Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i etableringsanmälan Y3

Medetableringsanmälan Y3 anmäler du att ett företag startas till Patent- ochregisterstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

När fyller jag ietableringsanmälan Y3?

Använd blankettY3 om du vill lämna in en etableringsanmälan för en enskild näringsidkare,jordbruksidkare, skogsägare eller dödsbo, och företaget som ska startas ännu inte har ett FO-nummer. Om företag redan har ett FO-nummer, användblankett Y6 för ändringsanmälan.

De uppgifter som du anger på blanketten är offentliga. Ange intepersonbeteckningar eller personens utländska postadress på blanketten. Bifogaistället en ifylld personuppgiftsblankett till din anmälan.

Anmälningarnatill handelsregistret är avgiftsbelagda med undantag av vissa anmälningar.Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltid gratis.

Hur fyller jag iblankett Y3?

Fyll i blankett Y3innan du skriver ut den. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Företagets namn (firma)

När du vill registrera företagets namn i handelsregistret, ange ett, två ellertre namnförslag för företaget. Observera att vi registrerar det första lämpligaalternativet.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa anvisningar om företagsnamn.Öppnas i en ny flik

Företaget anmälersig till handelsregistret

Kryssa för rutan om ditt företag anmäler sig till handelsregistret. 

Bifoga kvitto på att handelsregistrets behandlingsavgift har betalats.

Handelssregistret:Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutanom det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (tillexempel begäran om påskyndad handläggning). Gäller inte ändringar av adress- och kontaktuppgifter.

Obs! Motiverabegäran på en separat bilaga.

Företagets hemort

Ange företagetshemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland. Om du anmäler dig endast till Skatteförvaltningens register är din hemkommun din hemort.

Ett utländsktföretag anger företagets hemviststat.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret.

Med parallellfirmaavses en översättning av företagets finska eller svenska namn (firma). Ange deparallellfirmor som ditt företag har. Ange vilket språk det ärfråga om inom parentes .

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma .

Näringsidkarenspersonuppgifter

Namn: Skriv dittfullständiga namn (efternamn och alla förnamn).
Födelsetid: Angeditt födelsedatum (dd.mm.åååå).
Språk:Anmäl företagets kontaktspråk till Skatteförvaltningen. Kontaktspråket visas i företagssökningen på ytj.fi.
Medborgarskap: Omdu inte är finsk medborgare, ange ditt medborgarskap.

Företagets offentligakontaktuppgifter

Ange företagets offentliga kontaktuppgifter. Ett företag som förs in i handelsregistret måste ha antingen en besöks- eller en postadress. Dukan också ange andra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

Obs! Om du inte vill ange din hemadress, anmäl den inte som ditt företags offentliga post- eller besöksadress. Om du har ansökt om spärrmarkering för din hemadress, ange inte adressen här.

Postadress

Ange företagets postadress. Om du vill använda en postboxadress, ange bara den.

Ange postadressen på följande sätt:

 • Postadress: gatans ellervägens namn
 • Husnr:husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuelltrappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetensnummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressenförmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annan postadress tillSkatteförvaltningen, ange adressen på sida 3 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Besöksadress

Besöksadress ärrörelsens eller driftställets belägenhetsadress.

Ange besöksadressen på följande sätt:

 • Postadress: gatans ellervägens namn
 • Husnr:husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuelltrappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetensnummer och eventuell delningsbokstav
 • Postnummer
 • Postkontor.

Förstaräkenskapsperioden

Verksamhetens startdatum (Datum då företaget grundades): Den första räkenskapsperioden börjar den dag då företaget startar. Anteckna dagen i formen dd.mm.åååå (till exempel 01.04.2021). Ett utländskt företag anger den dag då verksamheten inleddes i Finland.

Datum då denförsta räkenskapsperioden går ut: Ange den dag då den första räkenskapsperiodengår ut.

Observera:

 • Tidenmellan verksamhetens startdatum och dagen då den förstaräkenskapsperioden går ut är företagets första räkenskapsperiod. Den förstaräkenskapsperioden får vara högst 18 månader.
 • Primärproducentensräkenskapsperiod går alltid ut i slutet av det innevarande året. Detta gällerockså dem som har en enkel bokföring.

Nästaräkenskapsperiod (=företagets räkenskapsperiod) börjar automatiskt efter denförsta räkenskapsperioden och varar i ett år.

Fortsatt verksamhet av tidigareföretag

Fyll i punkten endast om företaget som nu startas fortsätter medverksamhet som tidigare bedrivits i form av till exempel ett öppet bolag ellerett kommanditbolag.

Exempel: Kryssaför punkten Företaget fortsätter näringsverksamheten eller rörelseverksamhetenav ett tidigare företag. Ange det tidigare företagets namn och FO-nummer.

Obs! Detnya företaget får ett eget FO-nummer på basis av etableringsanmälan Y3. Fylläven i nedläggningsanmälan Y5 för det tidigare företaget.

Bransch somanmäls till handelsregistret

Ange företagetsbransch i sin helhet. Formulera branschen så attverksamhetens art otvetydigt framgår av den. Branschen ska anges på både finska och svenska.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa tilläggsanvisningar om företagets bransch.Öppnas i en ny flik

Företagetshuvudbransch för Skatteförvaltningen

Ange denverksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Huvudbranschen måste ingå i företagetsverksamhetsområde.

AnvändStatistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).

Gå till branschkoderna på Statistikcentralens webbplats.Öppnas i en ny flik

Observera att företaget kan ha bara en huvudbransch, som är en offentlig uppgift, och som visas i företagssökningen på ytj.fi.

Bilageblanketttill Skatteförvaltningen

Kryssa för rutan om duska registrera ett utländskt företag. Fyll bilageblanketten 6206.

Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. PRS skickar ett registerutdrag och eventuell rättelseuppmaning till kontaktpersonen.

Observera att om du inte anger någon kontaktperson, skickar PRS post under företagets namn och adress. Skatteförvaltningen använder alltid företagets adress.

Observera attuppgifterna för den som lämnar tilläggsuppgifter är offentliga och tillgängliga i företagssökningen på ytj.fi.

Tillägguppgifter till PRS

Här kan du ange tilläggsuppgifter om din anmälan till PRS.

Datum ochunderskrift

Undertecknaanmälan. Skriv datum och namnförtydligande. Om du bedriver verksamheten tillsammans med din make/maka, skahan/hon underteckna blanketten på sida 3.

Om du befullmäktigar någon annan att underteckna anmälan, bifoga antingen en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Postadress somanmäls endast till Skatteförvaltningen

Här kan du ange en separat postadress endast till Skatteförvaltningen.

Företaget anmälersig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.Företaget kan anmäla sig som

 1. momsskyldigtför rörelseverksamhet,
 2. momsskyldigtför inköp eller eget bruk
 3. deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU
 4. momsskyldigtför primärproduktion eller
 5. för försäljning av konstverk.

Läs anvisningar för ett företag som anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan ivissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte ärmomsskyldigt enligt lag. Ett företag som har ansökt om momsskyldighetregistreras i regel som momsskyldigt från och med den dag då skattemyndigheten har tagit emot anmälan.

Företaget kan blimomsskyldigt på ansökan

 1. för överlåtelse avnyttjanderätt till fastighet,
 2. för rörelseverksamhet iliten skala,
 3. för gemenskapsinterna förvärv,
 4. för primärproduktion eller
 5. som upphovsmantill konstverk.

Läs anvisningar för företag som ansöker om momsregistrering.

Företaget ansersig inte vara momsskyldigt

Om företaget inteanser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under Tilläggsuppgifter (sida 4). För att underlätta handläggningen bifoga enskriftlig redogörelse eller komplettering.

Även omföretagets verksamhet är momsfri, kan företaget trots detta varamomsskyldigt om företaget bedriver annan momspliktig verksamhet.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsfri verksamhet.Öppnas i en ny flik

Makar somtillsammans bedriver verksamhet

Kryssa i rutan,om

 • duanmäler dig som momsskyldig eller ansöker om momsskyldighet förnäringsverksamhet, primärproduktion eller överlåtelse av nyttjanderätt tillfastighet och
 • dubedriver denna verksamhet tillsammans med din make.

För verksamhet som bedrivstillsammans antecknas i regel den ena av makarna som momsskyldig och för denandra maken registreras skatteansvar gällande moms.

Observera att maken/makan ska underteckna dennapunkt. Kom ihåg också namnförtydligandet.

Jord- ochskogsbruksidkare

Meddela till Skatteförvaltningen datum föranskaffning av jord- eller skogsbrukslägenhet (i formen dd.mm.ååå), om lägenheten har anskaffatsinnevarande år.

Bifoga en kopia av åtkomsthandlingen till anmälan, till exempelav köpebrevet eller gåvobrevet. Om du bedriverjordbruk som arrendator, bifoga en kopia av arrendekontraktet.

Företaget ansökerom förskottsuppbördsregistrering

Om företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering, ange den dag då verksamheten inleds (i formen dd.mm.åååå).

Observera att datumet som Skatteförvaltningen antecknar i förskottsuppbördsregistret ärantingen anmälans ankomstdag eller en senare tidpunkt. Uppgiften är offentlig och visas iföretagssökningen på ytj.fi.

I förskottsuppbördsregistret kan ett sådant företag föras in som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Observera att Skatteförvaltningenkan vägra det nya företaget registrering i förskottsuppbördsregistret om enperson som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som dennaperson tidigare lett, väsentligen försummat skattebetalningen, dendeklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andraskyldigheter i fråga om beskattningen.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om förskottsuppbördsregistret.Öppnas i en ny flik

Företaget anmälersig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet

Om företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.

Läs anvisningar för arbetsgivare som betalar löner regelbundet.

Skatteperiod förskatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.

Observera att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Läs anvisningar för att välja skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Primärproducenteller upphovsman till ett konstverk

Om du är enprimärproducent eller en upphovsman till ett konstverk, är skatteperioden förmoms i regel ett år. Ange i den här punkten, om du när du inleder verksamhetenvill ha en kortare skatteperiod.

Läs anvisningar för primärproducenter eller upphovsmän till konstverk.

Bokföringsform

Näringsidkare ochyrkesutövare ska hålla bokföring för sin näringsverksamhet. Ange i den härpunkten, hurdan bokföring du ska hålla.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om bokföringsformer.Öppnas i en ny flik

Uppgifter omförskottsskatt

Kryssa i rutan om duansöker om förskottsskatt elektroniskt. Lämna in ansökan på MinSkatt.fi.Öppnas i en ny flik

Ange förfastställande av förskottsskatt den uppskattade omsättningen och detuppskattade beskattningsbara resultatet under företagets första räkenskapsperiod.

Observera att dina andra intäkter under kalenderåret påverkar antalet förskottsskatt.

Tilläggsuppgiftertill Skatteförvaltningen

Använd det härfältet om du vill anmäla tilläggsuppgifter om anmälan till Skatteförvaltningen.

Ytterligareinformation

Om du behöverhjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- ochregisterstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen / Företagare:029 497 005
 • Statensämbetsverk på Åland: 018 635 270