Gå direkt till innehållet

Ansökan om momsskyldighet

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lagen. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan ansöka om momsskyldighet för 1) överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, 2) verksamhet i liten skala, 3) gemenskapsinterna förvärv, 4) primärproduktion, 5) som utländsk näringsidkare 6) som utländsk distansförsäljare eller 7) som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.

Utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt de som säljer deras framträdanden kan ansöka om att bli momsskyldiga i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Det ska inte bli möjligt att ansöka om att bli skattskyldig för dessa upphovsrättsersättningar och inte heller till den del som honorar eller andra ersättningar behandlas som löneinkomster i inkomstbeskattningen.

Anteckna på Y-blanketten i punkten " Företaget ansöker om momsregistrering" det datum då momsskyldigheten ska börja. Ange grunden för ansökan på sidan 6 i punkten Tilläggsuppgifter. Skriv i punkten Tilläggsuppgifter "jag ansöker om momsskyldighet för honorar". Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Ange datumet också i det fallet att du vill ansöka om att bli momsskyldig för denna verksamhet även om ditt företag redan är momsskyldigt för rörelseverksamhet.

1. Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet

Den som överlåter nyttjanderätten till en fastighet kan under vissa förutsättningar ansöka om att bli momsskyldig. I ett sådant fall ska en hyresgäst som använder lokalerna eller aktieägare i fastighetsaktiebolaget bedriva fortlöpande momspliktig verksamhet i lokalerna. Kryssa för här och ange datumet då momsskyldigheten börjat. Ange hyresgästens namn och FO-nummer på sidan 4 i blanketten, i punkten Tilläggsuppgifter. Bifoga en kopia av hyresavtalet.

Gå till Skatteförvaltningens webpalts och läs mer ansökan om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet Öppnas i en ny flik

2. Verksamhet i liten skala

Om företaget bedriver verksamhet i liten skala, det vill säga räkenskapsperiodens omsättning för 12 månader uppgår till högst 15 000 euro, kan företaget emellertid ansöka om att bli momsskyldigt. Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, omvandlas räkenskapsperiodens omsättning så att den motsvarar omsättningen för 12 månader: räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Om företaget vill ansöka om att bli momsskyldigt ska du sätta ett kryss i rutan och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndighetens eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget som har ansökt om att bli momsskyldigt för primärproduktion dessutom börjar bedriva annan affärsverksamhet och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan affärsverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska du sätta ett kryss i punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet".

Gå till Skatteförvaltningens webbplats och läs mer om momsbeskattning av affärsverksamhet i liten skala Öppnas i en ny flik

3. Gemenskapsinterna förvärv

Med gemenskapsinterna varuförvärv avses inköp av lösa varor från ett annat EU-land. Om en näringsidkares verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag vid momsbeskattningen är han skattskyldig för gemenskapsinterna förvärv om de gemenskapsinterna förvärven överstiger 10 000 euro under innevarande kalenderår eller under det föregående kalenderåret. En näringsidkare eller en juridisk person har dock möjlighet att ansöka om att bli skattskyldig även om de gemenskapsinterna förvärven inte överstiger gränsvärdet. Kryssa för här och ange begynnelsedagen för ansökan och anteckna den tid under vilken företaget är skattskyldigt, i punkten tilläggsuppgifter, sidan 4. Företaget ska vara skattskyldigt minst två år. Skattskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan inkommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anges i ansökan.

4. Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig

Om företaget bedriver endast primärproduktion och omsättningen under räkenskapsperioden inte överstiger 15 000 euro, kan det ansöka om momsskyldighet. Primärproduktion utgörs av bl.a. jordbruk, skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning och renhushållning. Kryssa för här och anteckna den dag från vilken momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan inkommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget som har ansökt om att bli momsskyldigt för affärsverksamhet börjar bedriva primärproduktion och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan affärsverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska du sätta ett kryss i punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion".

5. Utländskt företag

Ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Finland kan frivilligt ansöka om att bli momsskyldigt för försäljning som det bedriver i Finland. Ett utländskt företag kan göra en ansökan för att bli momsskyldigt i situationer då köparen i annat fall med stöd av den omvända momsskyldigheten skulle vara skattskyldig för försäljning som säljaren bedrivit i Finland.

Om ett utländskt företag inte har hemort för affärsverksamheten och inte heller ett fast driftställe i ett EU-land, förutsätts för godkännande av ansökan att företaget har en företrädare som har godkänts av Skatteförvaltningen. Företrädaren ska ha sin hemvist i Finland, och företrädaren ska sköta de administrativa skyldigheter som momsskyldigheten medför. Företrädaren ska ha tillräckliga kunskaper och tillräcklig expertis för att sköta företrädaruppgifter. Företrädaren ska i regel vara införd i handelsregistret. En privatperson godkänns som företrädare endast i undantagsfall.

Kryssa för här och ange begynnelsedagen för ansökan, om företaget ansöker om att bli momsskyldigt i Finland. Skatteförvaltningen för in företaget i registret tidigast från och med den dag då ansökan kommit in till Skatteförvaltningen.

Om företaget behöver tillsätta en företrädare i Finland, lämna dessutom in följande handlingar och uppgifter:

  1. den finländske företrädarens förbindelse att fungera som en i mervärdesskattelagen avsedd företrädare.
  2. en fullmakt som det utländska företaget gett företrädaren i behörig ordning, och där denne befullmäktigas att fungera som en i mervärdesskattelagen avsedd företrädare, samt en översättning av fullmakten till finska eller svenska. På basis av fullmakten har företrädaren rätt att bland annat underteckna anmälningar som förutsätts i mervärdesskattelagen.
  3. företrädarens namn, FO-nummer och kontaktuppgifter. Om företrädarens verksamhetsområde är något annat än bokföring, ska en redogörelse inlämnas om att företrädaren är kompetent att sköta företrädarens uppgifter enligt mervärdesskattelagen.

6. Distansförsäljning, den nedre gränsen överskrids inte (63 a § i och 69 m § mervärdesskattelagen)

Med gemenskapsintern distansförsäljning av varor avses försäljning där säljaren eller någon annan för säljarens räkning transporterar varor till köparen från ett EU-land till ett annat (till exempel näthandel). En vara anses ha transporterats av säljaren eller för dennes räkning även då säljaren indirekt deltar i transporten av varan. Det rör sig om distansförsäljning endast när varans köpare är en privatperson eller någon annan, med denne jämförbar, icke-momsskyldig köpare, för vars del inköpet av varan från ett annat EU-land inte är ett sådant gemenskapsinternt förvärv (EU-varuinköp) som avses i mervärdesbeskattningen.

Säljaren har rätt att välja transportens destinationsland som försäljningsland vid gemenskapsintern distansförsäljning av varor även om nämnda tröskelvärde på 10 000 euro inte skulle överskridas. Valet är i kraft under minst två kalenderår.

Kryssa för om företaget bedriver distansförsäljning från en annan EU-medlemsstat till Finland, och välj Finland som det land där distansförsäljningen ska beskattas även om den nedre gränsen för distansförsäljning (10 000 euro) inte överskrids. Ange som momsskyldighetens startdatum den dag från och med vilken distansförsäljningens beskattningsland är Finland.

Om företagets distansförsäljning till Finland överskrider 10 000 euro under ett kalenderår eller om företaget säljer punktskattepliktiga varor, se punkten " En utländsk näringsidkare bedriver distansförsäljning till konsumenter, den nedre gränsen överskrids på begynnelsedagen (63 a § i och 69 m § mervärdesskattelagen".

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa anvisningen Mervärdesbeskattning vid distansförsäljning av varorÖppnas i en ny flik

7. Allmännyttigt samfund eller religionssamfund

Ett allmännyttigt samfund är momsskyldigt för sin verksamhet, om den inkomst som det får betraktas som skattepliktig näringsinkomst för samfundet och den sammanlagda omsättningen av näringsverksamheten överstiger 15 000 euro under räkenskapsperioden.

Ett allmännyttigt samfund kan frivilligt ansöka om att bli momsskyldigt för försäljning som bedrivs i form av affärsverksamhet, även om den inkomst som kommer från försäljningen inte skulle betraktas som näringsinkomst i inkomstbeskattningen. Även ett samfund vars omsättning understiger 15 000 euro per räkenskapsperiod kan ansöka om att bli momsskyldigt.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats och läs mer om skatteanvisningen för allmännyttiga samfund Öppnas i en ny flik