Gå direkt till innehållet

Försäkringspremieskattskyldighet och avbrott i verksamheten

Ändringar i försäkringspremieskattsskyldigheten

En försäkringsgivare (försäkringsbolag) som bedriver verksamhet i Finland ska betala skatt på försäkringspremier när premien grundar sig på ett försäkringsavtal och försäkringen gäller egendom i Finland eller annan förmån som hänför sig till verksamhet som bedrivs i Finland eller hänför sig till denna typ av verksamhet. Försäkringstagaren ska betala försäkringspremieskatt om han eller hon betalar försäkringspremien till en försäkringsgivare som bedriver verksamhet utomlands. Någon anmälan om försäkringspremieskattskyldighet behöver inte göras för betalning av de lagstadgade arbetspensionspremierna.

Om företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldigt, ange här begynnelsedagen för verksamheten. Bifoga också en fritt formulerad redogörelse med en beskrivning av verksamhetens karaktär.

Om försäkringspremieskattskyldigheten hos företaget upphör, ange här det datum från vilket företaget ska strykas ur registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Verksamheten avbryts

Om företaget avbryter sin verksamhet, ange det här och lägg till i Skatteförvaltningens register från vilket datum verksamheten avbryts.

Skatteförvaltningen stryker företaget ur förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över momsskyldiga. Om företaget inleder sin verksamhet på nytt, ska det lämna in en ny ändringsanmälan.

Uppgiften om avbrottet är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi. Avbrottet antecknas inte i handelsregistret eller stiftelseregistret.