Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i etableringsanmälan Y1

Med etableringsanmälan Y1 anmäler du att ett företag startas till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen.

När fyller jag i etableringsanmälan Y1?

Använd blankett Y1 om du vill lämna in en etableringsanmälan för aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse eller något annat samfund (någon annan sammanslutning).

Om företag redan har ett FO-nummer, använd blankett Y4 för ändringsanmälan.

De uppgifter som du anger på blanketten är offentliga. Ange inte personbeteckningar eller personens utländska postadress på blanketten. Bifoga istället en ifylld personuppgiftsblankett till din anmälan.

Anmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda med undantag av vissa anmälningar. Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltid gratis.

Hur fyller jag i blankett Y1?

Fyll i blankett Y1 innan du skriver ut den. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Företagets namn (firma)

När du vill registrera företagets namn i handelsregistret, ange ett till tre namnförslag för företaget. Observera att vi registrerar det första lämpliga alternativet.


Företagets språk

Anmäl här om företagets språk är finska eller svenska. Utgående från anmälan får företaget post från Skatteförvaltningen antingen på finska eller svenska.

Företaget anmäler sig till PRS register

Välj handelsregistret eller stiftelseregistret om företaget eller stiftelsen anmäler sig till någotdera av dem. Aktiebolag och andelslag ska anmäla sig till handelsregistret och stiftelser till stiftelseregistret.

Bifoga kvitto på att handelsregistrets behandlingsavgift har betalats.

Handelsregistret: Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Gäller inte ändringar av adress- och kontaktuppgifter.

Obs! Motivera begäran på en separat bilaga.

Företagets hemort

Ange företagets hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Ett utländskt företag anger företagets hemviststat.

Andra eventuella firmor

Ett företag kan också registrera parallellfirmor och bifirmor i handelsregistret.

Med parallellfirma avses en översättning av företagets finska eller svenska namn (firma). Ange de parallellfirmor som ditt företag har. Ange vilket språk det är fråga om inom parentes.

Du kan anmäla en eller flera bifirmor. Ange också vilken del av företagets verksamhet som kommer att bedrivas under respektive bifirma. Observera att den verksamhet som bedrivs under bifirman inte får täcka företagets hela verksamhetsområde. Betala en separat behandlingsavgift för varje bifirma.

Företagets offentliga kontaktuppgifter

Ange företagets offentliga kontaktuppgifter. Ett företag som förs in i handelsregistret eller en stiftelse som förs in i stiftelseregistret måste ha antingen en besöksadress eller en postadress. Du kan också ange andra kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer.

C/O-postadress eller C/O-besöksadress

Om du som företagets postadress eller besöksadress vill ange ett annat företags eller en annan persons postadress, fyll i företagets eller personens namn i c/o-fältet.

Postadress

Ange företagets postadress. Om du vill använda en postboxadress, ange bara den.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: postboxnummer
 • Postnummer
 • Postkontor.

Postadressen förmedlas till Skatteförvaltningen. Om du vill anmäla en annan postadress till Skatteförvaltningen, ange adressen på sida 3 under "Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen".

Besöksadress

Besöksadress är rörelsens eller driftställets belägenhetsadress.

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets nummer som utöver numret kan innehålla bokstav, bindestreck eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • Ange också postnummer och postkontor.

Första räkenskapsperioden

Tiden mellan verksamhetens startdatum och dagen då den första räkenskapsperioden går ut är företagets första räkenskapsperiod. Den första räkenskapsperioden får vara högst 18 månader.

Verksamhetens startdatum (Datum då företaget grundades): Den första räkenskapsperioden börjar den dag då företaget startar. Anteckna dagen i formen dd.mm.åååå (till exempel 01.04.2021). Ett utländskt företag anger den dag då verksamheten inleddes i Finland.

Datum då den första räkenskapsperioden går ut: Ange den dag då den första räkenskapsperioden går ut.

Nästa räkenskapsperiod (= företagets räkenskapsperiod) börjar automatiskt efter den första räkenskapsperioden och varar i ett år.

Fortsatt verksamhet av tidigare företag

Kryssa för rutan om företaget som nu startas fortsätter näringsverksamheten eller affärsverksamheten av ett tidigare företag. Ange det föregående företagets namn och FO-nummer.

Fusion av företag: Om ett eller flera företag fusioneras med ett existerande företag, lämna in en anmälan om verkställande av fusion till PRS.

Delning av företag: Om ett företag delas så att dess tillgångar och skulder överförs till två eller flera företag, lämna in en etableringsanmälan för vart och ett av de nya företagen. Kryssa för rutan Företaget fortsätter näringsverksamheten eller rörelseverksamheten av ett tidigare företag.

Gå till webbplatsen prh.fi för att läsa anvisningar om anmälningar som ska lämnas in vid delning.Öppnas i en ny flik

Företagets huvudbransch för Skatteförvaltningen

Ange den verksamhet som företaget huvudsakligen bedriver. Huvudbranschen måste ingå i företagets verksamhetsområde.

Använd Statistikcentralens femsiffriga branschkod (TOL 2008).

Gå till branschkoderna på Statistikcentralens webbplats. Öppnas i en ny flik

Huvudbranschen visas i företagssökningen på ytj.fi.

Observera att företagets verksamhetsområde i sin helhet framgår av bolagsordningen.

Företagsform

Välj företagets företagsform.

Bilageblanketter till PRS

Välj och fyll i bilageblanketten enligt företagsform.

 • 1 Aktiebolag eller publikt aktiebolag
 • 2 Andelslag eller andelsbank
 • 3 Filial till utländsk näringsidkare
 • 4 Ömsesidigt försäkringsbolag, publikt ömsesidigt försäkringsbolag eller försäkringsförening
 • 5 Bostadsrättsförening, boendeförvaltningsområde, europeisk ekonomisk intressegruppering, driftställe i Finland för en utomlands registrerad intressegruppering, hypoteksförening, sparbank eller statligt affärsverk
 • 11A Stiftelse (enligt den nya stiftelselagen 487/2015)

Bilageblankett till Skatteförvaltningen

Kryssa för rutan om du ska registrera ett utländskt företag. Fyll i bilageblankett 6204. Observera att en filial ska lämna in både bilageblankett 3 och bilageblankett 6204.

Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan

Du kan ange den kontaktperson eller det företag som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. PRS skickar ett registerutdrag och eventuell rättelseuppmaning till kontaktpersonen.

Observera att om du inte anger någon kontaktperson, skickar PRS post under företagets namn och adress. Skatteförvaltningen använder alltid företagets adress.

Datum och underskrift

Skriv datum och namnförtydligande. Skriv ut blanketten och underteckna för hand.

Följande personer svarar för att lämna in etableringsanmälan:

 • aktiebolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, bostadsrättsförening och stiftelse, statligt affärsverk: ordinarie styrelseledamöter
 • filial till utländsk näringsidkare: person som valts att teckna firman eller valts till företrädare
 • utländsk näringsidkare utan fast driftställe i Finland: näringsidkaren själv eller hans eller hennes företrädare i Finland
 • europeisk ekonomisk intressegruppering: företagsledare
 • partrederi: redarna

Anmälan kan också undertecknas av en befullmäktigad person. Fullmakt ges av en person som svarar för att lämna in anmälan.

Bifoga fullmakten till din anmälan. Bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Postadress som anmäls endast till Skatteförvaltningen

Här kan du ange en separat postadress endast till Skatteförvaltningen.

Momsskyldighet

Ett företag kan anmäla sig som momsskyldigt eller ansöka om momsskyldighet. Välj lämpligt alternativ på blanketten och ange startdatum för verksamhet i formen dd.mm.åååå.

Företaget ska lämna in en redogörelse, om det inte anser sig vara momsskyldigt.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsbeskattning.Öppnas i en ny flik

Läs mer om gruppregistrering.

Företaget anmäler sig som momsskyldigt

Ange på blanketten den dag från och med vilken företaget anmäler sig som momsskyldigt.

Företaget kan anmäla sig som 1) momsskyldigt för rörelseverksamhet, 2) momsskyldigt för inköp eller eget bruk, 3) deklarationsskyldigt för försäljning av tjänster inom EU eller 4) momsskyldigt för primärproduktion.

Läs anvisningar för företag som anmäler sig som momsskyldigt .

Företaget ansöker om momsregistrering

Företaget kan i vissa fall ansöka om momsskyldighet på eget initiativ även om det inte är momsskyldigt enligt lag. Ett företag som ansökt om momsskyldighet antecknas som momsskyldigt i allmänhet från den dag då skattemyndigheten tagit emot anmälan.

Företaget kan bli momsskyldigt på ansökan för 1) överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, 2) rörelseverksamhet i liten skala, 3) gemenskapsinterna förvärv, 4) primärproduktion eller 5) som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.

Läs anvisningar för företag som ansöker om momsregistrering.

Företaget anser sig inte vara momsskyldigt

Om företaget inte anser sig vara momsskyldigt, välj orsaken till momsfriheten på blanketten och motivera det under Tilläggsuppgifter (sida 4). För att underlätta handläggningen bifoga en skriftlig redogörelse eller komplettering.

Även om företagets verksamhet är momsfri, kan företaget trots detta vara momsskyldigt om företaget bedriver annan momspliktig verksamhet.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om momsfri verksamhet.Öppnas i en ny flik

Företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering

Om företaget ansöker om förskottsuppbördsregistrering, ange den dag då verksamheten inleds (i formen dd.mm.åååå).

Observera att datumet som Skatteförvaltningen antecknar i förskottsuppbördsregistret är antingen anmälans ankomstdag eller en senare tidpunkt. Uppgiften är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

I förskottsuppbördsregistret kan ett sådant företag föras in som bedriver eller kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet. När företaget har förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver man inte verkställa förskottsinnehållning på de arbets- eller bruksersättningar som betalats till företaget.

Observera att Skatteförvaltningen kan vägra det nya företaget registrering i förskottsuppbördsregistret om en person som är i ledande ställning i företaget, eller ett företag som denna person tidigare lett, väsentligen försummat skattebetalningen, den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, bokföringsskyldigheten eller andra skyldigheter i fråga om beskattningen.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats för att läsa mer om förskottsuppbördsregistret.Öppnas i en ny flik

Företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet

Om företaget anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet, ange vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om registreringen i arbetsgivarregistret är offentlig enligt företags- och organisationsdatalagen.

Läs anvisningar för arbetsgivare som betalar löner regelbundet.

Skatteperioden för skatter på eget initiativ

Ange företagets omsättning och önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen och för arbetsgivarprestationer.

Observera att om du inte anger något, antecknar Skatteförvaltningen företaget så att det automatiskt omfattas av månadsförfarandet.

Läs anvisningar för att välja skatteperioden för skatter på eget initiativ.

Tilläggsuppgifter till Skatteförvaltningen

Använd det här fältet om du vill anmäla tilläggsuppgifter om anmälan till Skatteförvaltningen.

Försäkringspremieskattsskyldighet

En försäkringsgivare (ett försäkringsbolag) som bedriver verksamhet i Finland ska betala skatt på försäkringspremie när premien baserar sig på ett försäkringsavtal och försäkringen gäller egendom i Finland eller annan sådan förmån i Finland eller som ansluter sig till en här bedriven verksamhet. Försäkringstagaren ska betala skatt på försäkringspremie om han eller hon betalar försäkringspremien till en försäkringsgivare som bedriver verksamhet utomlands. Någon anmälan om försäkringspremieskattskyldighet behövs inte för utbetalning av de lagstadgade arbetspensionspremierna.

Om företaget anmäler sig som försäkringspremieskattskyldigt, ange begynnelsedagen här. Bifoga till anmälan också en fritt formulerad redogörelse där du beskriver verksamhetens art.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen: 029 497 007
 • Statens ämbetsverk på Åland: 018 635 270