Gå direkt till innehållet

Anvisningar för att fylla i etableringsanmälan Y1a

Om du inte kan lämna in anmälan elektroniskt, lämna in anmälan på papper.

Observera att det är förmånligare och snabbare att använda vår elektroniska etableringsanmälan. Då får du också handledning när du utarbetar stadgarna och lämnar in övriga uppgifter.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst för att lämna in etableringsanmälan.Öppnas i en ny flik

Använd etableringsanmälan Y1a för att lämna in anmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen för att bilda en förening, en handelskammare, ett religionssamfund eller en församling.

PRS antecknar samfundet i föreningsregistret eller i registret över religionssamfund. Skatteförvaltningen antecknar samfundet i sitt kundregister och vid behov i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

När ska jag fylla i etableringsanmälan Y1a?

Använd den här blanketten om det samfund som bildas är en ideell förening, en handelskammare, ett religionssamfund eller religionssamfundets lokalsamfund eller församling. Bifoga PRS bilageblankett som du väljer enligt samfundsform.

Om samfundet redan har ett FO-nummer, använd blankett Y4a för ändrings- och nedläggningsanmälan.

Anmälningarna till föreningsregistret och registret över religionssamfund är avgiftsbelagda med undantag av vissa anmälningar. Anmälningarna till Skatteförvaltningen är alltid gratis.


Vart skickar jag min anmälan?

Välj sändningsadress enligt samfundsform.

Observera att anmälningar för religionssamfund ska skickas till en annan adress än andra anmälningar.

Skicka etableringsanmälningar för religionssamfund till Patent- och registerstyrelsen, Registret över religionssamfund, 00091 PRH.

Skicka etableringsanmälningar för föreningar till PRS - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors.

Hur fyller jag i blankett Y1a?

Fyll i Y-blanketten innan du skriver ut den. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Uppgifter som du lämnar in på blanketten är offentliga. Ange inte personbeteckningar eller personens utländska postadress på blanketten. Bifoga istället en ifylld personuppgiftsblankett till din anmälan.

Samfundets namn, hemort och språk

Skriv samfundets namn på blanketten. PRS granskar om namnet kan registreras först när din anmälan har tagits upp till behandling.

Ange samfundets hemort. Hemorten ska vara en kommun i Finland.

Ange samfundets språk.

Föreningsregistret: Begäran som gäller tidpunkt för registrering

Kryssa för rutan om det är fråga om en begäran som gäller tidpunkt för registrering (till exempel begäran om påskyndad handläggning). Motivera begäran på en separat bilaga.

Samfundets offentliga kontaktuppgifter

Ange samfundets kontaktuppgifter. Ett samfund som förs in i föreningsregistret måste ha en postadress. Därtill kan du ange andra kontaktuppgifter för samfundet, såsom e-post, telefonnummer och webbplatsadress.

Observera att de offentliga kontaktuppgifter som du anger här kommer att visas i företagssökningen på ytj.fi.

Ange samfundets postadress. Fyll i adressuppgifterna i följande ordning:

 • Postadress: gatans eller vägens namn
 • Husnr: husets adressnummer kan utöver nummer innehålla bokstäver, binde- eller snedstreck
 • Trappa: eventuell trappbokstav eller förkortningen bst.
 • Lägenhet: lägenhetens nummer och eventuell delningsbokstav
 • PB: numret på postboxen
 • Postnummer
 • Postkontor

Om du vill ange ett annat samfunds eller en annan persons postadress som samfundets postadress, fyll i samfundets eller personens namn i fältet C/O.

Om samfundet har en utländsk postadress, ange den under Utländsk postadress.

Postadressen förmedlas till Skatteförvaltningen om samfundet också anmäler sig till Skatteförvaltningens register.

Samfundsform

Välj samfundsform:

 • ideell förening
 • handelskammare
 • religionssamfund
 • lokalsamfund eller församling
 • annan förening (till exempel jaktvårdsförening, fiskeriområde eller annan offentligrättslig förening).

Bilageblanketter

Välj och fyll i blanketten enligt samfundsform:

 • 12a Förening eller handelskammare
 • 12b Religionssamfund
 • 12c Lokalsamfund eller församling

Om du anmäler samfundet till Skatteförvaltningens register, fyll också i följande blankett:

 • 6212 Föreningens uppgifter till Skatteförvaltningen

Observera att om det är fråga om en förening som grundar sig på speciallagstiftning eller ett annat sådant samfund som inte förs in i föreningsregistret, skicka blankett 6212 som bilaga till etableringsblankett Y1a till Skatteförvaltningen.

Person och samfund som ger tilläggsuppgifter om anmälan

Här kan du ange den kontaktperson eller det samfund som vid behov ger ytterligare uppgifter om anmälan. PRS skickar ett registerutdrag och eventuell rättelseuppmaning till kontaktpersonen för respektive anmälan.

Observera att om du inte anger någon kontaktperson, skickar PRS post under samfundets namn och adress.

Datum och underskrift

Skriv datum och namnförtydligande. Skriv ut blanketten och underteckna för hand.

En person som svarar för att lämna in etableringsanmälan undertecknar anmälan:

 • ideell förening, handelskammare eller religionssamfund : styrelseordföranden eller en myndig styrelsemedlem som anmälts till registret
 • lokalsamfund eller församling: ordföranden för det religionssamfund vilket samfundet hör till eller en myndig styrelsemedlem som anmälts till registret.

Ytterligare information

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketterna, kontakta vår kundtjänst:

 • Patent- och registerstyrelsen: 029 509 5040
 • Skatteförvaltningen: 029 497 048

Anmäl uppgifter till Skatteförvaltningen


Läs ifyllningsanvisningar för blanketten Föreningens uppgifter till Skatteförvaltningen 6212R.