Gå direkt till innehållet

Skatteförvaltningens bilageblankett 6212R

Använd Skatteförvaltningens bilageblankett 6212r när du anmäler en ideell förening, annan förening (till exempel Finlands Röda Kors, jaktvårdsförening), en handelskammare, ett religionssamfund, en församling eller ett lokalt samfund till Skatteförvaltningens register.

I denna blankettanvisning kallas alla dessa förenings- och samfundsformer för föreningar.

Ange huvudbranschen till Skatteförvaltningen

Som huvudbransch för de föreningar som använder denna blankett antecknas automatiskt 94999 Övriga organisationer. Om du vill ha någon annan huvudbransch för din förening, ska du ange branschen i den här punkten på blanketten. Skatteförvaltningen registrerar huvudbranschen i företags- och organisationsdatasystemet.

Huvudbranschen baserar sig på Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008). Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 kan läsas på Statistikcentralens webbplats.

Nedan exempel på näringsgrenar:
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet (exempelvis drift av sportklubbar och idrottsföreningar, golfklubbar, jaktföreningar)
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer (exempelvis verksamhet i fackföreningar och andra sådana föreningar som driver medlemmarnas intressen i lönefrågor och gällande arbetsförhållanden o.d.)
94910 Verksamhet i religiösa samfund
Om du anmäler en ny huvudbransch kan du underlätta behandlingen av din anmälan genom att ange Statistikcentralens femsiffriga branschkod.

Räkenskapsperiod

Etableringsdag

En förenings räkenskapsperiod fastställs i stadgarna för respektive förening. Föreningens första räkenskapsperiod inleds på etableringsdagen. Ange etableringsdagen i formen dd.mm.åååå (t.ex. 01.08.2019). Om verksamheten i den nya föreningen har inletts innan avtalet om bolagsbildning har undertecknats ska du anteckna verksamhetens första dag som etableringsdag.

Dagen då den första räkenskapsperioden går ut

Markera i den här punkten på blanketten den dag då den första räkenskapsperioden går ut. Tiden mellan etableringsdagen och dagen då den första räkenskapsperioden går ut är föreningens första räkenskapsperiod. Den följande räkenskapsperioden för föreningen börjar automatiskt efter att den första räkenskapsperioden gått ut.
Den första räkenskapsperioden kan vara en längre eller kortare tidsperiod än 12 månader. Den första räkenskapsperioden får dock vara högst 18 månader lång.

Exempel:
1. Föreningens avtal om bolagsbildning undertecknades 1.8.2019. Enligt föreningens stadga är räkenskapsperioden ett kalenderår (1.1 - 31.12). Den första räkenskapsperioden är förlängd: 1.8.2019 - 31.12.2020. Den första räkenskapsperiodens längd är alltså 17 månader.

2. Föreningens avtal om bolagsbildning undertecknades 1.5.2019 och räkenskapsperioden går ut 31.12.2019. Den första räkenskapsperioden är 1.5.2019 - 31.12.2019, alltså dess längd är 8 månader. Föreningens normala räkenskapsperiod är 1.1 - 31.12.
Föreningens andra räkenskapsperiod börjar automatiskt efter att den första räkenskapsperioden gått ut.

Momsskyldighet

Med denna blankett kan föreningen anmäla sig som momsskyldig eller ansöka om momsskyldighet. Välj ett alternativ på blanketten som passar situationen och ange verksamhetens första dag i formatet dd.mm.åååå. Om föreningen inte anser sig vara momsskyldig ska den ge en separat redogörelse för detta.

Allmännyttigheten påverkar momsskyldigheten. I samband med beskattningen bedömer man om föreningen är allmännyttigt. Vid bedömningen beaktas föreningens stadgar och faktiska verksamhet. Läs mer om föreningars allmännyttighet i Skatteförvaltningens anvisning.

Föreningen anser sig inte vara momsskyldig

I vissa situationen kan föreningen anse att den inte är momsskyldig för den verksamhet som föreningen bedriver. Verksamheten kan anses vara momsfri exempelvis om verksamheten
• bedrivs i liten skala (omsättningen under en redovisningsperiod är högst 15 000 euro)
• är momsfri verksamhet inom ett allmännyttigt samfund eller ett religionssamfund
• är sådan momsfri verksamhet som avses i 4 kap. i mervärdesskattelagen, såsom hälso- och sjukvård eller sociala tjänster.

Om föreningen inte anser sig vara momsskyldig för sin verksamhet ska du lämna en skriftlig redogörelse med motivering som bilaga till Skatteförvaltningens bilageblankett 6212r.

Exempel:
Föreningen anser sig inte vara momsskyldig för sin verksamhet eftersom föreningen säljer socialvårdstjänster. Utöver blankett Y1a fyller föreningen även i Skatteförvaltningens bilageblankett 6212r och bifogar en fritt formulerad redogörelse för föreningens verksamhet. Ur redogörelsen framkommer det om förutsättningarna för momsfrihet för socialvårdstjänster uppfylls.

Föreningen anmäler sig som momsskyldig

Anteckna i blanketten den dag från och med vilken föreningen anmäler sig som momsskyldig. Föreningen kan anmäla sig som 1) momsskyldig för rörelseverksamhet, 2) momsskyldig för inköp eller för eget bruk 3) deklarationsskyldig för försäljning av tjänster inom EU eller 4) momsskyldig för primärproduktion.

1. Föreningen anmäler sig som momsskyldig för rörelseverksamhet

Markera den här punkten på blanketten om föreningen anmäler sig som momsskyldig för rörelseverksamhet. Om föreningen utöver annan rörelseverksamhet också idkar primärproduktion ska du läsa anvisningens kapitel 4 "Föreningen anmäler sig som momsskyldig för primärproduktion".

Föreningen ska anmäla sig som momsskyldig om räkenskapsperiodens omsättning överstiger 15 000 euro och verksamheten sker i form av rörelseverksamhet. Då räkenskapsperiodens omsättning beräknas beaktas momspliktig försäljning av varor och tjänster samt vissa enligt mervärdesskattelagen momsfria försäljningar, såsom överlåtelse av fastighet eller rättigheter som hänför sig till en fastighet, exportförsäljning och gemenskapsintern försäljning. Försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte i omsättningen. Läs mer om gränsen för verksamhet i liten skala i Skatteförvaltningens anvisning.

Allmännyttigt samfund

Ett allmännyttigt samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen är momsskyldigt för sådan verksamhet som i inkomstbeskattningen anses utgöra momspliktig näringsverksamhet (MomsL 4 §). Om omsättningen för den verksamhet som anses utgöra näringsverksamhet överstiger 15 000 euro ska samfundet i regel anmäla sig som momsskyldigt. I omsättning inräknas dock inte inkomst från vissa momsfria försäljningar, såsom utbildningstjänster, social- eller hälsovårdstjänster även om inkomsten betraktas som näringsinkomst för det allmännyttiga samfundet. Läs mer om försäljning som inkluderas i omsättningen i Skatteförvaltningens anvisning.

Ett allmännyttigt samfund är även momsskyldigt för att i eget bruk ta restaurang- och cateringtjänster och tjänster som avser fastighetsinnehav enligt villkoren i mervärdesskattelagen (läs anvisningen i kapitel 2 "Föreningen anmäler sig som momsskyldig för inköp eller eget bruk").

Exempel:
Räkenskapsperioden för ett allmännyttigt samfund är ett kalenderår. Vid ingången av 2021 börjar det allmännyttiga samfundet bedriva sådan kioskverksamhet som anses som näringsverksamhet. Samfundet uppskattar att inkomsten av verksamheten understiger 15 000 euro och anmäler sig inte som momsskyldigt. I augusti 2021 överstiger inkomsterna av kioskverksamheten gränsen på 15 000 euro. Samfundet ska anmäla sig som momsskyldigt från ingången av 2021. Samfundet ska betala moms och lämna deklarationen av skatter på eget initiativ för hela året. Samfundet kan beroende på skatteperioden även vara tvunget att betala en förseningsavgift och dröjsmålsräntor.

Religionssamfund

Ett religionssamfund enligt 21 § i inkomstskattelagen (evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet, annat religionssamfund och deras församlingar) är inte momsskyldigt för den verksamhet som avses i 23 § 3 mom. i inkomstskattelagen (MomsL 5 §). Till övriga delar är religionssamfundens verksamhet momspliktig om verksamheten bedrivs i form av rörelseverksamhet och om omsättningen för räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro. Läs mer om gränsen för verksamhet i liten skala i Skatteförvaltningens anvisning.

2. Föreningen anmäler sig som momsskyldig för inköp eller eget bruk

Markera den här punkten på blanketten och ange datumet då momsskyldigheten börjat om föreningens verksamhet i övrigt är helt momsfri men föreningen är momsskyldig

• på grund av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav eller restaurang- och cateringtjänster
• på grund av momsskyldighet som orsakas av inköp av tjänster inom EU eller utanför EU (omvänd momsskyldighet)
• för EU-varuinköp (gemenskapsinterna förvärv)

Läs mer om

• momsbeskattning av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav
• momsbeskattning av personalmåltid
• momsbeskattningen av tjänster vid utrikeshandel
• momsbeskattning i EU-varuhandeln.

Mer information om när en förening ska betala moms i Finland för inköp av varor eller tjänster från utlandet hittar du i Skatteförvaltningens anvisning.

3. Föreningen anmäler sig som deklarationsskyldig för försäljning av tjänster inom EU

Markera den här punkten på blanketten om föreningen inte är momsskyldig, till exempel för att rörelseverksamheten bedrivs i liten skala, men föreningen säljer sådana tjänster inom EU vilka såsom försäljningar mellan momsskyldiga näringsidkare skulle beskattas i köparens land (ett annat EU-land än Finland). Ange även datumet då deklarationsskyldigheten har börjat.

4. Föreningen anmäler sig som momsskyldig för primärproduktion

Markera den här punkten på blanketten om föreningen idkar primärproduktion och den sammanlagda omsättningen (exempelvis omsättningen för primärproduktionen och annan rörelseverksamhet) överstiger 15 000 euro. Primärproduktion är bland annat jordbruk, skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning och renhushållning. Markera också punkten på blanketten om föreningen börjar bedriva primärproduktion utöver annan rörelseverksamhet.

Allmännyttigt samfund

Ett allmännyttigt samfund är inte momsskyldigt för primärproduktion eftersom primärproduktion i regel inte är momspliktig näringsverksamhet för allmännyttiga samfund. Ett allmännyttigt samfund kan dock frivilligt ansöka om momsskyldighet för primärproduktion (läs anvisningens punkt "Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig").

Ansökan om momsskyldighet

En förening kan i vissa fall frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om föreningen enligt lagen inte är momsskyldig. En förening som har ansökt om momsskyldighet registreras i regel som momsskyldig från och med det datum då anmälan har anlänt. Föreningen kan bli momsskyldig på ansökan 1) för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, 2) rörelseverksamhet i liten skala, 3) gemenskapsinterna förvärv, 4) primärproduktion eller 5) som allmännyttigt samfund eller religionssamfund.

Utövande konstnärer, andra offentligt uppträdande och idrottsmän samt de som säljer deras framträdanden kan ansöka om att bli momsskyldiga i fråga om honorar och sådana ersättningar som fås av försäljning av framträdanden som överlåts till arrangören av ett evenemang. Det är inte möjligt att ansöka om att bli momsskyldig för upphovsrättsersättningar och inte heller till den del som honorar eller andra ersättningar behandlas som löneinkomster i inkomstbeskattningen.

Om föreningen vill ansöka om momsskyldighet beträffande honorar och ersättningar som fås av försäljning av framträdanden då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till evenemangarrangören ska du på blanketten i punkten "Förening ansöker om momsregistrering" ange det datum då skattskyldigheten börjar. Ange grunden för ansökan (föreningen ansöker om momsskyldighet för honorar) på en separat fritt formulerad bilaga. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Ange datumet också i det fallet att föreningen ansöker om att bli momsskyldig för denna verksamhet även om föreningen redan är momsskyldig för rörelseverksamhet.

Allmännyttigt samfund

Om ett allmännyttigt samfund vill ansöka om att bli momsskyldigt beträffande honorar och ersättningar som fås av försäljning av framträdanden då avsikten är att framträdandet ska överlåtas till evenemangarrangören ska du på blanketten i punkten "Föreningen ansöker om momsregistrering" ange det datum då momsskyldigheten börjar och markera punkten "som allmännyttigt samfund eller religionssamfund (MomsL 12 § 1 mom.)". Momsskyldigheten kan tidigast börja från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

1. Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet

Överlåtaren av nyttjanderätten till en fastighet kan under vissa förutsättningar ansöka om momsskyldighet. I dessa fall ska hyresgästen som använder lägenheten eller aktieägaren i fastighetsaktiebolaget kontinuerligt bedriva momspliktig verksamhet i lägenheten. Markera denna punkt och ange datumet då momsskyldigheten börjar. Den som ansöker om momsskyldighet momsregistreras i regel tidigast från den dag då ansökan kommit in. Ange uppgifterna om fastigheten, hyresgästens namn och FO-nummer på en fritt formulerad redogörelse som bilaga till bilageblankett 6214r. Bifoga även en kopia av hyresavtalet. Läs mer om att ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet på skatt.fi.
Ett allmännyttigt samfund ska separat ansöka om att bli momsskyldigt för denna verksamhet även om det allmännyttiga samfundet redan har anmält sig som momsskyldig för rörelseverksamhet.

2. Rörelseverksamhet i liten skala

Om föreningen bedriver rörelseverksamhet i liten skala, det vill säga räkenskapsperiodens omsättning under 12 månader uppgår till högst 15 000 euro, kan föreningen frivilligt bli momsskyldig på ansökan. Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader, omvandlas räkenskapsperiodens omsättning så att den motsvarar omsättningen under 12 månader: räkenskapsperiodens omsättning multipliceras med 12 och divideras med det antal månader som räkenskapsperioden omfattar. Om en förening vill ansöka om att bli momsskyldig ska du markera rutan och ange den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan tidigast börja från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Markera också rutan om föreningen utöver primärproduktion även börjar bedriva annan rörelseverksamhet och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning är högst 15 000 euro. Om den sammanlagda omsättningen för primärproduktion och annan rörelseverksamhet under räkenskapsperioden överstiger 15 000 euro ska du markera punkten "Föreningen anmäler sig som momsskyldig för rörelseverksamhet". Läs mer om momsbeskattning av rörelseverksamhet i liten skala på skatt.fi.

Exempel:

Föreningen har ansökt om att bli momsregistrerad för primärproduktion. Utöver primärproduktionen börjar föreningen bedriva kioskverksamhet i liten skala. Den sammanlagda omsättningen för verksamheterna uppgår till högst 15 000 euro. Föreningen ska ändå ansöka om att bli momsregistrerad även beträffande övrig rörelseverksamhet. Alltså om föreningen ansöker om att bli momsskyldig för primärproduktionen ska föreningen också ansöka om att bli momsskyldig för rörelseverksamheten även om den bedrivs i liten skala.

Allmännyttigt samfund

Även ett allmännyttigt samfund kan under vissa förutsättningar frivilligt ansöka om momsskyldighet (läs anvisningens punkt 5 "Allmännyttigt samfund eller religionssamfund ").

3. Gemenskapsinterna förvärv

En förening kan frivilligt ansöka om att bli momsskyldig för gemenskapsinterna förvärv även om värdet på de gemenskapsinterna förvärven utan moms är högst 10 000 euro under ett kalenderår. Markera den här punkten på blanketten och den första dagen för ansökan. Ange även som bilaga till blankett 6212r en redogörelse där det framgår under vilken tidsperiod föreningen är momsskyldig. Man ansöker alltid om att bli momsskyldig i minst två år åt gången. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den dag då ansökan har kommit in till Skatteförvaltningen. Momsskyldigheten kan även börja senare vid en tidpunkt som anges i ansökan.

4. Primärproducent ansöker om att bli momsskyldig

Om en förening bedriver primärproduktion och dess omsättning under en räkenskapsperiod är högst 15 000 euro kan föreningen ansöka om att bli momsskyldig. Om föreningen vill ansöka om att bli momsskyldig ska du markera denna punkt och ange den dag från vilken du vill att momsskyldigheten ska börja. Momsskyldigheten kan börja tidigast från den tidpunkt då ansökan kommer till skattemyndigheten eller från en senare tidpunkt.

Markera också punkten om den förening som har ansökt om att bli momsskyldig för rörelseverksamhet börjar bedriva primärproduktion och räkenskapsperiodens sammanräknade omsättning är högst 15 000 euro. Om den sammanlagda omsättningen för primärproduktionen och den övriga rörelseverksamheten överstiger 15 000 euro under räkenskapsperioden ska du markera punkten "Föreningen anmäler sig som momsskyldig för primärproduktion". Läs mer om momsbeskattning av rörelseverksamhet i liten skala på skatt.fi.

Allmännyttigt samfund

Ett allmännyttigt samfund är inte momsskyldigt för primärproduktion eftersom primärproduktion i regel inte är momspliktig näringsverksamhet för allmännyttiga samfund. Ett allmännyttigt samfund kan dock frivilligt ansöka om momsskyldighet för primärproduktion.

5. Allmännyttigt samfund eller religionssamfund

Allmännyttigt samfund

Ett allmännyttigt samfund kan frivilligt ansöka om att bli momsskyldigt för verksamhet som bedrivs i form av rörelseverksamhet, även om den inkomst som kommer från försäljningen inte skulle betraktas som näringsinkomst i inkomstbeskattningen eller om omsättningen för näringsinkomsten inte överstiger gränsen för verksamhet i liten skala (15 000 euro per räkenskapsperiod).

Efter att ett allmännyttigt samfund har ansökt om momsskyldighet är samfundet momsskyldigt för all verksamhet som bedrivs i form av rörelseverksamhet, om inte verksamheten enligt mervärdesskattelagen är skattefri. Ansökan kan i vissa situationer endast hänföra sig till en del av samfundets verksamhet.

Religionssamfund

Ett religionssamfund kan frivilligt ansöka om momsskyldighet för den försäljning som bedrivs i form av rörelseverksamhet även om verksamhetens omsättning understiger gränsen för rörelseverksamhet i liten skala (15 000 euro per räkenskapsperiod).

Efter ansökan är religionssamfundet momsskyldigt för all verksamhet som bedrivs i form av rörelseverksamhet, också för den verksamhet som avses i 23.3 § i inkomstskattelagen om den bedrivs i form av rörelseverksamhet.

Förening ansöker om förskottsuppbördsregistrering

Om föreningen ansöker om förskottsuppbördsregistrering ska du i den här punkten ange den dag som föreningen vill bli registrerad. Ange som första dag antingen den dag då ansökan lämnas in eller den dag då verksamheten kommer att inledas. Föreningen registreras tidigast från och med den dag då ansökan anländer. Efter förskottsuppbördsregistreringen är uppgiften om att föreningen är införd i förskottsuppbördsregistret offentlig och föreningens uppgifter är tillgängliga via FODS-företagssökning på adressen ytj.fi.

En förening som idkar eller kommer att börja idka näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet kan införas i förskottsuppbördsregistret.

Som förvärvsverksamhet kan betraktas exempelvis talkoarbete som föreningen utför åt en utomstående uppdragsgivare mot ersättning. På ersättningar som betalas till en förening för talkoarbete ska förskottsinnehållning verkställas enligt 13 procent, ifall föreningen vid tidpunkten för betalningen inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Förskottsinnehållning ska verkställas oberoende av om det är fråga om skattepliktig eller skattefri inkomst för föreningen. När föreningen har införts i förskottsuppbördsregistret behöver betalaren inte verkställa förskottsinnehållning på de arbetsersättningar eller bruksavgifter som betalats till föreningen.

Skatteförvaltningen kan vägra att registrera en ny förening i förskottsuppbördsregistret om personen som är i ledande ställning i föreningen eller ett företag som denna person tidigare lett i väsentlig grad har försummat

- skattebetalningen
- den deklarationsskyldighet som gäller beskattningen
- bokföringsskyldigheten
- andra skyldigheter som hänför sig till beskattningen.

Föreningen anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning

Föreningen ska anmäla sig som en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning om föreningen utbetalar lön regelbundet till två eller fler löntagare. Föreningen ska anmäla sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning också när den utbetalar lön till minst sex löntagare samtidigt, även om deras anställningsförhållanden är tillfälliga och avsedda att vara kortvariga. Om föreningen anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning ska du meddela vilken dag löneutbetalningen inleds. Uppgiften om att vara införd i arbetsgivarregistret är en offentlig uppgift enligt företags- och organisationsdatalagen.
En arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning måste lämna in en separat anmälan om arbetsgivarprestationer även om inga löner eller andra prestationer utbetalats.

Anmäl utbetalda löner, andra prestationer och förskottsinnehållningar till inkomstregistret (inkomstregistret.fi). Förskottsinnehållningar och andra arbetsgivarprestationer betalas med referensnumret för skatter på eget initiativ. Ytterligare information om anmälan och betalningarna finns på adressen skatt.fi.

Tillfällig löneutbetalning

Om föreningen betalar lön endast tillfälligt, behöver föreningen inte anmäla sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet. Löneutbetalningen är tillfällig om föreningen endast har en fast anställd eller 1 - 5 anställda vars anställning inte varar hela kalenderåret. Föreningen är då en så kallad arbetsgivare med tillfällig löneutbetalning, och den införs inte som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning.

En förening som tillfälligt betalar ut lön ska lämna uppgifter om arbetsgivarprestationer med en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret och betala arbetsgivarprestationerna till Skatteförvaltningen endast för de månader då prestationer har betalats. En förening med tillfällig löneutbetalning behöver inte anmäla att några löner eller andra prestationer inte utbetalats. Även en tillfällig arbetsgivare kan registrera sig i arbetsgivarregistret. Markera i så fall på blanketten den dag då löneutbetalningen inleds i punkten "Föreningen anmäler sig som arbetsgivare som betalar löner regelbundet".

Skatteperiod för skatter på eget initiativ

Om omsättningen för föreningen eller motsvarande avkastning under kalenderåret är över 100 000 euro behöver den här punkten inte fyllas i. Moms deklareras och betalas i så fall månatligen. Förskottsinnehållningar, arbetsgivarens socialskyddsavgift och källskatter betalas månatligen.

Om omsättningen under kalenderåret (alltså inte under räkenskapsperioden) är högst 100 000 euro kan föreningen ansöka om förlängd skatteperiod. Denna möjlighet gäller endast de föreningar som har anmält sig som eller ansökt om att bli antingen momsskyldiga eller arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning, det vill säga de som regelbundet ska lämna deklarationen av skatter på eget initiativ eller anmälan om löneuppgifter. För att en förlängd skatteperiod ska kunna beviljas förutsätts att föreningen inte har gjort sig skyldig till några väsentliga försummelser i fråga om deklaration och betalning av skatter.

Observera att i den omsättning under kalenderåret som påverkar skatteperiodens längd inräknas föreningens alla försäljningar, såsom

- momspliktiga försäljningar exklusive moms
- försäljningar enligt nollskattesatsen
- de försäljningar som enligt mervärdesskattelagen är momsfria och för vilka man inte kan dra av den moms som ingår i förvärven (t.ex. hälso- och sjukvård och socialvård)
- erhållna stöd som fastställs på basis av varornas försäljningspris eller försäljningsmängden
- provisioner
- de intäkter för allmännyttiga samfund som kan betraktas som försäljning av samfundens varor eller tjänster (t.ex. medelanskaffning och hyresinkomster).

I omsättning inräknas däremot inte exempelvis medlemsavgifter utan motprestation, erhållna dividender eller allmänna stöd och inte heller försäljning av anläggningstillgångar.

Val av skatteperiod:

- Om omsättningen är högst 100 000 euro under ett kalenderår kan moms deklareras och betalas kvartalsvis. Förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift och källskatter kan då betalas kvartalsvis.
- Om omsättningen är 30 001 - 100 000 euro men föreningen vill att skatteperioden för alla skatter ska vara en månad markera punkten "1 månad".
- Om omsättningen under kalenderåret är högst 30 000 euro får moms deklareras och betalas kalenderårsvis och arbetsgivarprestationerna betalas kvartalsvis. En förening vars omsättning är högst 30 000 euro kan även välja om den vill att skatteperioden för alla skatter ska vara ett kvartal eller en kalendermånad.

Meddela den önskade skatteperioden enligt omsättningen. Om du inte meddelar något antecknar Skatteförvaltningen automatiskt en kalendermånad som föreningens skatteperiod.

Exempel:

Om omsättningen under kalenderåret är 24 000 euro, har du rätt att välja antingen års- eller kvartalsförfarandet för momsbeskattningen. Om du vill välja årsförfarandet ska du meddela det enligt bilden.

Skatteförvaltningen beslutar om längden på skatteperioden för skatter på eget initiativ och sänder ett skriftligt meddelande om beslutet.

Observera att när föreningen har blivit registrerad som momsskyldig eller som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning sänder Skatteförvaltningen till föreningen ett meddelande om skatteperiodens längd. En skattskyldig vars beskattning verkställs enligt förlängd skatteperiod ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen om det innevarande eller påföljande kalenderårets omsättning växer så att föreningen inte längre uppfyller villkoren för den förlängda skatteperioden. Anmälan görs på MinSkatt eller Skatteförvaltningens blankett "Ansökan om ändring av skatteperioder för skatter på eget initiativ" (4071r), som finns på adressen skatt.fi/blanketter. Skatteförvaltningen kan också på eget initiativ ändra föreningens skatteperiod från en förlängd skatteperiod till en skatteperiod på en månad, om gränserna för omsättningen överskrids eller om föreningen exempelvis har försummat deklarationer eller betalningar. Om skatteperiodens längd ändras, sänder Skatteförvaltningen ett meddelande om från vilket datum den nya skatteperioden ska tillämpas.

Ytterligare information: Om du behöver hjälp med att fylla i den här blanketten, får du information och råd på Skatteförvaltningen 029 497 048.