Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i ändrings- och nedläggningsanmälan Y5

Med blankett Y5 kan du anmäla ändringar i verksamheten av öppna bolag, kommanditbolag eller beskattningssammanslutningar eller nedläggning av företaget till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda med undantag av vissa anmälningar. Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltid gratis.

Gå till handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar på PRS webbplats.Öppnas i en ny flik

Hur fyller jag i blanketten?

Fyll i Y-blanketten innan du skriver ut den. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Obs! Ange inteslutdelen av personbeteckningen eller personens utländska postadress påY-blanketten. Ange uppgifterna på personuppgiftsblanketten.

Uppgifter somanmäls till PRS på Y-blanketten är offentliga.

Grunduppgifter

Fyll alltid i grunduppgifterna i anmälan.

Skriv varje siffra i FO-numret i sitt eget fält. FO-numret består av en sjusiffrig första del och en kontrolldel på en siffra. Om numret börjar med en nolla skriv den också.

Ange det registrerade företagsnamnet under "Firma".

Företaget anmäler ändringar till PRS

Kryssa för rutan om du anmäler ändringar i företaget till handelsregistret. Ändringar i bolagsavtalet ska anmälas för registrering utan dröjsmål. De får inte verkställas förrän ändringarna har registrerats.

Observera att beskattningssammanslutningar inte antecknas i handelsregistret. Anmäl ändringar i företagets verksamhet till Skatteförvaltningens register på sidorna 5-6 i blanketten.

Företaget anmäler nedläggning till PRS

Kryssa för rutan om du anmäler nedläggning av företaget till handelsregistret. Anmälan är gratis.

Anmäl nedläggning av företagets verksamhet till Skatteförvaltningens register på sidorna 5-6 i blanketten.

Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Gäller inte ändringar av adress- och kontaktuppgifter.

Obs! Motivera begäran på en separat bilaga.

Ändring av bolagsavtalet

Om du anmäler en ändring av bolagsavtalet, ange den dag då bolagsavtalet ändrades. Bifoga avtalet om ändring av bolagsavtalet i original.

En beskattningssammanslutning ska bifoga en kopia av en åtkomsthandling, till exempel ett köpebrev eller ett gåvobrev om uppgifterna om delägarna i sammanslutningen har ändrats.

Ny firma

Ange företagets nya firma (företagsnamn).

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa anvisningar om företagsnamn, parallellfirmor och bifirmor.Öppnas i en ny flik

Ny hemort

Ange företagets nya hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Ange ny hemstat för utländskt företag.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret. Parallellfirmorna ska anges i bolagsavtalet.

Med parallellfirma avses en översättning av företagets finska eller svenska namn (firma). Ange de parallellfirmor som företaget har. Ange vilket språk det är fråga om inom parentes.

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma.

Om företaget vill avstå från en tidigare registrerad parallellfirma eller bifirma, ange det under "Andra handelsregisteruppgifter som ska registreras eller avregistreras". Avstående från en parallellfirma kräver ändring av bolagsavtalet.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa anvisningar om parallellfirmor och bifirmor.Öppnas i en ny flik

Företagets offentliga kontaktuppgifter

Ange företagets nya kontaktuppgifter. Ett företag som förs in i handelsregistret måste ha antingen en besöksadress eller en postadress. Du kan också ange andra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

C/O-postadress eller C/O-besöksadress

Om du som företagets postadress eller besöksadress vill ange ett annat företags eller en annan persons postadress, fyll i företagets eller personens namn i c/o-fältet.

Ny postadress

Ange företagets nya postadress. Om du vill använda en postboxadress, ange bara den.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressen förmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annan postadress till Skatteförvaltningen, ange adressen på sida 5 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Ny besöksadress

Ange företagets nya besöksadress. Besöksadress är rörelsens eller driftställets belägenhetsadress.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • Postnummer
 • Postkontor.

Följande kontaktuppgifter ska avregistreras

Ange här de kontaktuppgifter som du vill avregistrera helt och hållet. Observera att adressuppgifterna inte kan avregistreras helt. Företaget måste alltid ha antingen en post- eller en besöksadress.

Räkenskapsperiod

Ange ändring av räkenskapsperiod på följande sätt:

 • Ange under "Innevarande avvikande räkenskapsperiod" den innevarande räkenskapsperiodens begynnelse- och utgångsdatum (dd.mm.åååå– dd.mm.åååå).
 • Ange den nya, normala räkenskapsperioden med datum utan årtal (dd.mm.–dd.mm.).

Den normala räkenskapsperioden är alltid 12 månader.

Den avvikande räkenskapsperioden kan vara kortare eller längre än 12 månader. Den kan inte vara längre än 18 månader. Den innevarande, avvikande räkenskapsperioden och den nya, normala räkenskapsperioden måste gå ut samma dag.

En anmälan om ändring av räkenskapsperioden ska lämnas in två månader innan den dag då den nya räkenskapsperioden senast ska registreras (35 § i Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar 1379/2006).

Ändring av verksamhetsformen

Om företagets företagsform ändras, ange både den nuvarande och den nya företagsformen.

FO-numret för en juridisk person förblir oförändrat under hela verksamhetstiden. FO-numret förblir oförändrat även om bolagsmännen byts ut eller bolagsandelarna byter ägare.

Läs mer om ändring av verksamhetsformen.

Företagets nya huvudbransch för Skatteförvaltningen

Ange företagets nya huvudbransch, det vill säga den verksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Om den nya huvudbranschen inte ingår i det verksamhetsområde som redan finns i handelsregistret, ska företaget ändra bolagsavtalet och anmäla ändringen till handelsregistret.

Observera att företaget kan ha bara en huvudbransch. Huvudbranschen visas som offentlig uppgift i företagssökningen på ytj.fi.

Använd Statistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).

Gå till branschkoderna på Statistikcentralens webbplats. Öppnas i en ny flik

Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan.

PRS skickar ett registerutdrag och eventuella rättelseuppmaningar och kompletteringsbegäranden till kontaktpersonen för respektive anmälan. Om företaget inte anger någon kontaktperson, skickar PRS registerutdraget under företagets namn och adress.

Skatteförvaltningen skickar ett registreringsmeddelande och eventuella begäranden om redogörelse alltid till företagets adress som angetts på sida 1 eller på sida 5 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Observera att uppgifterna som du anmäler till PRS på den här blanketten är offentliga.

Tilläggsuppgifter till PRS

Här kan du anmäla eventuella tilläggsuppgifter till PRS.

Observera att uppgifterna som du anmäler till PRS på den här blanketten är offentliga.

Datum och underskrift

Skriv datum och namnförtydligande. Skriv ut blanketten och underteckna för hand.

Ändrings- och nedläggningsanmälan undertecknas av en person som svarar för anmälan eller en person som han eller hon har befullmäktigat. Bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Följande personer svarar för att lämna in anmälan:

 • Kommanditbolag: en ansvarig bolagsman eller en person som han eller hon har befullmäktigat.
 • Öppet bolag: vem som helst av bolagsmännen eller en person som en bolagsman har befullmäktigat.
 • Beskattningssammanslutning: alla delägarna i sammanslutningen eller en av dem befullmäktigad person.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag har upplösts, ska alla bolagsmän, även de tysta, underteckna anmälan. Alternativt kan du lämna in en annan redogörelse för upplösning av bolaget. Redogörelsen ska undertecknas av alla bolagsmän. I sådant fall räcker det att en av bolagsmännen undertecknar nedläggningsanmälan.

Ändring i uppgifter om bolagsmän eller delägare i beskattningssammanslutning

Om bolagsmännen i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag eller delägarna i en beskattningssammanslutning byts ut, anmäl ändringen här.

Om bolagsmännen i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag byts ut, ska bolagsavtalet ändras åtminstone för bolagsmännens del. Samtliga bolagsmän ska underteckna ändringsavtalet som sedan ska bifogas i original till blankett Y5.

En beskattningssammanslutning ska bifoga en kopia av en åtkomsthandling, såsom ett köpebrev eller ett gåvobrev.

Ange fullständigt namn och födelsedatum för bolagsmän eller sammanslutningens delägare i formen dd.mm.åååå. Om en bolagsman inte har finländsk personbeteckning, begär beteckningen hos Skatteförvaltningen eller magistraten. Om bolagsmannen inte kan få finländsk personbeteckning, ange födelsedatum i ändringsanmälan och bifoga ett intyg över identiteten (till exempel en kopia av passet eller identitetskortet eller ett intyg som motsvarar ett ämbetsbevis). Ange på personuppgiftsblanketten bolagsmannens utländska postadress. Om den nya bolagsmannen är en juridisk person, ange FO-nummer.

Ange om en bolagsman i ett kommanditbolag är en ansvarig eller tyst bolagsman. Välj ett alternativ. Ange begynnelsedagen för delägarskapet. Ange i bråktal eller i procent den ansvarige bolagsmannens (i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag) eller delägarens (i en beskattningssammanslutning) andel av bolagets tillgångar och inkomst.

Den tysta bolagsmannens kapitalinsats ska framgå av bolagsavtalet. Ange beloppet av den tysta bolagsmannens kapitalplaceringar och den vinstandel som betalas till en tyst bolagsman i procent.

Du kan skriva ut fler kopior av sida 3 i blanketten om det inte finns tillräckligt med plats för samtliga bolagsmäns uppgifter.

Bolagsmannens rätt att företräda bolaget

Bolagsavtalet kan innehålla bestämmelser om rätten att företräda bolaget och om firmateckningsrätten. Endast ansvariga bolagsmän kan ha denna rätt. Enligt lag har samtliga ansvariga bolagsmän firmateckningsrätt och rätt att företräda bolaget. Om man vill begränsa rätten, måste en bestämmelse om detta ingå i bolagsavtalet.

Verkställande direktör

Om företagets verkställande direktör byts ut, ange den nya verkställande direktörens fullständiga namn och födelsedatum. Fyll också i personuppgiftsblanketten.

Prokurist

En prokurist har rätt att teckna företagets firma och uträtta ärenden som hänför sig till bedrivandet av rörelsen. Ange under "Hur företräds bolaget" hur prokuristerna företräder bolaget. Kan en prokurist företräda bolaget ensam eller om bolaget alltid ska företrädas av två prokurister tillsammans.

Om du vill återkalla prokuran för en prokurist, anmäl det under "Andra handelsregisteruppgifter som ska registreras eller avregistreras". Fyll också i personuppgiftsblanketten.

Andra handelsregisteruppgifter som ska registreras eller avregistreras

Här kan du anmäla till exempel företrädare, näringstillstånd, avstående från en bifirma, återkallande av en prokura eller att företaget inte längre har någon verkställande direktör.

Förvaring av bokföringsmaterialet

När du anmäler nedläggning av näringsverksamheten till handelsregistret, ange samtidigt var bokföringsmaterialet förvaras. Ange namnet på och adressen till den som förvarar bokföringsmaterialet (bokföringslagen 2:10 §)

Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen skickar post till företagets offentliga postadress som anges på sida 1 i blanketten. Alternativt kan du ange här en separat postadress bara till Skatteförvaltningen.

Uppgifter om övertagaren

Kryssa för rutan om företaget tar över näringsverksamheten av ett tidigare företag. Ange det tidigare företagets (överlåtarens) FO-nummer och namn.

Kryssa för rutan om företaget lägger ner näringsverksamheten och till exempel enköpare av företaget fortsätter verksamheten. Ange övertagarens FO-nummer. Om du inte känner till FO-numret, ange övertagarens namn.

Momsskyldighet

Ett företag kan anmäla sig som momsskyldigt eller ansöka om momsskyldighet. Företaget kan även anmäla att momsskyldigheten går ut. Välj lämpligt alternativ på blanketten och ange begynnelse- eller slutdatum för verksamheten i formen dd.mm.åååå.

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, ska det ge en redogörelse om det.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats och läs mer om momsbeskattning.Öppnas i en ny flik

Läs mer om gruppregistrering.

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget kan anmäla sig som

 1. momsskyldigt för rörelseverksamhet
 2. momsskyldigt för inköp eller för eget bruk
 3. deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU
 4. momsskyldigt för primärproduktion
 5. momsskyldigt som utländskt företag
 6. endast deklarationsskyldigt som utländskt företag eller
 7. momsskyldigt som utländsk distansförsäljare.

Läs anvisningar för företag som anmäler sig som momsskyldiga.

Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lag. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan ansöka om momsskyldighet

 1. för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet
 2. för rörelseverksamhet i liten skala
 3. för gemenskapsinterna förvärv
 4. för primärproduktion
 5. som utländsk näringsidkare
 6. som utländsk distansförsäljare
 7. som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.

Läs anvisningar för företag som ansöker om momsregistrering.

Företagets momsskyldighet går ut

Ange här om företagets momsskyldighet går ut.

Läs mer om hur du anmäler till Skatteförvaltningen att momspliktig verksamhet läggs ned.

Företaget är inte momsskyldigt

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under "Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen" (sida 6).

För att underlätta behandlingen bifoga en skriftlig redogörelse eller komplettering. Bifoga exempelvis en redogörelse om att förutsättningarna för momsfrihet uppfylls när du säljer hälso- och sjukvårdstjänster.

Även om företagets huvudsakliga verksamhet är momsfri, kan företaget trots det vara momsskyldigt om företaget bedriver annan momspliktig verksamhet.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsfri verksamhet.Öppnas i en ny flik

Ändring eller nedläggning som gäller löneutbetalning

Om företaget är en arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.

Läs mer om hur företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet eller slutar med det.

Ändring i förskottsuppbördsregistreringen eller nedläggning

Om företaget ansöker om registrering i förskottsuppbördsregistret, ange antingen den dag då ansökan lämnas in eller den framtida begynnelsedag då verksamheten kommer att inledas.

Uppgiften om registreringen i förskottsuppbördsregistret är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Ett företag som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet kan föras in i förskottsuppbördsregistret. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Skatteförvaltningen kan vägra att registrera ett nytt företag i förskottsuppbördsregistret om en person som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som denna person tidigare lett, i väsentlig grad har försummat skattebetalningen, den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Företaget ska avregistreras från förskottsuppbördsregistret

Företaget stryks ur förskottsuppbördsregistret om dess verksamhet har upphört i sin helhet. Anmäl datum för nedläggning av verksamheten. Företaget kan strykas ur förskottsuppbördsregistret även när företagets verksamhetsområde har förändrats och det nya verksamhetsområdet inte förutsätter ett införande i förskottsuppbördsregistret. Företaget stryks ur registret tidigast den dag då anmälan kommit in.

Skatteperioden för skatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.

Observera att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Läs anvisningar för att välja skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen

Ändringar i försäkringspremieskattsskyldigheten

En försäkringsgivare (försäkringsbolag) som bedriver verksamhet i Finland ska betala skatt på försäkringspremier när premien grundar sig på ett försäkringsavtal och försäkringen gäller egendom i Finland eller annan förmån som hänför sig till verksamhet som bedrivs i Finland eller hänför sig till denna typ av verksamhet. Försäkringstagaren ska betala försäkringspremieskatt om han eller hon betalar försäkringspremien till en försäkringsgivare som bedriver verksamhet utomlands. Någon anmälan om försäkringspremieskattskyldighet behöver inte göras för betalning av de lagstadgade arbetspensionspremierna.

Om företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldigt, ange här begynnelsedagen för verksamheten. Bifoga också en fritt formulerad redogörelse med en beskrivning av verksamhetens karaktär.

Om försäkringspremieskattskyldigheten hos företaget upphör, ange här det datum från vilket företaget ska strykas ur registret över försäkringspremieskattskyldiga.

Verksamheten avbryts

Om företaget avbryter sin verksamhet, ange det här och lägg till i Skatteförvaltningens register från vilket datum verksamheten avbryts.

Skatteförvaltningen stryker företaget ur förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över momsskyldiga. Om företaget inleder sin verksamhet på nytt, ska det lämna in en ny ändringsanmälan.

Uppgiften om avbrottet är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi. Avbrottet antecknas inte i handelsregistret eller stiftelseregistret.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen: 029 497 005
 • Statens ämbetsverk på Åland: 018 635 270