Gå direkt till innehållet

Gruppregistrering

Momsskyldighetsgrupp

Skatteförvaltningen kan på ansökan av två eller fler företag bestämma att de behandlas som en enda momsskyldig (13 § i MomsL). Denna gruppregistrering gäller endast grupper som bildats av företag som bedriver skattefri finansierings- eller försäkringsverksamhet.

En förutsättning för gruppregistreringen är att alla de företag som hör till gruppen antingen har sin hemort eller ett fast driftställe i Finland. Gruppen behöver inte bedriva momspliktig verksamhet.

Företaget kan endast höra till en momsskyldighetsgrupp och kan inte verka dels som en gruppmedlem, dels självständigt. De företag som hör till gruppen utser en företrädare för gruppen. Alla företag som hör till gruppen ska underteckna registreringsansökan.

Om företrädaren undertecknar ansökan, ska en fullmakt bifogas i original. Med ändringsanmälan Y4 kan man ansöka om gruppregistrering i gruppföreträdarens namn om företrädaren för gruppen redan har ett FO-nummer.

Om företrädaren för gruppen inte har ett FO-nummer, använd etableringsanmälan Y1. Bifoga alla uppgifter om gruppmedlemmarna. Ändringar i gruppmedlemmarnas uppgifter anges i punkten Tilläggsuppgifter på sidan 4 i blanketten. Bifoga i detta fall fullmakterna i original samt medlemmarnas FO-nummer och firmor.

Upplösning av momsskyldighetsgrupp

Om ett företag vill upplösa en momsskyldighetsgrupp, ska detta anmälas i blanketten på sidan 4 i punkten Tilläggsuppgifter. Som datum för upplösning av en momsskyldighetsgrupp anges tidigast den dag då kravet på upplösning inkommer till Skatteförvaltningen. Även ett senare datum kan anges i anmälan.