Gå direkt till innehållet

Företaget anmäler sig momsskyldigt

Företaget som har ansökt om att bli momsskyldigt eller anmält sig som momsskyldigt redan tidigare ska lämna uppgifter om alla ändringar i dess verksamhet.

Till exempel om ett företag som har registrerat sig som momsskyldigt för primärproduktion börjar bedriva annan affärsverksamhet, ska det också anmäla sig som momsskyldigt för affärsverksamhet.

Likaså om ett företag som har registrerat sig som momsskyldigt för affärsverksamhet börjar bedriva primärproduktion, ska det separat registrera sig som momsskyldigt för primärproduktion.

1. Företaget anmäler sig som momsskyldigt för affärsverksamhet

Företaget är momsskyldigt som rörelseidkare om dess omsättning överstiger 15 000 euro under räkenskapsperioden. Till omsättningen räknas

 • skattepliktig försäljning av varor och tjänster
 • skattefri försäljning av tidningar, tidskrifter och fartyg samt försäljning inom internationell handel
 • överlåtelse av fastigheter eller rättigheter som hänför sig till fastigheter
 • försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster.

I omsättningen inräknas inte försäljningspriserna på finansiella tjänster och försäkringstjänster i anslutning till verksamheten eller på anläggningstillgångar.

Om företaget bedriver försäljning av investeringsguld, anmäl detta som en ytterligare uppgift på sidan 4.

Rörelsemässig försäljning av varor och tjänster är i allmänhet momspliktig. Vissa i lagstiftningen särskilt uppräknade funktioner har lämnats utanför momsbeskattningen, bl.a. försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter, hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvårdstjänster. Om företaget säljer endast sådana varor och tjänster som inte omfattas av momsbeskattningen, är det inte momsskyldigt.

Sätt ett kryss också om ett företag som redan har anmält sig som momsskyldigt för primärproduktion börjar bedriva annan affärsverksamhet.

2. Företaget anmäler sig som momsskyldigt för inköp eller för eget bruk

Sätt ett kryss här och ange datumet då momsskyldigheten börjat, om företagets verksamhet i övrigt är helt momsfri, men företaget är momsskyldigt

 • på grund av momsskyldighet som köp av tjänster från EU-länder eller länder utanför EU ger upphov till (omvänd momsskyldighet)
 • för EU-varuinköp (gemenskapsinterna förvärv)
 • på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller restaurang- och cateringtjänster.

Läs mer om momsbeskattning av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav och om momsbeskattning av personalmåltid

3. Företaget anmäler sig som deklarationsskyldigt för försäljning av EU-tjänster

Sätt ett kryss här om företaget inte är momsskyldigt (t.ex. eftersom rörelsen bedrivs i liten skala), men företaget har för avsikt av bedriva sådan försäljning av EU-tjänster som i form av försäljning mellan momsskyldiga företag beskattas i köparens land (annat EU-land än Finland).

Ange även datum för när skyldigheten att lämna in anmälan börjar.

4. Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion

Kryssa för här om företaget bedriver endast primärproduktion. Primärproduktion utgörs av bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renskötsel.

Sätt ett kryss också om företaget börjar bedriva primärproduktion utöver annan affärsverksamhet.

5. Utländskt företag anmäler sig som momsskyldigt

Ett utländskt företag som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga, om företaget i momsbeskattningen har ett fast driftställe i Finland och dess omsättning överstiger 15 000 euro under räkenskapsperioden. Ett fast driftställe bildas av ett fast verksamhetsställe, där bedrivandet av affärsverksamhet möjliggörs av personal- och tekniska resurser.

Företaget är skyldigt att anmäla sig som momsskyldigt även i följande situationer, även om det saknar fast driftställe i Finland:

 1. Företaget säljer produkter och tjänster till andra utländska företag som saknar fast driftställe i Finland och som inte har antecknats i registret över momsskyldiga (ett undantag utgör försäljning av byggtjänster mellan två utländska näringsidkare).
 2. Företaget säljer produkter och tjänster till privatpersoner.
 3. Företaget bedriver distansförsäljning och den nedre gränsen för distansförsäljningen överskrids (se närmare punkten Distansförsäljning).
 4. Företaget säljer persontransporttjänster.
 5. Det är fråga om överlåtelse av rätten till tillgång till undervisnings-, vetenskaps-, kultur-, underhållnings- eller sportevenemang, mässor, utställningar eller motsvarande evenemang som anordnas i Finland samt tillgång till tjänster i omedelbar anslutning därtill.

6. Utländskt företag anmäler sig endast som deklarationsskyldigt


Ett utländskt företag är i Finland i vissa situationer deklarationsskyldigt även då det inte ansökt om momsskyldighet. Ett utländskt företag ska anmäla sig till registret över momsskyldiga som deklarationsskyldigt, om det

- Bedriver gemenskapsintern försäljning i Finland.

Med gemenskapsintern varuförsäljning avses en överlåtelse mot ersättning av äganderätten till ett löst föremål, när säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet från Finland till en momsskyldig köpare i ett annat EU-land. I vissa situationer behandlas det också som gemenskapsintern försäljning att en vara som hör till tillgångarna för en näringsidkares rörelse överförs från Finland till ett annat EU-land för näringsidkarens affärstransaktioner.

- Gör gemenskapsinterna förvärv i Finland.

Med ett gemenskapsinternt varuförvärv avses ett förvärv mot ersättning av äganderätten till ett löst föremål, när säljaren, köparen eller någon annan för deras räkning transporterar föremålet till köparen från ett EU-land till ett annat. I vissa situationer behandlas det också som ett gemenskapsinternt förvärv att en vara som hör till tillgångarna för en näringsidkares rörelse överförs från ett annat EU-land till Finland för näringsidkarens affärstransaktioner. Ett företag kan vara enbart deklarationsskyldigt endast i sådana situationer där det gör gemenskapsinterna förvärv i Finland för användning som berättigar till avdrag.

Om företaget har gjort förvärv för användning som inte berättigar till avdrag, ska det anmäla sig som momsskyldigt för inköp eller eget bruk. Ange då registreringen för inköp eller eget bruk vid punkten för tilläggsuppgifter på blanketten.

Om en utländsk näringsidkare som gör gemenskapsinterna förvärv eller bedriver gemenskapsintern försäljning även bedriver import i Finland, är företaget inte enbart deklarationsskyldigt utan ska registrera sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet. Företaget måste anmäla sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet även om det i Finland har köpt byggtjänster på vilka omvänd skattskyldighet kan tillämpas.

Om en utländsk näringsidkare önskar återbäring av moms som ingått i avdragsgilla förärv i anknytning till gemenskapsinterna försäljningar i Finland, räcker inte enbart deklarationsskyldighet, utan näringsidkaren måste registrera sig som momsskyldig i Finland. Då har näringsidkaren alltså inte rätt till återbäring av moms till utländska näringsidkare.

Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land.Öppnas i en ny flik

Ett deklarationsskyldigt företag ska fullgöra sin deklarationsskyldighet i Finland, det vill säga lämna in skattedeklarationer för moms och i vissa fall även sammandragsdeklarationer. I annat fall behandlas företaget som ett utländskt företag som inte är momsskyldigt.

Kryssa för här och ange begynnelsedagen, om företaget anmäler sig endast som momsskyldigt i Finland.

7. Utländsk distansförsäljare anmäler sig som momsskyldig

Med distansförsäljning avses försäljning (bl.a. postorderförsäljning) där säljaren sköter varutransporten till privatpersoner eller till andra jämförbara icke-mervärdesskyldiga personer i destinationslandet. Om företaget bedriver distansförsäljning från en EU-medlemsstat till Finland och den nedre gränsen (35 000 euro) för distansförsäljningen överskrids, ska företaget registrera sig som momsskyldigt i Finland. Om företaget bedriver distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till privatpersoner i Finland, är försäljningen alltid skattepliktig i Finland, oberoende av storleken på försäljningen.

Kryssa för här, om företaget bedriver distansförsäljning från en EU-medlemsstat till Finland och den nedre gränsen (35 000 euro) för distansförsäljningen överskrids. Anmäl som begynnelsedag för momsskyldigheten den dag, då den nedre gränsen för distansförsäljningen har överskridits eller då den kommer att överskridas.

Om företagets distansförsäljning till Finland underskrider 35 000 euro per kalenderår, se punkten "Ansökan om momsskyldighet och Utländsk distansförsäljning".