nedläggningsanmälan ärgratis .