Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i ändrings- och nedläggningsanmälan Y4a

Om du inte kan lämna in anmälan elektroniskt, lämna in anmälan på papper.

Observera att det är förmånligare och snabbare att använda vår elektroniska ändringsanmälan. Då får du också handledning när du lämnar in uppgifter.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst för att lämna in ändringsanmälan.Öppnas i en ny flik

Använd ändrings- och nedläggningsanmälan för att anmäla ändringar i samfundets registeruppgifter eller nedläggning av samfundet till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

PRS antecknar ändringarna i föreningsregistret eller i registret över religionssamfund. Skatteförvaltningen antecknar ändringarna i sitt kundregister och vid behov i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

När ska jag använda blankett Y4a?

Använd den här blanketten om samfundet är

 • en ideell förening
 • en handelskammare
 • ett religionssamfund eller religionssamfundets lokalsamfund
 • en församling.

Bifoga PRS bilageblankett som du väljer enligt samfundsform.

Om samfundet redan har ett FO-nummer, använd alltid en ändrings- och nedläggningsanmälan.

Hur fyller jag i blanketten?

Spara blanketten på din daton innan du fyller i den. Fyll i blanketten innan du skriver ut den.

Observera att de uppgifter som du lämnar in på Y-blanketten och i bilagorna är offentliga. Ange personbeteckningar bara på personuppgiftsblanketten.

Grunduppgifter

Fyll alltid i grunduppgifterna i anmälan.

Skriv siffrorna i FO-numret i var sitt fält. FO-numret består av en sjusiffrig första del och en kontrolldel på en siffra. Om numret börjar med en nolla skriv den också.

Ange samfundets registrerade namn under "Namn".

Samfundet anmäler ändringar eller nedläggning till PRS

Välj om du anmäler ändringar eller nedläggning till föreningsregistret eller registret över religionssamfund.

Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Motivera begäran på en separat bilaga.

Nytt namn

Ange samfundets nya namn.

Observera att en ändring av samfundets namn alltid kräver att samfundets stadgar ska ändras. Bifoga de ändrade stadgarna i sin helhet.

Ny hemort

Ange samfundets nya hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Observera att en ändring av samfundets hemort alltid kräver att samfundets stadgar ska ändras. Bifoga de ändrade stadgarna i sin helhet.

Samfundets offentliga kontaktuppgifter

Ange samfundets nya kontaktuppgifter. Samfundet måste ha en postadress.

Kontaktuppgifterna är offentliga och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Ange samfundets nya postadress i följande ordning:

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: numret på postboxen (som postadress)
 • Postnummer
 • Postkontor.

Om du vill ange ett annat samfunds eller en annan persons postadress som samfundets postadress, fyll i samfundets eller personens namn i fältet C/O.

Du kan också ange en ny utländsk postadress, ny e-postadress, nytt telefonnummer eller ny webbplatsadress.

Om du vill anmäla en annan postadress till Skatteförvaltningen, använd Skatteförvaltningens bilageblankett 6214.

Följande kontaktuppgifter ska avregistreras

Ange här de kontaktuppgifter som du vill stryka helt och hållet. Observera att alla adressuppgifter inte kan strykas. Samfundet måste alltid ha en postadress.

Tilläggsuppgifter om denna anmälan lämnas av

Här kan du ange den kontaktperson och/eller det samfund som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. PRS skickar ett registerutdrag och eventuell rättelseuppmaning till kontaktpersonen för respektive anmälan.

Observera att om du inte anger någon kontaktperson, skickar PRS post under samfundets namn och adress. Skatteförvaltningen använder alltid samfundets postadress.

Bilageblanketter som väljs enligt samfundsform

Välj bilageblankett enligt samfundsform och typ av ändring:

 • 19A Ändringsanmälan: Förening eller handelskammare
 • 19B Ändringsanmälan: Religionssamfund, församling eller lokalsamfund
 • 19C Centralhandelskammarens anmälan om nämnd (beställ vid behov från PRS)
 • 20A Anmälan om upplösning: Förening eller handelskammare
 • 20B Anmälan om upplösning: Religionssamfund, församling eller lokalsamfund

Om föreningen anmäler ändringar till Skatteförvaltningens register, använd följande blankett:

 • 6214 Föreningens uppgifter till Skatteförvaltningen

Datum och underskrift

Skriv datum och namnförtydligande. Skriv ut blanketten och underteckna för hand.

En person som svarar för att lämna in ändringsanmälan undertecknar anmälan:

 • ideell förening, handelskammare eller religionssamfund : styrelseordföranden eller en myndig styrelsemedlem som anmälts till registret
 • lokalsamfund eller församling: ordföranden för det religionssamfund vilket samfundet hör till eller en myndig styrelsemedlem som anmälts till registret.

Anmälan kan också undertecknas av en befullmäktigad person. Fullmakt ges av en person som svarar för att lämna in anmälan.

Bifoga fullmakten till din anmälan. Bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen: 029 497 048

Anmäl uppgifter till Skatteförvaltningen

Läs ifyllningsanvisningar för blanketten Föreningens uppgifter till Skatteförvaltningen 6214.