Gå direkt till innehållet

Skatteperioden för skatter på eget initiativ

Om företagets omsättning eller motsvarande avkastning är över 100 000 euro under ett kalenderår behöver den här punkten inte fyllas i. Moms deklareras och betalas i så fall månatligen. Förskottsinnehållningar, arbetsgivarens socialskyddsavgift och källskatter betalas månatligen.

Om omsättningen under kalenderåret (således inte räkenskapsperioden) understiger 100 000 euro, kan företaget ansöka om en förlängd skatteperiod. Detta gäller endast företag som ska lämna in deklarationen av skatter på eget initiativ eller anmälan om löneuppgifter regelbundet, dvs. som har anmält sig som eller ansökt om att bli antingen momsskyldiga eller arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning. För att en förlängd skatteperiod ska kunna beviljas för företaget förutsätts att företaget inte har gjort sig skyldigt till några väsentliga försummelser i fråga om deklaration och betalning av skatter.

Om omsättningen är högst 100 000 euro under ett kalenderår, kan moms deklareras och betalas kvartalsvis. Förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatter kan då betalas kvartalsvis.

Om omsättningen är 30 001–100 000 euro, men företaget vill att skatteperioden för alla skatter ska vara en månad, kryssa för 1 månad.

Om omsättningen är högst 30 000 euro får moms deklareras och betalas kalenderårsvis och arbetsgivarprestationerna betalas kvartalsvis. Ett sådant företag kan även välja om det vill att skatteperioden för alla skatter ska vara ett kvartal eller en kalendermånad
Meddela den önskade skatteperioden enligt omsättningen. Om du inte meddelar något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Skatteförvaltningen beslutar om längden på skatteperioden för skatter på eget initiativ och sänder en skriftlig anmälan om detta.

Obs. Efter att företaget har registrerats som momsskyldigt eller som arbetsgivare som betalar löner regelbundet, skickar Skatteförvaltningen ett meddelande till företaget om längden på skatteperioden.

En skattskyldig som är berättigad till en förlängd skatteperiod ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om det innevarande eller påföljande kalenderårets omsättning växer så att företaget inte längre uppfyller villkoren för den förlängda skatteperioden. Anmälan görs på tjänsten för MinSkattÖppnas i en ny flik eller Skatteförvaltningens blankett Ansökan om ändring av skatteperioder för skatter på eget initiativ (4071), som finns på adressen skatt.fi/blanketterÖppnas i en ny flik .

Skatteförvaltningen kan också på eget initiativ överföra företaget från en förlängd skatteperiod till en skatteperiod om en månad, om gränserna för omsättningen överskrids eller om företaget t.ex. har försummat deklarationer eller betalningar. Om skatteperiodens längd ändras, skickar Skatteförvaltningen ett meddelande som anger från vilket datum den nya skatteperioden ska tillämpas.