Gå direkt till innehållet

Ändring av företagsformen

Om företagets företagsform ändras, ange både den nuvarande och den nya företagsformen. En juridisk persons FO-nummer förblir oförändrat under hela verksamhetstiden. FO-numret förblir oförändrat även om bolagsmännen byts ut eller bolagsandelarna byter ägare.

Fusion

Vid en fusion upphör ett öppet bolag eller kommanditbolag att existera och dess tillgångar och skulder överförs till ett annat, redan existerande öppet bolag eller kommanditbolag. Minst två öppna bolag eller kommanditbolag kan fusioneras även så, att ett nytt öppet bolag eller ett kommanditbolag grundas för att fortsätta med deras verksamhet.

Anmäl en fusion med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5. Till anmälan ska du bifoga ett fusionsavtal. Om ett nytt öppet bolag eller kommanditbolag grundas för att fortsätta med verksamheten, lämna in uppgifterna om den nya sammanslutningen med etableringsanmälan Y2. Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska lämna in en anmälan om fusion av företagsformen både till Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsens handelsregister.

Fullständiga anvisningar om anmälningar som gäller fusion av bolag finns på PRS webbplats (prh.fi).

Konkurs

Konkursboet efter ett företag som försatts i konkurs tilldelas vid behov ett eget FO-nummer. Fyll i blankett Y1 om du vill ansöka om det. Ange boförvaltarens namn och kontaktuppgifter på blanketten. Konkursboet kan med samma blankett till exempel anmäla sig som momsskyldigt om det vill fortsätta konkursgäldenärens momsskyldighet under den tid då egendomen realiseras. Efter det att konkursboet fått FO-numret, måste det alltid använda ändrings- och nedläggningsanmälan Y4 för att anmäla ändringar.

Andra ändringar av företagsformen

När ett personbolag eller en beskattningssammanslutning ändras till en enskild näringsidkare, övergår företagets FO-nummer inte till en fysisk person eller ett dödsbo. En enskild näringsidkare ska ansöka om ett FO-nummer med etableringsanmälan Y3.

Om näringsidkaren redan har ett FO-nummer, använder näringsidkaren ändringsanmälan Y6 för att anmäla ändringar. Numret förblir oförändrat även i det fallet att ett öppet bolag ombildas till ett kommanditbolag eller vice versa. Om till exempel ett öppet bolag grundas för att ta över en jordbrukssammanslutnings verksamhet, övergår jordbrukssammanslutningens FO-nummer till det öppna bolaget. Anmäl sådana här ändringar av företagsformen med ändringsanmälan Y5.

FO-numret förblir oförändrat även när ett öppet bolag, kommanditbolag eller en beskattningssammanslutning ändras till ett aktiebolag. Anmäl sådana här ändringar av företagsformen alltid med ändringsanmälan Y5 och PRS bilageblankett 1.