Gå direkt till innehållet

Momsskyldigheten upphör

Företaget lägger ned den momspliktiga verksamheten

Företagets momsskyldighet upphör då företagets hela verksamhet (eller åtminstone den momspliktiga verksamheten) läggs ned.

Momsskyldigheten kan upphöra delvis så att företaget till exempel lägger ner primärproduktionen, men fortsätter med den övriga affärsverksamheten. Då ska du med ändringsanmälan ange vilken del av företagets momspliktiga verksamhet som upphör.

Momsskyldigheten kan upphöra om räkenskapsperiodens omsättning är ringa (högst 15 000 euro). Företaget kan dock även efter upphörandet av verksamheten fortsätta som momsskyldigt under den tid då företaget säljer affärsegendom som blivit kvar i dess besittning. En nedläggningsanmälan ska lämnas in senast när affärsegendomen har sålts.

Som försäljning betraktas inte sådan överlåtelse av varor och tjänster som äger rum i samband med att en rörelse överlåts helt eller delvis. Överlåtelsen betraktas inte som försäljning om den som fortsätter rörelsen börjar använda de överlåtna varorna och tjänsterna för ett ändamål som berättigar till avdrag. Den som tar över rörelseverksamheten ska lämna en utredning till överlåtaren om att varorna och tjänsterna kommer att användas för avdragsberättigande ändamål.

Företaget ska lämna in en skattedeklaration för moms ännu för verksamhetens sista skatteperiod. När skattskyldigheten upphör ska det momsavdrag som gjorts för nybygge och ombyggnad av en fastighet justeras på en gång för hela den återstående justeringsperioden. På den egendom som blivit kvar i företagets besittning ska betalas skatt för uttag för eget bruk.

Ansökan till registret över momsskyldiga upphör

Om företaget frivilligt ansökt om att bli momsskyldigt eller om företagets omsättning är högst 15 000 euro under räkenskapsperioden, stryker Skatteförvaltningen företaget ur registret över momsskyldiga tidigast den dag då nedläggningsanmälan kommit in till Skatteförvaltningen.

Om företaget har ansökt om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, stryker Skatteförvaltningen inte företaget ur registret över momsskyldiga förrän förutsättningarna för skattskyldigheten har upphört. Bifoga en redogörelse för att förutsättningarna har upphört. Skattskyldigheten för den som överlåter nyttjanderätten till en fastighet upphör när fastighetens ägare säljer fastigheten eller när hyresgästen eller delägaren upphör med sin momspliktiga verksamhet.

Om företaget har ansökt om att bli momsskyldigt för honorar ska det på Y-blanketten i punkten "Momsskyldighet på egen ansökan går ut" anteckna det datum då man önskar att momsskyldigheten ska upphöra. Den som ansökt om att bli momsskyldig för honorar ska på sidan 4 i punkten Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen dessutom ange " Min momsskyldighet för honorar på egen ansökan upphör".