Siirry suoraan sisältöön

Y3-perustamisilmoituksen täyttöohje

Y3-perustamisilmoituksella ilmoitat yrityksen perustamisesta Patentti-ja rekisterihallitukselle (PRH) ja Verohallinnolle.

Milloin täytät Y3-perustamisilmoituksen?

Käytä Y3-lomaketta, jos haluat tehdä yksityisen elinkeinonharjoittajan, maataloudenharjoittajan, metsänomistajan tai kuolinpesän perustamisilmoituksen ja perustettavalla yrityksellä ei ole vielä Y-tunnusta. Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, käytä Y6-muutosilmoituslomaketta.

Ilmoituksessa antamasi tiedot ovat julkisia. Älä siis merkitse lomakkeelle henkilötunnuksia tai henkilön ulkomaista postiosoitetta, vaan liitä mukaan täytetty henkilötietolomake.

Ilmoitukset kaupparekisteriin ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.

Kuinka täytät Y3-lomakkeen?

Täytä Y-lomake ennen kuin tulostat sen. Muista allekirjoittaa lomake.

Yrityksen nimi

Kun haluat rekisteröidä yrityksesi nimen kaupparekisteriin, ilmoita yksi, kaksi tai kolme nimiehdotusta yritykselle. Huomaa, että rekisteröimme ensimmäisen sopivan vaihtoehdon.


Yritys ilmoittautuu kaupparekisteriin

Rastita, jos ilmoitat yrityksen kaupparekisteriin.

Liitä ilmoitukseen mukaan kuitti maksetusta kaupparekisterin käsittelymaksusta.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö kaupparekisteriin

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö (esim. kiirehtimispyyntö). Osoite- ja yhteystietomuutoksia tämä ei koske.

Huomaa: Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Kotipaikka

Ilmoita yrityksesi kotipaikka. Kotipaikan on oltava Suomessa sijaitseva kunta. Jos ilmoittaudut vain Verohallinnon rekistereihin, kotipaikka on sinun kotikuntasi.

Ulkomainen yritys ilmoittaa yrityksen kotivaltion.

Muut mahdolliset toiminimet

Kaupparekisteriin voi rekisteröidä myös rinnakkaistoiminimiä ja aputoiminimiä.

Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai -nimet, joita yrityksellä on. Ilmoita suluissa, millä kielellä nimi on.

Voit ilmoittaa halutessasi yhden tai useamman aputoiminimen. Ilmoita myös, mitä osaa yrityksen toiminnasta kullakin toimiapunimellä on tarkoitus harjoittaa. Huomaa, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimintaa. Jokaisesta aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu.

Yrittäjän henkilötiedot

Nimi: Kirjoita nimesi täydellisenä (sukunimi ja etunimet).
Syntymäaika: Ilmoita syntymäaikasi (pp.kk.vvvv).
Kieli: Ilmoita Verohallinnolle yrityksen asiointikieli. Asiointikieli näkyy julkisena YTJ-Yrityshaussa.
Kansalaisuus: Jos et ole Suomen kansalainen, ilmoita kansalaisuutesi.

Yrityksen julkiset yhteystiedot

Ilmoita yrityksesi julkiset yhteystiedot.

Kaupparekisteriin merkittävällä yrityksellä on oltava joko käynti- tai postiosoite. Lisäksi voit ilmoittaa muita yrityksen yhteystietoja, kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Huomaa: Jos et halua kotiosoitettasi julkiseksi, älä ilmoita sitä yrityksesi posti- tai käyntiosoitteeksi. Jos olet hakenut kotiosoitteellesi turvakieltoa, älä ilmoita osoitetta tässä kohdassa.

Postiosoite

Ilmoita yrityksesi postiosoite. Jos haluat käyttää postilokero-osoitetta, ilmoita vain se.

Ilmoita postiosoite seuraavasti:

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • PL: postilokeron numero
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Tämä postiosoite välittyy Verohallintoon. Jos haluat ilmoittaa Verohallinnolle muun postiosoitteen, ilmoita se sivulla 3 kohdassa "Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite".

Käyntiosoite

Käyntiosoite on liikkeen tai pysyvän toimipaikan sijaintiosoite.

Ilmoita käyntiosoite seuraavasti:

 • Postiosoite: kadun tai tien nimi
 • Talon nro: talon osoitenumero voi sisältää numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan.
 • Porras: mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.
 • Huoneiston nro: huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka.

Ensimmäinen tilikausi

Toiminnan alkamispäivä: Ensimmäinen tilikausi alkaa toiminnan aloittamispäivästä. Ilmoita se muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.04.2021). Jos olet ulkomainen liikkeen- ja ammatinharjoittaja, ilmoita päivä, jolloin toiminta alkaa Suomessa.

Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä: Ilmoita päivä, jolloin ensimmäinen tilikausi päättyy.

Huomaa:

 • Toiminnan alkamispäivän ja ensimmäisen tilikauden päättymispäivän välinen aika on yrityksen ensimmäinen tilikausi. Ensimmäinen tilikausi voi kestää enintään 18 kuukautta.
 • Alkutuottajan ensimmäinen tilikausi päättyy aina kuluvan vuoden loppuun, sama koskee yhdenkertaista kirjanpitoa pitävää.

Seuraava tilikausi eli yrityksen tilikausi alkaa automaattisesti ensimmäisen tilikauden päätyttyä ja kestää vuoden.

Edeltävän yrityksen toiminnan jatkaminen

Täytä tämä kohta vain, jos perustettava yritys jatkaa toimintaa, jota on aikaisemmin harjoitettu esim. avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä.

Esimerkki: Merkitse rasti kohtaan Yritys jatkaa edeltävän yrityksen elinkeinotoimintaa tai liiketoimintaa. Ilmoita edeltävän yrityksen nimi ja Y-tunnus.

Huomaa: Uusi yritys saa oman Y-tunnuksen tämän Y3-perustamisilmoituksen perusteella. Täytä myös edeltävän yrityksen lopettamisilmoitus Y5.

Kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala

Kirjoita yrityksesi toimiala kokonaisuudessaan. Muotoile toimiala siten, että toiminnan laatu käy siitä yksiselitteisesti ilmi. Toimialan pitää olla suomeksi tai ruotsiksi.

Siirry PRH:n sivuille lukemaan lisäohjeita yrityksen toimialastaAvautuu uuteen välilehteen .

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala

Ilmoita yrityksesi päätoimiala eli millä alalla yritys pääasiassa toimii. Päätoimialan pitää sisältyä yrityksen toimialaan.

Käytä Tilastokeskuksen viisinumeroista toimialakoodia (TOL 2008).

Siirry Tilastokeskuksen sivuille katsomaan toimialakoodeja Avautuu uuteen välilehteen

Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-yrityshaussa.

Liitelomake Verohallinnolle

Rastita kohta, jos olet ulkomainen liikkeen- ja ammatinharjoittaja. Täytä liitelomake 6206.

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa

Tässä voit ilmoittaa sen henkilön ja yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja tästä ilmoituksesta ja jolle PRH lähettää rekisteriotteen ja mahdollisen korjauskehotuksen.

Huomaa: Jos et ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää postin yrityksesi nimellä ja osoitteella. Verohallinto käyttää aina yrityksen osoitetta.

Lisätietojen antajan tiedot ovat julkisia ja ne ovat kaikkien saatavilla YTJ-yrityshausta.

Lisätietoja PRH:lle

Tässä voit antaa tähän ilmoitukseen liittyvää lisätietoa PRH:lle.

Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoita ilmoitus. Muista päiväys ja nimenselvennys. Jos harjoitat toimintaa yhdessä puolisosi kanssa, hänen allekirjoituksensa tulee lomakkeen sivulle 3.

Jos valtuutat toisen allekirjoittamaan ilmoituksen puolestasi, liitä mukaan joko avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöidystä valtakirjasta oikeaksi todistettu jäljennös.

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Voit ilmoittaa tässä kohdassa erillisen postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön.

Ilmoittaudun arvonlisävelvolliseksi

Merkitse se päivä, josta lähtien yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi.

Yritys voi ilmoittautua:

 1. arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta
 2. arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä
 3. ilmoituksenantovelvolliseksi EU-palvelumyynneistä
 4. arvonlisäverovelvolliseksi alkutuotannosta
 5. taide-esineiden myynnistä.

Lue ohje arvonlisäverovelvollliseksi ilmoittautuvalle

Hakeudun arvonlisävelvolliseksi

Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys merkitään yleensä arvonlisäverovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen.

Yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi:

 1. kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta
 2. vähäisestä liiketoiminnasta
 3. yhteisöhankinnasta
 4. alkutuotannosta
 5. taide-esineen tekijänä.

Lue ohje arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuvalle

En katso olevani arvonlisäverovelvollinen

Jos et katso olevasi arvonlisäverovelvollinen, valitse lomakkeelta verottomuuden syy ja perustele asia tarkemmin Lisätietoja-kohdassa (sivulla 4). Käsittelyn helpottamiseksi liitä mukaan myös kirjallinen selvitys tai täydennys.

Vaikka yrityksen päätoiminta olisi arvonlisäverotonta, voi yritys siitä huolimatta olla arvonlisäverovelvollinen, jos yrityksellä on muuta arvonlisäverollista toimintaa.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää arvonlisäverottomasta liiketoiminnastaAvautuu uuteen välilehteen

Puolisoiden yhdessä harjoittama toiminta

Rastita kohta, jos

 • ilmoittaudut tai hakeudut arvonlisäverovelvolliseksi elinkeinotoiminnasta, alkutuotannosta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta ja
 • harjoitat tätä toimintaa yhdessä puolison kanssa.

Yhdessä harjoitetusta toiminnasta Verohallinto merkitsee pääsääntöisesti toisen puolisoista arvonlisäverovelvolliseksi ja toiselle puolisolle rekisteröidään arvonlisäveroa koskeva verovastuu.

Huomaa, että puolison pitää allekirjoittaa tämä kohta. Muista myös nimen selvennys.

Maa- ja metsätalouden harjoittajalle

Ilmoita Verohallinnolle maa- tai metsätilan hankintapäivä (muodossa pp.kk.vvvv), jos tila on hankittu kuluvana vuonna.

Liitä ilmoitukseen mukaan kopio saantokirjasta, esimerkiksi kauppakirjasta tai lahjakirjasta. Jos harjoitat maataloutta vuokraviljelijänä, liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta.

Hakeudun ennakkoperintärekisteriin

Jos hakeudut ennakkoperintärekisteriin, ilmoita toiminnan alkupäivä (muodossa pp.kk.vvvv).

Huomaa: Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin joko ilmoituksen saapumispäivän tai myöhemmän ajankohdan. Tieto on julkinen ja se näkyy YTJ-yrityshaussa.

Ennakkoperintärekisteriin voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Huomaa: Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden, kirjanpitovelvollisuuden tai muut verotukseen liittyvät velvollisuudet.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää ennakkoperintärekisteristäAvautuu uuteen välilehteen

Ilmoittaudun säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Jos yrityksesi on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantajarekisteriin merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen.

Lue ohje säännöllisesti palkkoja maksavalle työnantajalle

Oma-aloitteisten verojen verokausi

Ilmoita yrityksesi liikevaihto ja haluamasi verokausi arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia varten.

Huomaa: Jos et ilmoita mitään, Verohallinto merkitsee yrityksen automaattisesti kuukausimenettelyyn.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan

Alkutuottaja tai taide-esineen tekijä

Jos olet alkutuottaja tai taide-esineen tekijä, arvonlisäverokautesi on normaalisti vuosi. Ilmoita tässä kohdassa, jos toimintaa aloittaessasi haluat lyhyemmän arvonlisäverokauden.

Lue ohje oma-aloitteisten verojen verokauden valintaan alkutuottajalle tai taide-esineen tekijälle

Kirjanpidon muoto

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on pidettävä elinkeinotoiminnastaan kirjanpitoa. Ilmoita, millaista kirjanpitoa pidät.

Siirry Verohallinnon sivuille lukemaan lisää kirjanpidon muodostaAvautuu uuteen välilehteen

Ennakkoveroa koskevat tiedot

Rastita, jos haet ennakkoveroa sähköisesti. Tee hakemus osoitteessa: OmaVero.fiAvautuu uuteen välilehteen

Ilmoita ennakkoveron määräämistä varten yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto ja arvioitu verotettava tulos.

Huomaa: Ennakkoveron määrään vaikuttavat myös muut kalenterivuoden tulosi.

Lisätietoja Verohallinnolle

Käytä tätä Lisätietoja-kenttää, jos haluat antaa ilmoituksesta lisätietoja Verohallinnolle.

Neuvontaa lomakkeen täyttämiseen

Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja asiakaspalveluistamme:

 • Patentti-ja rekisterihallitus: 029 509 5900
 • Verohallinto/ Yrittäjät: 029 497 004
 • Ahvenanmaan valtionvirasto: 018 635 270