Gå direkt till innehållet

Ansöka om momsskyldighet på eget initiativ

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lagen. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan bli momsskyldigt på ansökan för

  1. överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet
  2. rörelse i liten skala
  3. gemenskapsinterna förvärv
  4. primärproduktion eller
  5. som upphovsman till konstverk.

Om ett företag som bedriver rörelseverksamhet och primärproduktion vill ansöka om momsskyldighet även om dess omsättning under en räkenskapsperiod understiger gränsen för verksamhet i liten skala, ska företaget ansöka om momsregistrering för båda verksamheter.

Utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt de som säljer deras framträdanden kan ansöka om att bli momsskyldiga i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Det ska inte bli möjligt att ansöka om att bli skattskyldig för dessa upphovsrättsersättningar och inte heller till den del som honorar eller andra ersättningar behandlas som löneinkomster i inkomstbeskattningen.

Anteckna på Y-blanketten i punkten " Företaget ansöker om momsregistrering" det datum då momsskyldigheten ska börja. Ange grunden för ansökan på sidan 4 i punkten Tilläggsuppgifter. Skriv i punkten Tilläggsuppgifter "jag ansöker om momsskyldighet för honorar". Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Ange datumet också i det fallet att du vill ansöka om att bli momsskyldig för denna verksamhet även om ditt företag anmäler sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet.

1.Överlåtelse av nyttjanderätt tillfastighet

Den som överlåter nyttjanderätten till en fastighet kan under vissa förutsättningar ansöka om att bli momsskyldig. I detta fall förutsätts att en hyresgäst som använder lokalerna eller en aktieägare i fastighetsaktiebolaget bedriver fortlöpande momspliktig verksamhet i lokalerna.

Kryssa för här och ange datum för när momsskyldigheten börjar. Ange hyresgästens namn och FO-nummer på sidan 4 i blanketten, i punkten Ytterligare information. Bifoga en kopia av hyresavtalet.

Läs mer ansökan om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet på webbplatsen vero.fiÖppnas i en ny flik

2.Rörelseverksamhet i liten skala

Om företaget bedriver rörelse i liten skala, det vill säga räkenskapsperiodens omsättning för 12 månader uppgår till högst 15 000 euro, kan företaget emellertid bli momsskyldigt på ansökan.

Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, omvandlas räkenskapsperiodens omsättning så att den motsvarar omsättningen för 12 månader: räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar.

Om företaget vill ansöka om att bli momsskyldigt ska du sätta ett kryss i rutan och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget utöver primärproduktion också börjar bedriva annan rörelseverksamhet och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning understiger 15 000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan rörelseverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska du kryssa för punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för rörelseverksamhet".

Läs mer om momsbeskattning av affärsverksamhet i liten skala på webbplatsen vero.fiÖppnas i en ny flik

3. Gemenskapsinterna förvärv

Med gemenskapsinterna varuförvärv avses inköp av lösa varor från ett annat EU-land.

Om en näringsidkares verksamhet inte till någon del berättigar till avdrag vid momsbeskattningen är han momsskyldig för gemenskapsinterna förvärv om de gemenskapsinterna förvärven överstiger 10 000 euro under innevarande kalenderår eller under det föregående kalenderåret.

En näringsidkare eller en juridisk person har dock möjlighet att ansöka om att bli momsskyldig även om de gemenskapsinterna förvärven inte överstiger gränsvärdet.

Sätt ett kryss i rutan och anteckna den tid under vilket företaget är momsskyldigt. Företaget ska vara momsskyldigt minst två år. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan inkommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anges i ansökan.

4. Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig

Om ett företag bedriver primärproduktion och dess omsättning under en räkenskapsperiod är högst 15000 euro kan det ansöka om att bli momsskyldigt. Primärproduktion utgörs av bl.a.jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, pälsdjursuppfödning och renhushållning.


Om företaget vill ansöka om att bli momsskyldigt ska du sätta ett kryss i rutan och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt som anmälts i ansökan.

Sätt ett kryss i rutan också om företaget börjar bedriva primärproduktion utöver annan rörelseverksamhet och företagets sammanräknade omsättning under en räkenskapsperiod understiger 15000 euro. Om den sammanräknade omsättningen för primärproduktion och annan affärsverksamhet under en räkenskapsperiod överstiger 15000 euro ska du sätta ett kryss i punkten "Företaget anmäler sig som momsskyldigt för primärproduktion".

5. Upphovsman till konstverk

Även en upphovsman till ett konstverk kan ansöka om momsskyldighet, även om omsättningen under räkenskapsperioden inte överstiger 15 000 euro. Om du vill ansöka om momsskyldighet, kryssa för här och anteckna den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja.


Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.