Gå direkt till innehållet

Ändring av företagsformen

Om företagets företagsform ändras, ange både den nuvarande och den nya företagsformen. Du kan använda blankett Y4 endast om FO-numret förblir oförändrat trots ändringen av företagsformen.

En juridisk persons FO-nummer förblir oförändrat under hela verksamhetstiden. Numret ändras inte, även om den juridiska personen blir någon annan, om ändringen har gjorts i enlighet med lagen om företagsform.

Med denhärs.k.allmänna ändrings-och nedläggningsanmälan (Y4) kan du anmäla till exempel en ombildning av ett andelslag till ett aktiebolag och en ombildning av ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag.

Fusion

Om ett eller flera bolag fusioneras med ett existerande företag, ska det övertagande bolaget göra en anmälan om fusionentill PRS. Anmälan lämnasinpå blankett Y4 och PRS bilageblankett 16.

Om två bolag fusioneras till ett helt nytt företag, ska de bolagsom deltar i fusionenanmäla fusionen till PRS. Bolagen ska lämna in en gemensam anmälan på blankett Y4 och PRS bilageblankett 16. Samtidigt kan du med PRS bilageblankett 1 lämna uppgifter om det nya bolag som bildas. Dessutom måste det nya bolaget fylla i etableringsanmälan Y1.

Om ett eller flera stiftelser fusioneras meden existerande stiftelse, ska den övertagande stiftelsen lämna in en anmälan om fusionentill PRS. Anmälan lämnas in på blankett Y4 och PRS bilageblankett 16A.

Om två stiftelser fusioneras till en helt ny stiftelse, ska de stiftelsersom deltar i fusionenanmäla fusionen till PRS. Stiftelserna ska lämnainen gemensam anmälan på blankett Y4 och PRS bilageblankett 16A. Samtidigt kan du på PRS bilageblankett 11A lämna uppgifter om den nya stiftelse som bildas. Dessutom måste den nya stiftelsen fylla i etableringsanmälan Y1.

Fullständiga anvisningar om att anmäla fusion av bolag och stiftelser finns på PRS webbplats.

Stiftelsen fortsätter som aktiebolag

Om stiftelsen fortsätter sin verksamhet som aktiebolag, ska den lämnainen ändringsanmälan till PRS på blankett Y4 och på bilageblankett 1.

Delning

Om ett företag delas så att dess tillgångar och skulder överförs till två eller flera företag, anmäl vart och ett av de nya bolagen till handelsregistret på blankett Y1 och PRS bilageblankett 1. Bifoga blanketterna till din anmälan om verkställande av delningen som lämnasintill PRS (blankett Y4 och PRS bilageblankett 16).

Fullständiga anvisningar om att anmäladelning finns på PRS webbplats (prh.fi).

Konkurs

Konkursboet efter ett företag som försatts i konkurs tilldelas vid behov ett eget FO-nummer. Fyll i blankett Y1 om du vill ansöka om det.

Ange boförvaltarens namn och kontaktuppgifter på blanketten. Konkursboet kan med samma blankett till exempel anmäla sig som momsskyldigt om det vill fortsätta konkursgäldenärens momsskyldighet under den tid då egendomen realiseras.

Efter det att konkursboet fått FO-numret, måste det alltid använda ändrings-och nedläggningsanmälan Y4 för att anmälaändringar.

Andra ändringar av företagsformen

En enskild näringsidkares FO-nummer är alltid bundet till en och samma person.

När en enskild näringsidkare ändrar sin firma till ett aktiebolag, får aktiebolaget ett nytt FO-nummer. Fyll då alltid i etableringsblankett Y1 och PRS bilageblankett 1. Lämna dessutom in ändringsanmälan Y6.

När ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller en jordbrukssammanslutning ombildas till ett aktiebolag, fyll i ändringsanmälan Y5 och PRS bilageblankett 1.