Anvisningar för att fylla i etableringsanmälan Y3

Med etableringsanmälan Y3 anmäler du att ett företag startas till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

När fyller jag i etableringsanmälan Y3?

Använd blankett Y3 om du vill lämna in en etableringsanmälan för en enskild näringsidkare, jordbruksidkare, skogsägare eller dödsbo, och företaget som ska startas ännu inte har ett FO-nummer. Om företag redan har ett FO-nummer, använd blankett Y6 för ändringsanmälan.

De uppgifter som du anger på blanketten är offentliga. Ange inte personbeteckningar eller personens utländska postadress på blanketten. Bifoga istället en ifylld personuppgiftsblankett till din anmälan.

Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda med undantag av vissa anmälningar. Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltid gratis.

Hur fyller jag i blankett Y3?

Fyll i blankett Y3 innan du skriver ut den. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Företagets namn (firma)

När du vill registrera företagets namn i handelsregistret, ange ett, två eller tre namnförslag för företaget. Observera att vi registrerar det första lämpliga alternativet.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa anvisningar om företagsnamn.

Företaget anmäler sig till handelsregistret

Kryssa för rutan om ditt företag anmäler sig till handelsregistret.

Företaget ska anmäla sig till handelsregistret om

 • Företaget har ett fast driftställe för verksamheten, såsom en affärslokal eller ett kontor.
 • Företagaren anställer andra personer än sin make/maka eller sina minderåriga barn eller barnbarn.
 • Företaget bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet.

Jordbruksidkare behöver inte i regel registrera sig till handelsregistret.

Bifoga kvitto på att handelsregistrets behandlingsavgift har betalats.

Handelssregistret: Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Gäller inte ändringar av adress- och kontaktuppgifter.

Obs! Motivera begäran på en separat bilaga.

Företagets hemort

Ange företagets hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland. Om du anmäler dig endast till Skatteförvaltningens register är din hemkommun din hemort.

Ett utländskt företag anger företagets hemviststat.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret.

Med parallellfirma avses en översättning av företagets finska eller svenska namn (firma). Ange de parallellfirmor som ditt företag har. Ange vilket språk det är fråga om inom parentes.

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma.

Näringsidkarens personuppgifter

Namn: Skriv ditt fullständiga namn (efternamn och alla förnamn).
Födelsetid: Ange ditt födelsedatum (dd.mm.åååå).
Språk: Anmäl företagets kontaktspråk till Skatteförvaltningen. Kontaktspråket visas i företagssökningen på ytj.fi.
Medborgarskap: Om du inte är finsk medborgare, ange ditt medborgarskap.

Företagets offentliga kontaktuppgifter

Ange företagets offentliga kontaktuppgifter. Ett företag som förs in i handelsregistret måste ha antingen en besöks- eller en postadress. Du kan också ange andra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

Obs! Om du inte vill ange din hemadress, anmäl den inte som ditt företags offentliga post- eller besöksadress. Om du har ansökt om spärrmarkering för din hemadress, ange inte adressen här.

Postadress

Ange företagets postadress. Om du vill använda en postboxadress, ange bara den.

Ange postadressen på följande sätt:

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressen förmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annan postadress till Skatteförvaltningen, ange adressen på sida 3 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Besöksadress

Besöksadress är rörelsens eller driftställets belägenhetsadress.

Ange besöksadressen på följande sätt:

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • Postnummer
 • Postkontor.

Första räkenskapsperioden

Verksamhetens startdatum (Datum då företaget grundades): Den första räkenskapsperioden börjar den dag då företaget startar. Anteckna dagen i formen dd.mm.åååå (till exempel 01.04.2021). Ett utländskt företag anger den dag då verksamheten inleddes i Finland.

Datum då den första räkenskapsperioden går ut: Ange den dag då den första räkenskapsperioden går ut.

Observera:

 • Tiden mellan verksamhetens startdatum och dagen då den första räkenskapsperioden går ut är företagets första räkenskapsperiod. Den första räkenskapsperioden får vara högst 18 månader.
 • Primärproducentens räkenskapsperiod går alltid ut i slutet av det innevarande året. Detta gäller också dem som har en enkel bokföring.

Nästa räkenskapsperiod (=företagets räkenskapsperiod) börjar automatiskt efter den första räkenskapsperioden och varar i ett år.

Fortsatt verksamhet av tidigare företag

Fyll i punkten endast om företaget som nu startas fortsätter med verksamhet som tidigare bedrivits i form av till exempel ett öppet bolag eller ett kommanditbolag.

Exempel: Kryssa för punkten Företaget fortsätter näringsverksamheten eller rörelseverksamheten av ett tidigare företag. Ange det tidigare företagets namn och FO-nummer.

Obs! Det nya företaget får ett eget FO-nummer på basis av etableringsanmälan Y3. Fyll även i nedläggningsanmälan Y5 för det tidigare företaget.

Bransch som anmäls till handelsregistret

Ange företagets bransch i sin helhet. Formulera branschen så att verksamhetens art otvetydigt framgår av den. Branschen ska anges på både finska och svenska.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa tilläggsanvisningar om företagets bransch.

Företagets huvudbransch för Skatteförvaltningen

Ange den verksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Huvudbranschen måste ingå i företagets verksamhetsområde.

Använd Statistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).

Gå till branschkoderna på Statistikcentralens webbplats.

Observera att företaget kan ha bara en huvudbransch, som är en offentlig uppgift, och som visas i företagssökningen på ytj.fi.

Bilageblankett till Skatteförvaltningen

Kryssa för rutan om du ska registrera ett utländskt företag. Fyll bilageblanketten 6206.

Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. PRS skickar ett registerutdrag och eventuell rättelseuppmaning till kontaktpersonen.

Observera att om du inte anger någon kontaktperson, skickar PRS post under företagets namn och adress. Skatteförvaltningen använder alltid företagets adress.

Observera att uppgifterna för den som lämnar tilläggsuppgifter är offentliga och tillgängliga i företagssökningen på ytj.fi.

Tillägguppgifter till PRS

Här kan du ange tilläggsuppgifter om din anmälan till PRS.

Datum och underskrift

Underteckna anmälan. Skriv datum och namnförtydligande. Om du bedriver verksamheten tillsammans med din make/maka, ska han/hon underteckna blanketten på sida 3.

Om du befullmäktigar någon annan att underteckna anmälan, bifoga antingen en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen

Här kan du ange en separat postadress endast till Skatteförvaltningen.

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt. Företaget kan anmäla sig som

 1. momsskyldigt för rörelseverksamhet,
 2. momsskyldigt för inköp eller eget bruk
 3. deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU
 4. momsskyldigt för primärproduktion eller
 5. för försäljning av konstverk.

Läs anvisningar för ett företag som anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lag. Ett företag som har ansökt om momsskyldighet registreras i regel som momsskyldigt från och med den dag då skattemyndigheten har tagit emot anmälan.

Företaget kan bli momsskyldigt på ansökan

 1. för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet,
 2. för rörelseverksamhet i liten skala,
 3. för gemenskapsinterna förvärv,
 4. för primärproduktion eller
 5. som upphovsman till konstverk.

Läs anvisningar för företag som ansöker om momsregistrering.

Företaget anser sig inte vara momsskyldigt

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under Tilläggsuppgifter (sida 4). För att underlätta handläggningen bifoga en skriftlig redogörelse eller komplettering.

Även om företagets verksamhet är momsfri, kan företaget trots detta vara momsskyldigt om företaget bedriver annan momspliktig verksamhet.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsfri verksamhet.

Makar som tillsammans bedriver verksamhet

Kryssa i rutan, om

 • du anmäler dig som momsskyldig eller ansöker om momsskyldighet för näringsverksamhet, primärproduktion eller överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet och
 • du bedriver denna verksamhet tillsammans med din make.
För verksamhet som bedrivs tillsammans antecknas i regel den ena av makarna som momsskyldig och för den andra maken registreras skatteansvar gällande moms.

Observera att maken/makan ska underteckna denna punkt. Kom ihåg också namnförtydligandet.

Jord- och skogsbruksidkare

Meddela till Skatteförvaltningen datum för anskaffning av jord- eller skogsbrukslägenhet (i formen dd.mm.ååå), om lägenheten har anskaffats innevarande år.

Bifoga en kopia av åtkomsthandlingen till anmälan, till exempel av köpebrevet eller gåvobrevet. Om du bedriver jordbruk som arrendator, bifoga en kopia av arrendekontraktet.

Företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering

Om företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering, ange den dag då verksamheten inleds (i formen dd.mm.åååå).

Observera att datumet som Skatteförvaltningen antecknar i förskottsuppbördsregistret är antingen anmälans ankomstdag eller en senare tidpunkt. Uppgiften är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

I förskottsuppbördsregistret kan ett sådant företag föras in som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Observera att Skatteförvaltningen kan vägra det nya företaget registrering i förskottsuppbördsregistret om en person som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som denna person tidigare lett, väsentligen försummat skattebetalningen, den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om förskottsuppbördsregistret.

Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet

Om företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.

Läs anvisningar för arbetsgivare som betalar löner regelbundet.

Skatteperiod för skatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.

Observera att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Läs anvisningar för att välja skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Primärproducent eller upphovsman till ett konstverk

Om du är en primärproducent eller en upphovsman till ett konstverk, är skatteperioden för moms i regel ett år. Ange i den här punkten, om du när du inleder verksamheten vill ha en kortare skatteperiod.

Läs anvisningar för primärproducenter eller upphovsmän till konstverk.

Bokföringsform

Näringsidkare och yrkesutövare ska hålla bokföring för sin näringsverksamhet. Ange i den här punkten, hurdan bokföring du ska hålla.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om bokföringsformer.

Uppgifter om förskottsskatt

Kryssa i rutan om du ansöker om förskottsskatt elektroniskt. Lämna in ansökan på MinSkatt.fi.

Ange för fastställande av förskottsskatt den uppskattade omsättningen och det uppskattade beskattningsbara resultatet under företagets första räkenskapsperiod.

Observera att dina andra intäkter under kalenderåret påverkar antalet förskottsskatt.

Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen

Använd det här fältet om du vill anmäla tilläggsuppgifter om anmälan till Skatteförvaltningen.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen / Företagare: 029 497 005
 • Statens ämbetsverk på Åland: 018 635 270